МОТИВИ

към решение №  249/11.10.2017 год. по АНД №1003/2017 год.

 

     Производството е по реда на чл.375 и сл.от НПК, вр. чл.78а от НК.

             Постъпило е Постановление от  14.08.2017 г. на прокурор при Районна прокуратура-Хасково, в което се сочи, че срещу обв.З.И.Д. *** е било образувано досъдебно  производство  №480/2017 год. по описа на РУП-Хасково за извършено престъпление по чл.354а ал.5,вр.ал.3 т.1 от НК. Събраните на досъдебното производство доказателства установявали по категоричен и безспорен начин извършването на престъплението от обвиняемата. Последната не  била осъждана и не била освобождавана от наказателна отговорност  по раздел ІV на глава VІІІ от НК, а от деянието нямало причинени имуществени вреди, поради което целите на наказанието можели да се постигнат и с налагане на административно наказание. И тъй като в случая били налице предпоставките на чл.78а от НК, прокурорът предлага обвиняемата да бъде освободена от наказателна отговорност, като и  се наложи административно наказание.

             На досъдебното производство обвиняемата З.И.Д. се признава за виновна и  дава   обяснения  по обвинението. В съдебното производство редовно призвана не се явява.

             Защитникът на обвиняемата адв.Д. Н. не оспорва приетите за установени в прокурорското постановление фактически положения.В  хода по същество пледира за налагане на минимално наказание.

            Съдът, като се запозна със събраните по делото доказателства, приема за установено от фактическа страна следното:

Обвиняемата З.И.Д.  имала регистриран в НБД постоянен и настоящ адрес, но  живеела фактически в гр.Хасково, ул."********" №****.Поради младата си възраст била опитвала въздействието на т.нар „леки наркотици" - марихуана (коноп,канабис) и екстази (МДМА). За да може да употреби такива вещества когато пожелаела, по неустановен начин, време и място, З.И.Д. се била снабдила с марихуана (коноп, канабис) и 3,4 метилендиоксиметамфетамин (МДМА,екстази). Наркотичните вещества съхранявала в жилището, в което живеела, на секция в хола на апартамента. Веществата не били скрити в самото жилище, тъй като З.И.Д. живеела самостоятелно, а понякога при нея оставал и приятеля и- Павлин Райчев Михайлов от гр.Хасково.

     Във връзка с извършен грабеж на 14.01.2017г.на  територията на гр.Хасково, била сформирана разследваща група от служители и разследващи органи на РУ на МВР Хасково. Тъй като подозрението било,че един от извършителите на грабежа е П. Р. М. от гр.Хасково, а имало данни,че е посетил жилището на обвиняемата З.И.Д. , при условията на неотложност, по вече образуваното досъдебно производство било извършено претърсване на апартамента на който живеела обвиняемата. Освен З.И.Д. присъствали и П. Р.М., както и А. Н. О. и колегата му-Н. А. Г.-двамата от криминална полиция в РУ на МВР Хасково (ПКП-Запад при РУ-Хасково). При извършеното претърсване от последния рафт на секцията в хола, от плетена кошница се иззел полиетиленов прозрачен плик съдържащ 1(един) брой зелено на цвят хапче с форма на детелина. От стъклена купа на секцията било намерено и иззето 1(един) брой станиолово фолио с размери 3/6см., съдържащо суха зелена листна маса, както и мобилен телефон. В протокола за изземване обвиняемата посочила,че иззетите вещи са нейни.С разпореждане №95/15.01.2017г. по ЧНД №48/2017г. на PC Хасково, извършеното процесуално действие било одобрено. Иззети по надлежния ред  ВД  били приобщени по делото с техния оглед и изготвен албум , като обособените обекти  били надлежно запечатани в бели хартиени пликове с подписите на разследващ полицай, поемни лица и експерт

           От заключението на назначената на БП физико-химическата експертиза е видно ,че   зелената суха листна маса от станиоловото фолио представлява марихуана (коноп, канабис) със съдържание на активен наркотичнодействащ компонент тетрахидроканабинол 3.2 тегловни % (тегловни проценти) и нетно тегло преди анализ -0.8740грама. Установено е,че зелената таблетка представлява 3,4 метилендиоксиметамфетамин (МДМА,екстази) с нетно тегло-0,3474 грама със съдържание на активен наркотично действащ компонент 20.2% (тегловни проценти).

