Н.о.х.д. №1045/2017 год. на ХРС

 

МОТИВИ:

 

        Обвинението срещу подсъдимия И.Х.М. ЕГН ********** *** е повдигнато за това, че на 19.08.2017г., в с.Жълти бряг, обл.Хасковска, управлявал моторно превозно средство - а именно - лек автомобил „*********“ с рег.№******, без да притежава свидетелство за управление на МПС,  в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство, без съответно свидетелство за управление с НП №15-1253-001832/14.01.2016г. на Началник на сектор „ПП“ при ОД-МВР-Хасково, влязло в сила на 21.07.2017г. - престъпление по чл.343в ал.2 от НК.

        РП-Хасково поддържат обвинението. От приложените справки за изтърпени наказания, както и приложената справка за съдимост сочели, че към 19.08.2017 г. по отношение на извършеното от подсъдимия И.Х.М. деяние, била настъпила пълната реабилитация по чл.88а от НК, за всички предишни осъждания. С оглед на това обстоятелство, били налице предпоставките на чл. 78а от НК спрямо деянието, извършено на 19.08.2017 г., поради което М. следвало да бъде освободен от наказателна отговорност и да му бъде наложено наказание „глоба“ в размер на 1000 лева.

        Прокурорът иска съдебен акт в този смисъл.

        Подсъдимият И.М. се явява лично, признава се за виновен по повдигнатото му обвинение и е съгласен с фактическата обстановка, изложена в обвинителния акт в производството по съкратено съдебно следствие. Съдът чете определение по чл.372 ал.4 от НПК.

       Защитникът на подсъдимия пледира, че действително описаното в обвинителния акт престъпление било извършено. В хода на производството били събрани достатъчно доказателства, за наличие на смекчаващи вината обстоятелства – самопризнанията на подсъдимия на досъдебното производство, оказаното съдействие на органите и съда, изразеното критично отношение. Крайна нужда принудила подсъдимия да управлява МПС, тъй като членовете на семейството му били дървосекачи и нямало друга възможност по друг начин да ги прибере от гората, до мястото, където живеели всички.

        Моли за съдебен акт с минимално наказание.

        Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, приема за установена фактическата обстановка, изложена в обвинителния акт, а именно :

        Подсъдимият И.М. ***.

        Същият не е правоспособен водач на МПС, като не притежава и свидетелство за управление, видно от приложеното по делото справка, издадена от Началника на сектор „ПП" при ОД на МВР-Хасково.

        Въпреки, че не притежавал свидетелство за правоуправление, И.М. често управлявал автомобил, видно от издадените спрямо него наказателни постановления от служители на полицията. Наложените административни наказания на подсъдимия И.М. не го възпрели той да продължи да управлява различни моторни превозни средства, въпреки, че не притежавал съответното свидетелство за управление па МПС.

        На 14.12.2015г., в гр.Хасково, подсъдимият М. управлявал лек автомобил без съответното свидетелство за правоуправление, като за това нарушение било издадено и Наказателно постановление №15-1253-001832/14.01.2016г. от Началника на сектор „ПП" при ОД на МВР-Хасково. Същото било връчено лично на И.М. на 13.07.2017г. и влязло в законна сила на 21.07.2017г., тъй като подсъдимият не го обжалвал.

        Скоро след връчването на цитираното Наказателно постановление - а именно на 19.08.2017г., И.Х.М. отново си позволил да управлява МПС, като за целта същият ден се качил на лек автомобил марка „****“ модел „*****" с рег.№ ****** и управлявайки го се движел в с.Жълти бряг, Хасковска област за изхода на селото, в посока за с.Корен, Хасковска област.

        Около обяд същия ден, М. бил спрян за рутинна проверка от полицейските служители свид.А.А. и свид.С.Т. - служители при сектор „ПП“ при ОД на МВР-Хасково, които след като извършили проверка на личните документи на М., установили, че същия не притежава свидетелство за правоуправление на МПС, като докладвали случая чрез съставяне на докладна записка. Полицейските служители съставили на подсъдимия Акт за установяване на административно нарушение, след това започнало бързото производство.

        Със Заповед по ЗМВР И.М. бил задържан за срок от 24 часа.

        Подсъдимият се признава за виновен и е съгласен с фактическата обстановка, изложена в обстоятелствената част на обвинителния акт.

        Подсъдимият М. е осъждан 5 пъти, но според съда за всяко от тези осъждания е настъпила пълната реабилитация по чл.88а от НК.

