А.н.д. № 1109 / 2017 год. на ХРС

 

МОТИВИ:

 

        С постановление на РП – Хасково от 18.09.2017г. е направено предложение за освобождаване от наказателна отговорност по реда на чл.78а от НК на подсъдимия А.Е.С. ЕГН ********** ***, който на 01.09.2017г., в гр.Хасково, без надлежно разрешително, държал високорисково наркотично вещество, а именно – амфетамин 0,2428 грама, със съдържание на активен наркотично-действащ компонент - амфетамин 34,5% теглови процента, на стойност 7,28 лева, като случаят е маловажен – престъпление по чл.354а ал.5 вр.ал.3 предл.2 т.1 предл.1 от НК.

         В съдебно заседание РП - Хасково редовно уведомени, не се явяват, не изпращат представител и не вземат становище.

         Подсъдимият А.Е.С. редовно уведомен, се явява, разбира в какво е обвинен, признава се за виновен и е съгласен с изложената в обстоятелствената част на Постановлението по чл.78а от НК, фактическа обстановка.

         Защитникът на подсъдимия адв.Й. пледира за приложение на чл.9 ал.2 от НК. Деянието било малозначително. Цитира се Постановление на РП-Хасково, което за друго деяние, на друго лице – Д.И., с който А.С. бил заедно, било прекратено бързо производство №874/2017г. на РУП Хасково и там за амфетамин с нетно тегло от 0,0623 грама на стойност от 1,87 лв., прокурорът приел наличие на чл.9 ал.2 от НК. По настоящото дело случаят също бил малозначителен и съдът следвало да приложи чл.9 ал.2 от НК и да оправдае подсъдимия.

        Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства по отделно и в тяхната съвкупност, приема за установено от фактическа страна обстановката, изложена в Постановлението по чл.78а от НК, а именно :

        Подсъдимият А.С. ***.

        На 01.09.2017 година, вечерта, С. заедно с приятели стояли и разговаряли в двора на ПГМЕТ"Стойчо и Кица Марчеви“ в гр.Хасково.

        Около 21,30 часа свид.Н. Г. - инспектор към КП при РУП-Хасково, в изпълнение на служебните си задължения извършвал обход в двора на гимназията, тъй като се провеждало СПО. Тогава полицейският служител забелязал подсъдимия С., заедно с още едно момче, като видял, че двамата стояли в неосветената част на двора на училището. Приближил се до А.С., като при разговор с него свид. Г. го попитал дали носи в себе си някакво наркотично вещество.

        Тогава А.С. казал, че няколко дни по-рано, в края на месец август 2017 година, от непознато лице си закупил бяло прахообразно вещество. Същото с протокол от 01.09.2017 година по време на проверката, А.С. предал доброволно на полицейския служител.

        Видно от извършеният оглед от водещият разследването е, че 1 брой полиетиленово пликче е с форма на топче, в което се съдържа бяло прахообразно вещество.

        В хода на разследването е била назначена и извършена физико-химическа експертиза, като видно от заключението на вещото лице е, че намереното и доброволно предадено от А.С. бяло прахообразно вещество, представлява амфетамин, с нетно тегло 0,2428 грама, със съдържание на активен наркотичнодействуващ компонент амфетамин 34,5 % тегловни процента.

        Амфетаминът е наркотично средство, няма легална употреба, пазар и производство и е под контрол съгласно Единната конвенция на ООН за психотропните вещества, ратифицирана в Република България, както и съгласно Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, обнародван в „Държавен вестник", бр. 87/2011г.

        Съгласно същия закон амфетаминът е включен в Приложение 1 към чл.3, ал.2 т.1 „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина".

        Цените на наркотичните вещества са определени с оглед Постановление № 23 на МС от 29.01.1998 година за определяне на цени на наркотичните вещества, пласирани на улицата, за нуждите на съдопроизводство /ДВ бр. 14/18.02.2000г., в сила от 18.02.2000г.

        С оглед на това постановление се определя и стойността на намереното количество високорисково наркотично вещество, а именно амфетамин с нетно тегло 0,2428 грама със съдържание на активен наркотичнодействуващ компонент амфетамин 34,5 % тегловни процента, което възлиза на стойност 7,28 лева.

        Подсъдимият А.С. не е осъждан и не е бил освобождаван от наказателна отговорност с прилагане на чл.78а от НК. Няма криминални регистрации и е с добри характеристични данни.

        Тези факти, както и ниската стойност на предмета на престъплението и малкото количество, сочат, че случаят е маловажен по смисъла на чл.93 т.9 от НК. По тази причина и квалификацията на деянието е по ал.5 на чл.354а от НК.

        Според съда не се касае за хипотеза на чл.9 ал.2 от НК.

