П Р О Т О К О Л

 

 

24.10.2017 година                                                                 гр. Хасково

Хасковски районен съд                                                        X-и Наказателен състав

На двадесет и четвърти октомври                                       две хиляди и седемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                                                                    Председател:    ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ

                                                       Съдебни заседатели:   

                                                                           

Секретар: Ваня Кирева

Прокурор: Мая Кьосева

Сложи за разглеждане докладваното от Председателя

НОХД № 1261 по описа за 2017 година.

На именното повикване в 09:45 часа се явиха:

 

****************************************************************************************************************************************************

 


Съдът, като взе предвид, че така постигнатото окончателно споразумение между страните не противоречи на закона и морала, намира, че на основание чл. 382 ал.7 от НПК следва да бъде одобрено, а наказателното производство по отношение на подсъдимия - прекратено на основание чл.24, ал.3 от НПК, поради което

О П Р Е Д Е Л И: № 169

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между Районна прокуратура – Хасково, представлявана от прокурор Мая Кьосева и адв. Р. ***, защитник на подсъдимия М.О.Р., по силата на което:

ПРИЗНАВА подсъдимия М.О.Р., с ЕГН: **********,***, български гражданин, турчин, неженен, безработен, без образование, неграмотен, с постоянен адрес:***, осъждан, за ВИНОВЕН за това, че в периода 15.05.2017 г. - до 17.06.2017 г., в град Хасково, при условията на продължавано престъпление, е отнел чужди движими вещи, а именно: на 15.05.2017 г., от къща в кв.Р., вилна зона „О., отнел чужди движими вещи - 1 бр.мъжки анцуг, 3 бр. въдици /комплект макара и прът/, 1 бр.макара, 1 бр.метален прът /стойка/, 1 бр.въдичарски сак, 1 бр.приемник за сателитна телевизия, всички вещи на стойност 259 лева, от владението на Р. А. Р. *** и на 17.06.2017 г. от къща, находяща се в местност „И. 58, отнел чужди движими вещи - 1 бр .усилвател с тонколони марка „Trust, 1 бр.микровълнова печка марка „Панасоник, 1 бр.дамско черно яке, 1 бр.мъжко дънково яке - всички на стойност 180 лева, от владението на С. М. Р. от гр.Х. - всички вещи на обща стойност 439 лева, без тяхното съгласие, с намерението противозаконно да ги присвои, като макар и непълнолетен, е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си - престъпление по чл.194, ал.1, вр.чл.63, ал.1, т.3, вр.чл.26, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.194, ал.1, вр.чл.63, ал.1, т.3, вр.чл.54, ал.1 от НК, МУ НАЛАГА наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 4/четири/ месеца.

            На основание чл. 69, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание „Лишаване от свобода” за срок от 2 /две/ години.

ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал. 3 от НПК, подсъдимия М.О.Р. с ЕГН: ********** да заплати в полза на Държавата по сметка на ОД на МВР - Хасково разноските по делото в размер на 263.10 лева за възнаграждение на вещо лице, а по сметка на РС – Хасково – сумата в размер на по 5.00 лева, представляваща държавна такса при всяко служебно издаване на изпълнителен лист по делото.

           ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 24, ал. 3 от НПК наказателното производство по НОХД № 1261/2017 г. по описа на Хасковски районен съд по отношение на подсъдимия  М.О.Р., с ЕГН: **********.

           Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

ПРОКУРОР – Моля да отмените мярката за неотклонение на подсъдимия, с оглед така одобреното споразумение и наложеното с него наказание.

АДВ. Р. – Да се отмени мярката за неотклонение.

ПОДСЪДИМ /чрез преводача/ – Предоставям на съда.

Съдът като взе предвид изявлението на страните и отчете факта, че в днешно съдебно заседание бе постигнато и одобрено споразумение и като отчете вида на наложеното с него наказание, както и приложението на разпоредбата на чл. 69, а. 1 от НК по отношение наказанието „лишаване от свобода“ намира, че следва мярката за неотклонение, взета по отношение на подсъдимия, а именно „Надзор на инспектор ДПС” да бъде отменена.

Водим от горното, съдът

                        О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ взетата по отношение на подсъдимия М.О.Р., с ЕГН: ********** мярка за неотклонение „Надзор на инспектор ДПС” по Досъдебно производство № 426/2017г. по описа на РУ на МВР гр. Хасково.  

Определението в частта на мярката за неотклонение подлежи на обжалване и протест в 7-дневен срок от днес пред ОС – Хасково.

След влизане в сила на определението в тази му част да се уведоми Началника на РУ на МВР – Хасково за неговото изпълнение.

ДА СЕ ИЗПЛАТИ на преводача М.К.М. възнаграждение за извършен превод в размер на 15 лева от бюджетните средства на съда.

Заседанието приключи в 10:16 часа.

Протоколът се изготви на 24.10.2017 година.

 

 

 

 

Председател:/п/ не се чете

 

 

 

Секретар:/п/ не се чете

 

Вярно с оригинала!

Секретар: В.К.