        При така установената фактическа обстановка, съдът намира, че от обективна и субективна страна подсъдимият И.Х.М. ЕГН ********** *** е осъществил състава на чл.343в ал.2 от НК, като на 19.08.2017г., в с.Жълти бряг, обл.Хасковска, управлявал моторно превозно средство - а именно - лек автомобил „*********“ с рег.№******, без да притежава свидетелство за управление на МПС,  в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство, без съответно свидетелство за управление с НП №15-1253-001832/14.01.2016г. на Началник на сектор „ПП“ при ОД-МВР-Хасково, влязло в сила на 21.07.2017г.

        Действително двете алинеи на чл.343в от НК визират деяния със сходен фактически състав.

        Разликата между тях се изразява в това, че по ал.1 деецът е правоспособен водач на МПС, който е наказан с „лишаване от право да управлява МПС” по административен ред за определен период от време – и който като изтече отново ще бъде правоспособен водач, а по ал.2 - деецът изобщо не притежава свидетелство за правоуправление – или защото никога не му е било издавано такова, или защото издаденото е отнето поради загуба на правоспособността, или когато не притежава „съответно” свидетелство правоуправление - както сочи и чл.343г от НК, което е равнозначно на липса на свидетелство изобщо.

       Правилно квалификацията е по ал.2 на чл.343в от НК, защото М. никога не е бил правоспособен водач и никога е нямал свидетелство за правоуправление. Тъй като същият няма дори основно образование, не би и могъл да се яви на изпитите за водач.

       От субективна страна престъплението е извършено при пряк умисъл, като деецът, въпреки че е съзнавал, че няма свидетелство за правоуправление и никога е нямал такова и че е наказан за това по административен ред и не е изтекла 1 година от наказването му, пак се е качил и е управлявал МПС, като е искал да и го е сторил.

        Подсъдимият е осъждан 5 пъти за различни престъпления.

        Първото осъждане на М. е по НОХД 1303/2004г. на РС-Стара Загора - 6 месеца „лишаване от свобода“, условно, с изпитателен срок от 3 години.

        За това осъждане не е настъпила реабилитация по право по чл.86 ал.1 т.1 от НК, защото в изпитателния срок е било извършено друго деяние – това по НОХД №201/2005г. на РС-Първомай, за което е наложено ефективно наказание „лишаване от свобода“ за срок от 3 месеца, при първоначален „общ“ режим и „глоба“ в размер на 100 лв. В резултат на това отложеното наказание по НОХД №1303/2004г. е било приведено в изпълнение по ЧНД №210/2005г. на РС-Първомай и видно от Писмо от ГД“ИН“ Затвор Стара Загора вх.№21368/15.09.2017г. по описа на ХРС, съответно наказанието по НОХД №1303/2004г. е било изтърпяно ефективно на 16.07.2006г., а наказанието по НОХД №201/2005г. на 13.10.2006г.

        За осъждането по НОХД №1303/2004г. не е правена съдебна реабилитация по чл.87 ал.1 от НК.

        Остава пълната реабилитация по чл.88а от НК. Срокът е по чл.82 ал.1 т.5 – 2 години от изтърпяване на наказанието -  т.е на 16.07.2008г. е настъпила реабилитацията по чл.88а ал.4 от НК за това осъждане.

        Второто осъждане на подсъдимия М. е по НОХД №74/2005г.-Споразумение- на РС-Котел – наложено е наказание „пробация“ с първите 2 задължителни мерки за срок от 6 месеца и безвъзмезден труд в полза на обществото 200 часа за 2 поредни години. Видно от писмо рег.№3121/15.09.2017г. на Началник на РС-ИН-Сливен подсъдимият М. не е търпял наказание „пробация“ в РС-ИН-Сливен-звено Котел. Полученото споразумение по НОХД №74/2005г. било върнато на РП-Котел.

        За това осъждане не е настъпила реабилитация по право по чл.86 ал.1 т.2 от НК защото в рамките на 3 годишния срок е извършено друго престъпление – това по НОХД №201/2005г., по което е наложено наказание „лишаване от свобода“.

        За осъждането по НОХД №74/2005г. не е правена съдебна реабилитация по чл.87 ал.1 от НК.

        Остава пълната реабилитация по чл.88а от НК. Срокът е по чл.82 ал.1 т.5 – 2 години от изтърпяване на наказанието. Няма данни пробацията да е била изтърпяна, но е изтекъл и срока по чл.82 ал.4 от НК – т.е 3 години, поради което съдът прие, че на 07.06.2008г. /3 години след влизане в сила на споразумението/ е изтекъл срока и настъпила реабилитацията по чл.88а ал.4 от НК за това осъждане.