        Цитираният текст от общата част на НК предвижда, че не е престъпно деянието, което макар формално и да осъществява признаците на предвидено в закона престъпление, поради своята малозначителност не е общественоопасно или неговата обществена опасност е явно незначителна.

        Съдът категорично не е обвързан от това, което прокурорът е приел в негов акт като граница или предел на стойност и количество наркотик и то за друго лице, за да направи извод за наличие на чл.9 ал.2 от НК.

        Следва да се отбележи за пълнота обаче, че количество амфетамин от 0,0623 грама на стойност от 1,87 лв. не покрива дори еднократна доза, а представлява остатъчно количество. И в такъв случай извода за хипотеза на чл.9 ал.2 от НК е напълно оправдан.

        От друга страна, амфетамин с нетно тегло 0,2428 грама на стойност от 7,28 лв. е еднократна доза от наркотичното вещество, която не е декриминализирана от законодателя, макар и да представлява маловажен случай по чл.354а ал.5 от НК.

        Но не е малозначителен случай по чл.9 ал.2 от НК.

        Ако се приеме обратното, би означавало съдът фактически да дерогира закона, като оправдава за количества наркотик, представляващи еднократна доза. А такова законодателно разрешение няма в НК понастоящем.

        В тази насока е и дългогодишната практика на съда – от 2017г. като примери могат да бъдат посочени - АНД №370/2017г. – 0,0607 грама хероин на стойност 5,46 лв.; АНД №22/2017г. – 0,0666 гр. хероин на стойност 4,33 лв.; АНД №38/2017г. – 0,4668 гр. марихуана на стойност 5,30 лв.; АНД №738/2017г. – 0,8895 грама марихуана на стойност 5,34 лв. и други, които всички са приключили с влезли в законна сила осъдителни Решения по чл.354а ал.5 от НК.

         При така установената фактическа обстановка съдът намира от правна страна, че подсъдимият А.Е.С. ЕГН ********** *** е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл.354а ал.5 вр.ал.3, предл.2 т.1 предл.1 от НК, като на 01.09.2017г., в гр.Хасково, без надлежно разрешително, държал високорисково наркотично вещество, а именно – амфетамин 0,2428 грама, със съдържание на активен наркотично-действащ компонент - амфетамин 34,5% теглови процента, на стойност 7,28 лева, като случаят е маловажен.

        От субективна страна деянието е извършено при условията на пряк умисъл -  подсъдимият е съзнавал обществено опасния характер на деянието, предвиждал е настъпването на престъпния резултат и е искал именно настъпването на обществено опасните последици. Умисълът на дееца обхваща обстоятелствата, че упражнява трайно фактическа власт върху високорисково наркотично вещество, без надлежно издадено разрешение за това.

        Случаят е маловажен защото са налице признаците на чл.93 ал.1 т.9 от НК, според който „маловажен случай” е този, при който извършеното престъпление с оглед на липсата или незначителността на вредните последици или с оглед на други смекчаващи обстоятелства представлява по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на престъпление от съответния вид.

        Съдът обсъди отговорността на А.Е.С., като разгледа фактическите положения посочени в прокурорското постановление при наличието на законоустановените предпоставки за реализиране на съдебно производство по освобождаване от отговорност.

        В предвид данните по делото за извършеното престъпление държане на високорисково наркотично вещество съдът наложи наказанието, предвидено в чл. 354а, ал.5, вр.ал.3, предл.2 т.1 предл.1, като определи същото при условията на чл.78а от НК. За деянието по чл.354а ал.5 във вр. ал.3, т.1 предл.1-во от НК се предвижда наказание „глоба” в размер до 1 000 лв. А.С. е неосъждан, не е освобождаван по реда на чл.78а от НК. Няма причинени невъзстановени съставомерни имуществени вреди. Следователно е приложима разпоредбата на чл.78а от НК, поради което съдът освободи подсъдимия от наказателна отговорност и му наложи административно наказание „глоба”. В тази връзка съдът обсъди съотношението на смекчаващите и отегчаващите отговорността обстоятелства. Като смекчаващи  вината обстоятелства съдът прие младата възраст на подсъдимия, подробните обяснения за извършеното по време, място и начин, пълните самопризнания, доброволното предаване на наркотика, оказаното съдействие на органите на досъдебното производство, критичното отношение към деянието. Отегчаващи отговорността обстоятелства липсват. Ето защо съдът прие пълен превес на смекчаващите вината обстоятелства и индивидуализара административното наказание глоба” на минимума в чл.78а от НК – а именно глоба в размер на 1 000 лв.

        С така наложеното наказание съдът счита, че ще бъдат постигнати целите на личната и генералната превенция на закона, което ще въздейства възпитателно и предупредително както върху дееца, така и по отношение на останалите членове на обществото.

        Мотивиран така съдът постанови решението си.

 

 

 

                                                                                             Районен съдия: /п/ не се чете

Вярно с оригинала!

Секретар: В.А.