МОТИВИ

 

Към решение №247/11.10.2017г. по АНД №1114/2017 г. на РС – Хасково

 

    Производството е по реда на чл.375 и сл. от НПК.

    С постановление на прокурор при РП – Хасково за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание е внесено в съда  предложение, обвиняемия С.В.С. - роден на ***г***, с посочен адрес за призоваване в страната в гр.Х, "****",, българин, български гражданин, грамотен - с начално образование, неженен, работи като общ работник в „ПИМО СВ" гр.Пазарджик, неосъждан, ЕГН ********** да бъде освободен от наказателна отговорност и да му бъде наложено административно наказание за това че на 15.07.2017г. в гр. Хасково, управлявал моторно превозно средство - мотопед  с рама № ******, което не е регистрирано по надлежния ред - престъпление по чл.345 ал.2 вр. ал.1 от НК.

В съдебно заседание пред Районен съд- Хасково ,РП- Хасково ,редовно призовани не изпращат представител, който да заяви становище по внесеното предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание.

Защитникът на обвиняемия С.В.С.адв.Х. изразява становище,че подзащитният и разбира обвинението, признава се за виновен в извършването на престъплението за което е предаден на съд, признава фактите и обстоятелствата в постановлението на РП-Хасково и не желае да се събират доказателства , като иска да се приобщят материалите от досъдебното производство. Моли съдът да наложи минималното наказание, с оглед многобройните смекчаващи вината обстоятелства.

            Обвиняемият С.В.С., редовно призован ,се явява лично , признава  изцяло фактите и обстоятелствата изнесени от прокурора в постановлението, признава се за виновен и моли да му бъде наложено минимално наказание. В дадената  му възможност за последна дума заявява ,че съжалява за случилото се.

Съдът като взе предвид събраните по делото доказателства ,а именно доказателствата по Досъдебно производство №677/2017г. по описа на РУ-Хасково , приобщени към настоящото дело, поотделно и в тяхната съвкупност, намира за установено следното от фактическа страна: Обв. С.В.С. е правоспособен водач на МПС, категории „В, АМ" като притежава валидно свидетелство за управление на моторно превозно средство с № 283148921, издадено на 29.12.2016г., валидно до 29.12.2026г. Същият се води на отчет в ОД на МВР сектор „Пътна полиция" Хасково като има няколко констатирани нарушения по ЗДвП преди 15.07.2017г., видно от справка за нарушител/водач на сектор КАТ ПП ОД МВР Хасково(л.43-44). На неустановена дата на обв. С.В.С. закупил от непознато за него лице в Р.България мотопед "Ямаха", с рама №: 3WW-448873 за 360,00 лева. Същият нямал поставени регистрационни табели. При предаването на мотопеда не му били предоставени никакви документи за него. Според справката с per. № 1253р - 6260/18.07.2017г. на сектор „Пътна полиция" ОД МВР Хасково(л.40, л.45), този мотопед никога не бил регистриран по надлежния ред на територията на Р.България, а според справка с per. № 272р- 14397/17.07.2017г. на ОД МВР Хасково, отдел „Административен", няма данни и мотопед с рама №: ***** да се издирва. С писмо с рег.№ А- 23275/18.08.2017г. на МВР Дирекция „Международно оперативно сътрудничество" (л.49), Интерпол Германия, Руска Федерация и Чехия информират, че не притежават информация по отношение на мотопеда с рама №: *****. Изпращат файл(л.50), предоставен от Интерпол Япония за характеристиките предоставени от завода производител за мотопед с рама №: *****, от която е видно, че мотопедът е произведен през 1991г. в завод във Франция. След закупуване на мотопеда обвиняемият С.В.С. продължил да го управлява без поставена регистрационна табела като не предприел никакви действия във връзка с регистрацията му по надлежния ред.

