М О Т И В И:

 

Производството е по реда на чл.375 и следващите от НПК, във връзка с чл.78а НК.

Постъпило е Постановление от 04.09.2017 година на Прокурор при Районна прокуратура  - Хасково, в което се сочи, че срещу обвиняемия Д.Р.Д.    е образувано бързо   производство 849/2017г. по описа на РУ на МВР - Хасково за извършено престъпление по чл.345 ал.2,вр.ал.1  от НК. Събраните на досъдебното производство доказателства установявали по категоричен и безспорен начин извършването на престъплението от обвиняемия. Последния не бил осъждан за престъпление от общ характер, не бил освобождаван от наказателна отговорност  по раздел ІV на глава VІІІ от НК, а от деянието нямало причинени имуществени вреди, поради което целите на наказанието можели да се постигнат и с налагане на административно наказание. И тъй като в случая били налице предпоставките на чл.78а от НК, прокурорът предлага обвиняемия да бъде освободен от наказателна отговорност, като му се наложи административно наказание.

На досъдебното производство обвиняемия признава вината си ,като се възползва от правото да  даде обяснения  относно извършеното деяние. В съдебното производство не оспорва отразените в постановлението фактически положения и не желае събирането на нови доказателства. Признава вината си и изразява критично отношение към извършеното деяние.

Съдът, като се запозна със събраните по делото доказателства, приема за установено следното:

         Обв. Д.Р.Д.  е роден на *** ***, български гражданин, със средно образование, женен, безработен, с адрес за призоваване: гр.Хасково, ул. „********" №*** и неосъждан.

          Към 25.08.2017 г. обв.Д.  притежавал лек автомобил, марка „****", модел „****** * ******" с рама №: *****************, закупен от него преди около 3-4 месеца. Автомобила бил внесен в РБългария от ФРГермания на платформа, (т.е. превозен на друго МПС). Въпреки, че не бил изпълнил задължението си по 143  ал.1 от ЗДвП като собственик на превозното средство , на 25.08.2017 г. около 15:30 часа, в гр.Хасково, на ул. „Пловдивска, управлявал горепосочения автомобил, без да е регистриран и съответно  без  поставени табели с регистрационен номер. Автомобилът в описания му вид  бил забелязан от полицейските служители при РУ на МВР-гр.Хасково, група „Общинска полиция"-св.И. М. И., св.И.Б. Б. и св.Ф. П. П..Последните се  придвижвали със служебен автомобил и виждайки, че автомобила  е без регистрационни табели го последвали. Автомобилът се движил по ул. „Пловдивска" в посока от север към юг (към посока бившия завод „Тих труд"),като  отбил и спрял в двора на фирма „Юнона",гр.Хасково. Полицейските служители спрели служебния автомобил зад автомобила „****",когато  водачът му  бил още зад волана. Проверили самоличността му и установили, че това е обв.Д.Р.Д. , който не представил свидетелство за управление на МПС, като заявил, че има такова, но не го носи в себе си. От извършената справка от полицейските служители се потвърдило, че обв.Д. е правоспособен водач. По отношение на автомобила  заявил, че го е придвижвал за ремонт, бил негов и внесен от негов роднина от ФРГермания преди няколко месеца, не притежавал свидетелство за регистрация на автомобила, защото същия не бил регистриран в РБългария. Полицейските служители установили номера на рама на автомобила, а именно: *****************,като обв.Д. представил немски документи за автомобила - немски СРМПС, като в същите, номера на рама съвпадал с тази установена/проверена на място от полицейските служители по отношение на автомобила, управляван от обвиняемия . Служителите при група „Общинска полиция" поискали съдействие от екип на сектор „Пътна полиция" при ОД на МВР- Хасково –св.Ж. И. и А. К. .На обв.Д. бил съставен АУАН с бл.№008216/25.08.2017г. за нарушения по чл.140 ал.1 и чл.100 ал.1 т.1 от ЗДвП.В хода на разследването е установено,че  инкриминирания лек автомобил е бил регистриран в РГермания шест пъти и снет  от регистрация на  14.04.2016г. ,като последно е бил регистриран с рег.табели с номер:*******  и не е бил обявен за откраднат или бракуван.       

