П Р О Т О К О Л

 

23.10.2017 година                                                         гр. Хасково

Хасковски районен съд                                               V-и Наказателен състав

На двадесет и трети октомври                                     две хиляди и седемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

                                                                     Председател:  МАРТИН КЮЧУКОВ

                                                       Съдебни заседатели: 

                                                                         

Секретар: Велислава Ангелова

Прокурор: Мая Кьосева

Сложи за разглеждане докладваното от Председателя

НОХД № 1246 по описа за 2017 година.

На именното повикване в 15:00 часа, се явиха:

 

**********************************

Съдът, като взе предвид, че депозираното споразумение между страните не противоречи на закона и морала, намира, че на основание чл. 382, ал. 7 от НПК следва да бъде одобрено, а наказателното производство по отношение на подсъдимия Н.И.М.,  ще следва да бъде прекратено на основание чл. 24, ал. 3 от НПК, поради което

О П Р Е Д Е Л И: № 168

ОДОБРЯВА, на основание чл. 382, ал. 7 от НПК, постигнатото споразумение между Районна прокуратура гр. Хасково, представлявана от прокурор Мая Кьосева и адв. С.Н. ***, защитник на подсъдимия Н.И.М., по силата на което:

ПРИЗНАВА подсъдимия Н.И.М. – роден на *** ***, ********************, с постоянен, настоящ адрес ***, с ЕГН: **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 09.08.2017 г. в гр. Хасково, държал акцизни стоки - тютюневи изделия без акцизен бандерол, когато такъв се изисква по закон - съгласно чл. 2 т. 2 от Закон за акцизите и данъчните складове - "На облагане с акциз подлежат тютюневите изделия" и чл. 28 ал.1 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия: "Тютюневи изделия се транспортират, пренасят, съхраняват, предлагат или продават в търговски складове и обекти само с бандерол, залепен върху потребителската опаковка при условията и по реда на Закона за акцизите и данъчните складове", а именно: 5,880 кг. нарязан тютюн за пушене (за лула и цигари) на стойност 1470 лева, като случаят не е маловажен - престъпление по чл. 234, ал. 1, предл. 2-ро от НК, поради което и на основание чл.234, ал.1, във вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, МУ НАЛАГА наказание „Лишаване от свобода" за срок от 4 /четири/ месеца, както и кумулативно предвиденото наказание „Глоба" в размер на 1 470 (хиляда и четиристотин и седемдесет) лева.

На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание „Лишаване от свобода” с изпитателен срок от 3 /три/ години.

ОТНЕМА в полза на Държавата, на основание чл.234, ал.3 от НК, предмета на престъплението - 5,880 кг. тютюн, който да се унищожи.

ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, Н.И.М. ЕГН: **********,***, да заплати по сметка на ОД на МВР – Хасково направените по наказателното производство разноски, в размер на общо 224,75 лева за изготвяне на съдебни експертизи.

ПРЕКРАТЯВА, на основание чл. 24, ал. 3 от НПК, наказателното производство по НОХД № 1246/2017 г. по описа на Хасковски районен съд по отношение на подсъдимия Н.И.М., ЕГН **********.

           Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

ПРОКУРОР – Г-н Председател, с оглед на така наложеното на подсъдимия наказание, моля да отмените взетата по отношение на същия мярка за неотклонение.

            АДВ. Н. – Моля да отмените взетата мярка за неотклонение.

            ПОДСЪДИМ – Моля да отмените мярката ми за неотклонение.

С оглед така одобреното споразумение и наложеното с него наказание, съдът намира, че взетата по отношение на подсъдимия Н.И.М., ЕГН ********** мярка за неотклонение „Подписка” следва да бъде отменена, с оглед на което

О П Р Е Д Е Л И:

            ОТМЕНЯ взетата по отношение на подсъдимия Н.И.М., ЕГН ********** мярка за неотклонение „Подписка” по ДП № 1612017 г. по описа на РУ на МВР гр. Хасково.

Определението в частта на мярката за неотклонение подлежи на обжалване и протест в 7- дневен срок от днес пред ОС гр. Хасково.

Заседанието приключи в 15:10 часа.

Протоколът се изготви на 23.10.2017 г.

 

 

 

Председател:  /п/ не се чете

 

Секретар: /п/ не се чете

 

Вярно с оригинала!

Секретар: В.А.