М О Т И В И

към решение № 265/25.10.2017 година, постановено по

АНД № 1093/2017 година по описа на РС-Хасково

 

     

                  Производството е по реда на чл. 375 и сл. от НПК.

С постановление на РП-Хасково е предложено обвиняемия В.С.В. с ЕГН ********** ***, роден на *** ***,българин, български гражданин, основно образование, неосъждан, да бъде освободен от наказателна отговорност и да му бъде наложено административно наказание по чл.78а от НК за това, че на 01.09.2017 година в с.Стамболово, Хасковска област е управлявал МПС, а именно -лек автомобил марка „**** „ модел „ **** „ с per. № ***** , без съответно свидетелство за управление в едногодишният срок от наказването му за същото деяние по административен ред -с наказателно постановление №16-0351 - 000271/08.08.2016 година , издадено от Началник група при ОД на МВР- Хасково-РУ Свиленград , влязло в законна сила на 14.06.2017 година - престъпление по чл. 343в ал. 2 от НК.

В съдебно заседание пред Районен съд- Хасково ,РП- Хасково ,редовно призовани не изпращат представител, който да заяви становище по внесеното предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание.

Защитникът на обвиняемия адв.Ч. изразява становище,че подзащитният и разбира обвинението, признава се за виновен в извършването на престъплението за което е предаден на съд, признава фактите и обстоятелствата в постановлението на РП-Хасково и не желае да се събират доказателства ,като иска да се приобщят материалите от досъдебното производство. Моли съдът да наложи минималното наказание, с оглед многобройните смекчаващи вината обстоятелства.

            Обвиняемият В.С.В. редовно призован не се явява.

Съдът, като взе предвид събраните по делото доказателства, а именно доказателствата по бързо производство   №872/2017г. по описа на РУ МВР-Хасково , приобщени към настоящето дело, поотделно и в тяхната съвкупност, приема за установено от фактическа страна следното: Обв.В.В. ***.Същият имал издадено свидетелство за управление на МПС ,чиято валидност изтекла на 10.02.2014 година,видно от приложената справка/л. 13-15/.

След изтичане на срока на валидност обаче обв.В. пропуснал да се снабди в ново такова,като докаже наличието на съответствие с минималните стандарти за физическа и умствена годност,като се снабди с ново „валидно"свидетелство за управление на МПС от съответните категории ,които е бил придобил по - рано.Затова след тази дата а именно, 10.02.2014 година обв.В.В. е неправоспособен водач на МПС. Въпреки,че не притежавал „съответно „ свидетелство за правоуправление обв.В.В. често управлявал автомобил из страната.  На 12.07.2016 година в гр.Свиленград обв.В.В. е управлявал лек автомобил без съответното свидетелство за правоуправление ,като за това нарушение било издадено и Наказателно постановление №16-0351-000271 /08.08.2016 година, от Началника на група към ОД на МВР-Хасково ,РУ- Свиленград /л. 19/ . Същото е връчено лично на обв.В.С.В. *** 06.06.2017 година /л. 19/ срещу подпис.С това наказателно постановление на обв.В. е била наложена „глоба" в размер на 200 лева за нарушение по ЗДвП а именно ,за това,че на 12.07.2016 година в гр.Свиленград същият е управлявал МПС като неправоспособен водач. Постановлението е било връчено на обв.В. *** 06.06.2017 година срещу подпис и същото е влязло в законна сила на 14.06.2017 година/л. 19/. Въпреки това и след наложената му санкция обв.В.В. *** на шофира и на 1 септември 2017 година вечерта около 21,00 часа той се качил на лек автомобил марка „*****" модел „****" с per. *****,собственост на съпругата му и управлявайки го се движел от с.Г. за гр.Х.,където трябвало да купи лекарства за болното си дете.Движейки се в с.С.,Хасковска област обаче същата вечер по това време патрулирали полицейските служители,като в изпълнение на служебните си задължения свид.Д. В. /л.8/ -мл експерт към ПУ- Стамболово,Хасковска област и свид.Т. Ш. /л.9/ -мл експерт спрели за рутинна проверка управляваният от обвиняемият лек автомобил.В присъствието на своя колега-свид.Ш. /л.9/ , свид. В. поискал от водача на автомобила -обв.В.В. личните документи, както и свидетелство за управление на МПС.При разговор с тях обв.В. признал ,че имал свидетелството същото било и изтекла валидност още преди две години. Тогава полицаят В. докладвал  случаят на Началника си,като съставил и докладна записка /л.2/,както и чрез справка в служебният си таблет установил,че действително водача на автомобила не притежава съответното свидетелство за управление на МПС.На место се установило,че обв. В.С.В. *** притежава свидетелство за управление на МПС,тъй като същото било с изтекла годност още на 10.02.2014 година ,след която дата обвиняемият е неправоспособен водач на МПС съгласно съдебната практика . Ето защо в изпълнение на служебните си задължения полицейските служители съставил на обвиняемия акт за установяване на административно нарушение /л. 16/ и било започнато настоящото бързо производство .