Така описаната фактическа обстановка се доказва  от показанията на разпитаните по делото свидетели, извършената физико-химическа експертиза и другите писменни доказателства по делото и приложените веществени доказателства.

     При така изяснената фактическа обстановка обвиняемата З.  И.Д. *** е осъществила от обективна страна престъпния състав на чл.354а, ал.5, вр. ал.3, т.1 от НК, а именно  към 14.01.2017г., в гр.Хасково без надлежно разрешително държала високорискови наркотични вещества, а именно: марихуана с нетно тегло-0,8740 грама със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 3.2% (тегловни проценти) на стойност 5,24 лева и 3,4 метилендиоксиметамфетамин (МДМА,екстази) с нетно тегло-0,3474 грама със съдържание на активен наркотично действащ компонент 20.2% (тегловни проценти) на стойност 8,68 лева, като деянието представлява маловажен случай. Съгласно чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗКНВП и Приложение № 1 към Списък I „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина" на чл. 3, т. 1 от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, марихуаната (коноп, канабис) канабис) и 3,4 метилендиоксиметамфетамин (МДМА, екстази) представляват именно високорискови вещества.Съгласно ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 23 на МС от 29.01.1998 г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, 1гр. (коноп, канабис), пласиран на улицата има стойност 6 лв., без оглед на процентното съдържание на активен компонент, а 1гр. 3,4 метилендиоксиметамфетамин (МДМА,екстази) е 25лв., без оглед на процентното съдържание на активен компонент.Следователно общата стойност на наркотичното вещество открито у  обвиняемата е на стойност 8.68  лева /0.8740 грама   х 6 лв. =5.24 / лв.  и / 0,3474  грама х 25 лв. =8.68 лв./  или общо 13.92 лв. Обвиняемата е  държала посочените високорискови наркотични вещества без да има за това надлежно разрешително съгласно Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.От друга страна съдът намира, че са налице предпоставките на чл. 93, т.9 от НК, даващи основание случая да бъде преценен като маловажен. В случая, деянието се свежда до държане на минимално количество марихуана и 3.4 (МДМА,екстази)   грама , на  обща стойност 13.92   лв. от лице,за което не са налични   данни  да   е  зависимо към психоактивни вещества и с предназначение, което не изключва да е само за негова лична употреба .  Количеството и стойността на наркотичното вещество сами по себе си не са значителни.Действително  в легалната дефиниция на понятието "маловажен случай" стойността на предмета на деянието  не е предвиден като определящ критерий при квалификацията, а като такива са посочени вредни последици и степен на обществена опасност, които се преценят в съвкупност.В този смисъл и ВКС нееднократно в свои решения е приемал , че стойността на инкриминираното наркотично вещество не може да бъде единствен критерий за определяне на случая като маловажен.Принципно  законът  не прави разграничение на базата на вида на високорисковото наркотично вещество, предмет на престъплението и  не третира по различен начин т. нар. „мека и твърда  дрога”.В случая  видът на наркотичните  вещества –„марихуана и (МДМА,екстази)   спада  към т.н. „лека  дрога“,а    наркотикът е за лична употреба ,което   снижава степента на обществена опасност на деянието, защото е очевидно, че последица от него е това, че обвиняемия  уврежда само собственото си здраве. Последното не е извинително и не декриминализира простото държане на наркотично вещество, но във всички случаи, в аспекта на изискванията на чл. 93, т. 9 от НК, следва да се отчете като аргумент в полза на тезата, че случаят е маловажен.Установените по делото обстоятелства във връзка с личността на дееца също дават основание за преценката за по-ниска степен на обществена опасност на конкретното деяние. Обв.Д.    е млад човек, на 24 години към момента на извършване на престъплението. Същата  не е осъждана  и  по отношение на нея липсват доказателства да са налице други недовършени наказателни производства. С цялото си поведение е съдействала за разкриване и установяване на престъплението. Цялостното обсъждане на посочените обстоятелства позволява  да бъде направен  извода, за по-ниска степен на обществена опасност на конкретното деяние от обикновените случаи на престъпления от този вид .С оглед на всичко изложено, съдът счита, че в случая макар и престъпно по характер извършеното е незначително според своите вредни последици, което преценено в съвкупност с многобройните смекчаващи обстоятелства, налага квалификация му по чл. 354а ал.5 вр. ал.3, т.1 от НК.