На 15.07.2017г., около 19,40 часа обв. С.В.С., управлявайки мотопеда "Ямаха", с рама №: *****, се движел по бул."България" в гр.Хасково в посока към ул."Плиска". Същевременно св.Н. Д. Д. (л.24) и св. М. В. Ч.(л.15) - и двамата полицейски служители в РУ Хасково изпълнявали служебните си задължения като извършвали обход по бул."България" в гр.Хасково. Патрулирайки, забелязали движещия се мотопед с рама №: ****, който бил без поставена регистрационна табела. След подаване на звуков и светлинен сигнал от страна на полицейските служители, обв. С.В.С. преустановил движението на мотопеда до № 40 на бул."България". Била извършена полицейска проверка на мотопеда и неговия водач - обв. С.В.С.. За съдействие бил извикан екип на сектор „Пътна полиция" при ОД МВР Хасково като на место пристигнали св. В. Д. Г.(л.26) и колегата му К.Й.В. - и двамата мл.автоконтрольори в сектор „ПП" ОД МВР Хасково. Те установили, че мотопедът не се издирва, но и че не е регистриран. За установените административни нарушения по чл.140 от ЗДвП за това, че управлява МПС което не е регистрирано по надлежния ред(без рег.табели е) и по чл.137е от ЗДвП затова, че управлява мотопед без поставена предпазна каска, на обв. С.В.С. бил съставен акт с бланков номер серия Д-008010(л.42) от св. В. Д. Г. като свидетели на извършване на административното нарушение станали К. Й. В. и св. М. В. Ч.. Обвиняемият подписал акта без възражения. Обвиняемият бил доведен в РУ Хасково, където бил задържан за 24 часа на основание чл.72 ал.1 т.1 от ЗМВР със Заповед с рег.№ 1970зз- 231/15.07.2017г. (л.56) на 15.07.2017г. поради извършено престъпление. При извършения му полицейски обиск при задържането в десния джоб на дънките на обвиняемия в 22,25 часа на 15.07.2017г. били открити кутия цигари „Виктори", в която освен 17 цигари с филтър и тютюн в тях, съдържала и свивка от хартия с 0,1706 грама марихуана в нея. Обвиняемият я предал на полицейските служители, видно от протокол за доброволно предаване(л.9), а заключението на физико-химичната експертиза № 289/18.07.2017г.(л.32-33) е че растителната маса с нетно тегло 0,1706 грама представлява марихуана (коноп, канабис) и е със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 8,2 % (тегловни проценти). Марихуаната се намира в Списък 1 на чл.З ал.1 на Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, включващ "Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина". Марихуаната (канабис, коноп) представлява наркотично средство, няма легална употреба, пазар и производство и е под контрол съгласно Единната конвенция на ООН за психотропните вещества, ратифицирана от РБ, както и съгласно Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите"(ЗКНВП). Изчислена общата стойност на наркотичните вещества възлиза на 1,02 лева като за анализ е било изразходвано цялото количество наркотични вещества. Обв. С.В.С. не отрекъл, че държи в себе си марихуана, но само за собствени нужди и в еднократна доза, като смятал да я изпуши. Предвид така установените факти по отношение на формално извършеното деяние по чл.354а ал.5 вр. ал.3 предл.2 т.1 предл.1 от НК, прокурорът е приел, че последното деяние е малозначително като обществената му опасност е явно незначителна поради което не е и престъпно на основание чл.9 ал.2 от НК. Обвинение по посочения текст не е повдигнато и предявено на обвиняемия.

Гореизложената фактическа обстановка  съдът прие на база събраните по делото гласни и писмени доказателства:  протокол за разпит на обвиняем, протоколи за разпит на свидетелите В. Г., М. Ч. и Н. Д., както и от останалия приложен към делото доказателствен материал -справка за съдимост, справка от сектор „Пътна полиция" при ОД МВР - Хасково  и др.

С оглед изложеното,настоящия съдебен състав намира,че при така  възприетата фактическа обстановка и след обсъждане на направените изводи относно съставомерността и правната квалификация на престъпното деяние , обвиняемият  е осъществил деянието, което може да бъде субсумирано по състава на престъпление по чл. 345 ,ал.2, вр.ал.1 от НК.

Тоест при така изяснената фактическа обстановка обвиняемия С.В.С. е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл.345, ал.2, вр.ал.1 от НК, а именно: на 15.07.2017г. в гр. Хасково, управлявал моторно превозно средство - мотопед  с рама № 3WW-448873, което не е регистрирано по надлежния ред .

Съдът прие горното, тъй като съгласно чл.140 ал.1 изр. 1-во от ЗДвП обаче „По пътищата, отворени за обществено ползване се допускат само моторни превозни средства и ремаркета, които са регистрирани и са с табели с регистрационен номер, поставени на определените за това места, а съгласно чл. 140 ал. 2 от ЗДвП, условията и редът за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, се определя с наредба на министъра на вътрешните работи, съгласувано с министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на отбраната. Наредба № 1-45 от 24.03.2000 год. за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторните превозни средства и на ремаркета, теглени от тях, предвижда в чл.3 ал.1, че „Моторните превозни средства и ремаркетата се регистрират в 14-дневен срок от придобиване на собствеността или оформянето на вноса (постоянен или временен) от съответния митнически орган. (2) Срокът по ал. 1 не се отнася за придобитите с цел продажба, нерегистрирани в страната моторни превозни средства и ремаркета от стопански субекти. (3) Временно внесените моторни превозни средства и ремаркета се регистрират за срока на временния внос, но за не по- малко от 3 месеца. (4) Всяка промяна в данните за регистрирано превозно средство и собственика се заявява за регистрация пред съответните звена "Пътна полиция" в 14-дневен срок от настъпването й. (5) Разпоредбата на ал. 4 не се прилага при промяна на данните за вида на горивото в свидетелството за регистрация. Промяната на данните за вида на горивото се заявява от собственика на превозното средство при извършване на първата промяна в регистрацията по чл. 14, настъпила след монтирането на уредба в ПС, позволяваща работата на двигателя с втечнен нефтен газ или сгъстен природен газ, но не по-късно от 3 години от първоначалната проверка на уредбата по реда на наредбата по чл. 148, ал. 1 от Закона за движението по пътищата. (6) За дейностите по регистрацията и промяната на регистрацията на превозно средство се заплащат такси, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси. Освен това чл. 4. ал.1 от същата наредба задължава собственикът да представи превозното средство и необходимите документи в определения срок за извършване на регистрация, промяна в регистрацията или прекратяване на регистрацията, а чл.10 ал.1 от Наредбата предвижда, че „За всяко регистрирано превозно средство се предоставят табели с регистрационен номер". Чл.10 ал.З определя по-нататък, че „Табелите с регистрационен номер се предоставят на собствениците за ползване срещу заплащане на стойността им и такса, която се събира в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси.", а ал.4 - че „Табелите с регистрационен номер се монтират в пунктовете за регистрация от служители на отдел/сектор "Пътна полиция" при СДВР/ОДМВР на местата, определени от производителя. Монтаж на табели с регистрационен номер извън пунктовете за регистрация и идентификация на звената "Пътна полиция" се извършва по реда на чл. 6. По отношение на мотопедите чл.10 ал. 6 и чл.7 разпореждат, че табелите с регистрационен номер се закрепват по начин, непозволяващ неправомерното им демонтиране, а на мотоциклетите, мотопедите и ремаркетата табела с регистрационен номер се поставя само отзад.