Горната фактическа обстановка съдът прие за установена на база приобщените от досъдебното производство протоколи с показанията на свид.В. и Ш. : от приложените писмени материали -докладна записка акт за установяване на адм. нарушение, копие от нак.постановление №16-0351-000271/08.08.2016 година ,издадено от Началник група при ОД на МВР-Хасково-РУ Свиленград , влязло в законна сила на 14.06.2017 година, справка от КАТ при ОД на МВР-Хасково, свидетелство за съдимост, декларация, характеристика, карта, като в обясненията на обвиняемият,който се признава за виновен по предявеното му обвинение.

            Съдът изцяло кредитира показанията на свидетелите, до колкото те изцяло се подкрепят от писмените доказателства приети в хода на делото, а и от самопризнанията на обвиняемия. От тях се доказва, на първо место, че обвиняемият имал издадено свидетелство за управление на МПС ,чиято валидност изтекла на 10.02.2014 година, като след изтичане на срока на валидност обв.В. пропуснал да се снабди в ново такова. Доказа се от писмените доказателства и факта, че обвиняемият има наложено наказание с Наказателно постановление №16-0351-000271 /08.08.2016 година, от Началника на група към ОД на МВР-Хасково ,РУ- Свиленград /л. 19/, за това, че е управлявал лек автомобил без съответното свидетелство за правоуправление . доказа се също и че в настоящият случай той управлява процесният автомобил в в едногодишният срок от наказването му за същото деяние по административен ред  горното НП.

При така описаната фактическа обстановка, намирам, че с поведението си обв. В.С.В. с ЕГН ********** *** осъществил от обективна и субективна страна състава на престъпление по чл.343 в ал.2 вр ал.1 от НК, а именно на 01.09.2017 година в с.С., Х. е управлявал МПС, а именно -лек автомобил марка „*** „ модел „ „**** „ с per. ***** , без съответно свидетелство за управление в едногодишният срок от наказването му за същото деяние по административен ред—с наказателно постановление №16-0351-000271 /08.08.2016 година ,издадено от Началник група при ОД на МВР-Хасково-РУ Свиленград , влязло в законна сила на 14.06.2017 година.Деянието е извършено умишлено със съзнание за управление на МПС-лек автомобил без съответно свидетелство, както и след като обвиняемия е бил наказан по административен ред за същото деяние и в едногодишният срок от влизане в сила на наказателното постановление.

От субективна страна деянието е извършено при форма на вина пряк умисъл - обв. В.С.В. е съзнавал, че деянието му е общественоопасно, предвиждал е настъпването на общественоопасните последици и е искал настъпването на тези последици.

Предвид изложеното,съдът приема, че в случая са налице условията и предпоставките на чл.78а от НК, а именно, за извършеното престъпление   по чл.343в, ал.2 от НК се предвижда наказание „лишаване от свобода" за срок от една до три  години и с глоба от 500 лева до 1200 лева, деецът не е осъждан за престъпление от общ  характер и не е освобождаван от наказателна отговорност по този ред, и от престъплението не са причинени имуществени вреди. Ето защо,предложението на РП-Хасково се явява основателно и обвиняемият следва, да бъде освободен от наказателна отговорност за извършеното от него престъпление, като му се наложи административно наказание.

При определяне размера на наказанието, съдът взе предвид степента на обществена опасност на деянието и дееца, смекчаващите и отегчаващите вината обстоятелства. Съдът отчете критично отношение на обв. В.С.В. към извършеното престъпление  както и чистото му съдебно минало. Отегчаващи отговорността обстоятелства - няма.

Предвид изложеното, съдът прие превес на смекчаващите отговорността обстоятелства и счете,че наказанието „глоба” следва да бъде определено, съобразно нормата на чл.78а ал.1 от НК в размер на  1 000 /хиляда/ лева. С така наложеното по вид и размер наказание, съдът счита че ще бъдат постигнати целите на личната и на генералната превенции на закона, като се въздейства предупредително и възпитателно,както върху дееца, така и върху останалите членове на обществото.

Мотивиран така и на основание чл.378 ал. 4 т.1 от НПК, съдът постанови решението си.

 

                                                                      Районен съдия:/п/ не се чете

 

Вярно с оригинала!!!

Секретар: В.К.