        Третото осъждане на подсъдимия М. е по НОХД №201/2005г. на РС-Първомай, за което е наложено ефективно наказание „лишаване от свобода“ за срок от 3 месеца, при първоначален „общ“ режим и „глоба“ в размер на 100 лв. Ефективното наказание лишаване от свобода е било изтърпяно на 13.10.2006г. Няма данни глобата да е била платена.

        За това осъждане не е настъпила по чл.86 ал.1 т.2 от НК, защото в рамките на 3 годишния срок от изтърпяване на наказанието няма извършено друго престъпление – това по НОХД 1327/2010г. е извършено по-късно през 2010г., но тъй като кумулативното наказание „глоба“ в размер на 100 лв. не е била платена не е могла да настъпи и реабилитацията по право по чл.86 ал.1 т.3 от НК за това наказание.

        За осъждането по НОХД №201/2005г. не е правена съдебна реабилитация по чл.87 ал.1 от НК.

        Остава пълната реабилитация по чл.88а от НК. Срокът е по чл.82 ал.1 т.5 – 2 години от изтърпяване на наказанието. Ефективното лишаване от свобода е изтърпяно на 13.10.2006г. плюс 2 години – 13.10.2008г. е изтекъл срока и настъпила реабилитацията по чл.88а ал.4 от НК за това наказание. Няма данни глобата да е била платена. Държавните вземания се погасяват с изтичането на 10 годишна давност. Към нея следва да се прибави и 1 година по чл.86 ал.1 т.3 от НК и съответно за глобата срокът за реабилитация по чл.88а ал.4 от НК е изтекъл на 10.10.2016г.

        Четвъртото осъждане на подсъдимия М. е по НОХД №1327/2010г. на РС-Хасково – наложена е пробация с първите 2 задължителни мерки с продължителност от 1 година. Наказанието е изтърпяно на 26.11.2011г.

        За това осъждане не е настъпила реабилитация по право по чл.86 ал.1 т.2 от НК защото в рамките на 3 годишния срок е извършено друго престъпление – това по НОХД №1091/2011г., за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“.

        За осъждането по НОХД №1327/2010г. не е правена съдебна реабилитация по чл.87 ал.1 от НК.

        Остава пълната реабилитация по чл.88а от НК. Срокът е по чл.82 ал.1 т.5 – 2 години от изтърпяване на наказанието. Наказанието е изтърпяно на 26.11.2011г. Срокът е изтекъл на 26.11.2013г. и настъпила реабилитацията по чл.88а ал.4 от НК за това осъждане.

        Петото осъждане на подсъдимия е по НОХД №1091/2011г. на РС-Хасково. Наложена е пробация с първите 2 задължителни мерки с продължителност от 2 години. Наказанието е изтърпяно на 25.11.2013г.

        За това осъждане не е правена съдебна реабилитация по чл.87 ал.1 от НК. Остава пълната реабилитация по чл.88а от НК. Срокът е по чл.82 ал.1 т.5 – 2 години от изтърпяване на наказанието. Наказанието е изтърпяно на 25.11.2013г. Срокът е изтекъл на 25.11.2015г. и настъпила реабилитацията по чл.88а ал.4 от НК за това осъждане.

       Към момента на извършване на настоящото деяние  - 19.08.2017г. подсъдимият М. е бил реабилитиран за всичките си осъждания, защото с оглед чл.88а ал.4 от НК са изтекли сроковете за всички осъждания.

       В тази връзка съдът определи наказанието на подсъдимия по следния начин :

       Производството по делото протече по реда на съкратеното съдебно следствие, като подсъдимия призна вината си и фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт. Тъй като за деянието по чл.343в ал.2 от НК се предвижда наказание лишаване от свобода от една до три години и с глоба от петстотин до хиляда и двеста лева, същата попада във хипотезата на чл.78а от НК, който е приложим за това престъпление. И тъй като подсъдимият е реабилитиран /неосъждан/ и не е бил освобождаван по реда на гл.7 раздел 4 съдът счете, че са налице предпоставките за приложение на чл.78а от НК. Ето защо съдът освободи подсъдимия от наказателна отговорност и му наложи административно наказание „глоба“ в размер на 1 000 лв.

      С така наложеното наказание съдът счита, че ще бъдат постигнати целите на личната и генералната превенция на закона, което ще въздействува възпитателно и предупредително както върху дееца, така и по отношение на останалите членове на обществото.

      Воден от горното, съдът постанови присъдата си.

 

 

                                                                   Районен съдия: /п/ не се чете

 

Вярно с оригинала!

Секретар: В.А.