От субективна страна обвиняемата е осъществила престъплението умишлено, с пряк умисъл- съзнавала е обществено-опасния характер на деянието и настъпването на обществено-опасните му последици и е целяла тяхното настъпване. Умисъла на дееца е обхващал както обстоятелствата , че упражнява   фактическа власт върху наркотични вещества  от вид и със съдържание, описано по-горе, така и че същите действия извършва по отношение на рискови наркотични вещества и без надлежно издадено разрешение за това.

             При определяне на вида и размера на наказанието, съдът взе предвид степента на обществена опасност на деянието и дееца, подбудите за извършване на деянието и другите смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства. След като прецени тежестта на деянието и данните за обвиняемия, съдът счете, че са налице всички материалноправни предпоставки за освобождаване на същия от наказателна отговорност с налагане на административно наказание, визирани в императивната разпоредба на чл. 78а, ал. 1 от НК.

      Обв.Д.     , видно от приложената справка за съдимост  не е осъждана, както и не е освобождавана от наказателна отговорност по реда на чл. 78а от НК. Наред с това от  деянието няма настъпили имуществени вреди, подлежащи на възстановяване. В този смисъл, съдът счита, че на обвиняемата следва да бъде наложено административно наказание - глоба. При определяне размера на наказанието съдът се съобрази с материалното и  имотно  състояние на обвиняемата , както и с наличието на смекчаващи вината обстоятелства - чисто съдебно минало,млада възраст  и съдействие за  разкриване на престъплението.

В разпоредбата на чл.354а, ал.5 от НК е предвидено наказание „Глоба” в размер до 1000 лева. Когато обаче са налице предпоставките на чл.78а от НК, то предвид императивния характер на тази разпоредба, същата следва да бъде приложена спрямо дееца, като му бъде определено съответното наказание глоба. Предвиденият минимум в чл.78а, ал.1 от НК е глоба в размер на 1000 лева. Законодателят в  разпоредбата на чл.78а, ал.5 от НК  е визирал едно ограничение, когато за извършеното престъпление е предвидено наказание само глоба  административното наказание  не може да надвишава размера на тази  глоба. В разглеждания случай  минималното  количество  на наркотичното   вещество макар и от  различен вид и   неговата   стойност  -13.92 лв.   мотивира съда   да определи  административното наказание    под  максимумаизиран от разпоредбата на чл.354а ал.5 от НК ,около средния размер ,а именно:на   Глоба” в размер на 600  лева. С така наложеното  по вид и размер  наказание съдът счита, че целите на личната и генерална превенция ще бъдат постигнати.

              На основание  чл.354а  ал.6,вр.чл.53 ал.2 б”а” от НК   съдът отне в полза на държавата  предмета на  престъплението – остатъка от  наркотичното  вещество след изследването,а именно:    0.7733 грама марихуана  със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 3.2% (тегловни проценти) и 3,4 метилендиоксиметамфетамин (МДМА,екстази)  от 0,3272 грама със съдържание на активен наркотично действащ компонент 20.2% (тегловни проценти) ,предадени   на съхранение в ЦМУ към Агенция“Митници“  ,които   да се  унищожат.

               На основание чл. 189 ал. 3 от НПК съдът осъди  обвиняемата да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР – Хасково сумата от 126.28 лв., представляваща направени на бързото  производство разноски за вещо лице.

               Водим  от горното, съдът постанови решението си.

 

                                                                                                                           

                                                                          Съдия: /п/

Вярно с оригинала!

Секретар: Ц.С.