Съгласно § 6 т. 18а от ДР на ЗДвП „регистрацията" се определя като административно разрешение за превозното средство да участва в пътното движение, включващо идентификацията на превозното средство и издаването на табели с регистрационен номер". Поради изложеното следва да се приеме, че обвиняемият С.В.С. е управлявал мотопед с рама №: *****, който не е бил регистриран по надлежния ред.

От субективна страна обвиняемия е осъществил престъплението умишлено, с пряк умисъл - съзнавал е обществено-опасния характер на деянието и настъпването на обществено-опасните му последици и е целял тяхното настъпване.

За да приеме горното съдът кредитира изцяло показанията на свидетелите В. Г., М. Ч. и Н. Д. дадени в хода на ДП. Те са еднопосочни, непротиворечиви и изцяло пресъздават описаната и възприета от съда фактическа обстановка. Тези показания изцяло се подкрепят от обясненията на обвиняемия дадени в хода на ДП и самопризнанията му дадени в съдебното следствие. Всички тези доказателства взети заедно и отделно едно от друго потвържават извода на съда, че обвиняемия е извършил престъплението за което е предаден на съд. Същият безспорно е знаел, че моторното превозно средство което управлява не е регистрирано по надлежният ред, но въпреки това е предприел това управление. Затова и съдът го призна за виновен в престъплението по чл.345, ал.2, вр.ал.1 от НК.

    Предвид изложеното,съдът приема, че в случая са налице условията и предпоставките на чл.78а от НК, а именно, за извършеното престъпление   по чл.345,ал.2, вр.ал.1 от НК се предвижда наказание „лишаване от свобода" до една година или  глоба от петстотин до хиляда лева, деецът не е осъждан за престъпление от общ  характер и не е освобождаван от наказателна отговорност по този ред, и от престъплението не са причинени имуществени вреди. Ето защо,предложението на РП-Хасково се явява основателно и обвиняемият следва, да бъде освободен от наказателна отговорност за извършеното от него престъпление, като му се наложи административно наказание.

При определяне размера на наказанието, съдът взе предвид степента на обществена опасност на деянието и дееца, смекчаващите и отегчаващите вината обстоятелства. Съдът отчете критично отношение на обв. С.В.С. към извършеното престъпление, съдействието в хода на ДП, самопризнанията му в ДП и в съдебно следствие, както и чистото му съдебно минало. Отегчаващи отговорността обстоятелства са другите нарушения на правилата за движение.

Предвид изложеното, съдът прие превес на смекчаващите отговорността обстоятелства и счете,че наказанието „глоба” следва да бъде определено, съобразно нормата на чл.78а ал.1 от НК в минималния размер от 1000 лева. С така наложеното по вид и размер наказание, съдът счита че ще бъдат постигнати целите на личната и на генералната превенции на закона, като се въздейства предупредително и възпитателно,както върху дееца, така и върху останалите членове на обществото.

Съдът върна на С.В.С. - роден на ***г***, с посочен адрес за призоваване в страната в гр.Х, "****",  българин, български гражданин, грамотен - с начално образование, неженен, работи като общ работник в „ПИМО СВ" гр.Пазарджик, неосъждан, ЕГН **********, ВД по делото , а именно мотопед с рама № ***** и един брой ключ за същия, находящи се в РУ МВР-Хасково.

Съдът осъди С.В.С. - роден на ***г***, с посочен адрес за призоваване в страната в гр.Х, "****", българин, български гражданин, грамотен - с начално образование, неженен, работи като общ работник в „ПИМО СВ" гр.Пазарджик, неосъждан, ЕГН ********** да заплати направените по делото деловодни разноски в размер на 93.464 лева за ВЛ по сметка на ОД МВР-Хасково.

Мотивиран така и на основание чл.378 ал. 4 т.1 от НПК, съдът постанови решението си.

 

 

Районен съдия: /п/ не се чете

 

 

Вярно с оригинала!!!

Секретар: В.К.