      Така изложената  фактическа обстановка, а така също и извършеното престъпление се доказва по безспорен и категоричен начин от обясненията на обвиняемия,показанията на разпитаните по БП  свидетели, приложените справки  от  сектор „ПП" при ОД на  МВР – Хасково и  другите доказателства по делото , приобщени по реда на чл.283   от НПК.

      При така изяснената фактическа обстановка от обективна  страна обв.Д.Р.Д.  е осъществил деяние, съставляващо престъпление по смисъла на чл.345 ал.2 вр. ал.1 от НК, а именно:  на 25.08.2017 г. в гр.Хасково управлявал МПС –лек автомобил  „**** “ модел „****** * ****** рама *****************,което не  е регистрирано по надлежния ред.

      Според разпоредбата на  чл. 140 ал.1 от ЗДвП по пътищата, отворени за обществено ползване  се допускат само моторни превозни средства и ремаркета, които са регистрирани и са с табели с регистрационен номер, поставени на определените за това места. Вида на регистрацията и табелите с регистрационни номера са регламентирани в глава трета на Наредба І-45 от 24.03.2000 г. за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторните превозни средства и на ремаркетата, теглени от тях. Същата Наредба предвижда моторните превозни средства да се регистрират в 14-дневен срок от придобиване на собствеността или оформяне на вноса. В конкретния случай обвиняемият е закупил лек автомобил  „****“ модел „****** * ****** “  на неустановена дата през 2017г. Видно е, че към датата на процесното деяние по чл.345, ал.2, във връзка с ал.1 -  25.08.2017г.  процесното МПС  не е било регистрирано. Налице е управление на моторно превозно средство, което не е регистрирано по надлежен ред по смисъла на чл.345, ал.2, във връзка с ал.1 от НК, изразило се в  управление от страна на обвиняемия по пътища отворени за обществено ползване, на лек автомобил  „**** “ модел „****** * ****** “ с рама *****************.

  От субективна страна обвиняемият е осъществил престъплението с пряк умисъл - въпреки, че е съзнавал общественоопасния характер на деянието си, знаел е, че мотопедът не е регистриран и поради това обстоятелство не следва да го управлява по пътищата, отворени за обществено ползване, го е привел в движение и го е управлявал из град Хасково до спирането му от полицейските служители.

След като прецени тежестта на деянието и данните за обвиняемия, съдът счита, че са налице всички материалноправни предпоставки за освобождаването му от наказателна отговорност с налагане на административно наказание, визирани в императивната разпоредба на чл. 78а, ал. 1 от НК.  За извършеното  престъпление  по чл.345, ал.2, във връзка с ал.1 от НК, според действащата към момента на деянието редакция на текста /обн. ДВ бр.95/2016г./ се предвижда наказание лишаване от свобода до една  година или глоба от 500 лв. до 1000 лв. Обвиняемият не е осъждан за престъпление от общ характер  и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл. 78а от НК. Престъплението по чл.345, ал.2, във връзка с ал.1 от НК е на просто извършване и не са причинени имуществени вреди. В този смисъл, съдът счита, че на обвиняемия следва да бъде наложено административно наказание глоба. При определяне размера на наказанието, съдът  се съобрази с материалното и имотно  състояние на обвиняемия, както и с наличието на смекчаващи вината обстоятелства -  чисто съдебно минало, добри характеристични данни, пълните обяснения и съдействие  на  досъдебното производство, относно извършеното деяние, изразеното съжаление и критично отношение към извършеното деяние. Имайки предвид   тежестта на деянието, съдът счита, че  наказанието “глоба”  следва да бъде определено, според предвиденото  от разпоредбата на  чл.78 а от НК, в минимален  размер на  1000  лв . С така наложеното  по вид и размер  наказание съдът счита, че целите на личната и генерална превенция ще бъдат постигнати. Липсва  юридическо основание за приложение на нормата на  чл. 78а, ал. 5 НК, с оглед предвиденото в  текста на чл. 345, ал.2, във връзка с ал.1 от НК, защото  освен наказанието глоба в съответната наказваща норма от Особената част на НК е предвидено и друго по - тежко по вид наказание - лишаване от свобода.

     Мотивиран така,съдът постанови решението си.

 

 

                                                    Съдия: /п/ не се чете.

Вярно с оригинала!

 Секретар: Ц.С.