П Р О Т О К О Л

 

 

18.10.2017 година                                                           гр. Хасково

Хасковски районен съд                                                  VІІІ-ми Наказателен  състав

На осемнадесети октомври                                                        две хиляди и седемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

                                                                    Председател:  ГРОЗДАН ГРОЗЕВ

                                                       Съдебни заседатели: 

                                                                                             

Секретар: Веселина Красева

Прокурор: Емилия Генова

Сложи за разглеждане докладваното от Председателя

НОХД  № 1213 по описа за 2017  година.

На именното повикване в 12:17 часа се явиха:

 

              *********************************************************************************************************************

Съдът намира, че така постигнатото споразумение между страните не противоречи на закона и морала,  като  счита, че в този си вид споразумението следва да бъде одобрено, а  наказателното производство по отношение на подсъдимия, на основание чл.24, ал.3 от НПК, следва да бъде прекратено, поради което

О П Р Е Д Е Л И: № 167

ОДОБРЯВА постигнатото в гр.Хасково споразумение между Районна прокуратура гр. Хасково, представлявана от прокурор Емилия Генова и  адв. Г.М. ***, защитник на подсъдимия А. М., по силата на което:

ПРИЗНАВА подсъдимият А. М. /A. M./, роден на *** година, персон. №2000018029268/, гражданин на Молдова, средно образование, женен, неосъждан, безработен, живущ ***, Република Молдова, ЗА ВИНОВЕН за това, че на 02.10.2017 година в гр.Хасково в товарен автомобил маркаПежо модел 807 с рег.№ ***** държал акцизни стоки без бандерол цигари, както следва - 750 кутии с цигари марка "ROYAL" 6 mg. Tar , 0.6 mg. Nicotine , 6 mg. Carbon Monoxide на стойност 5 625 лева, 1490 бр. кутии с цигари „Mark 1" 10 mg. Tar , 0.8 mg. Nicotine, 10 mg. Carbon Monoxide на стойност 11 175 лева и 510 бр. кутии с цигари ,,VV" Premium Cigarettes" с надпис „DUTY FREE" на стойност 3 825 лева-всички цигари на обща стойност 20 625 лева, като всяка кутия съдържа по 20 къса цигари, без акцизен бандерол, когато такъв се изисква по законсъгласно чл. 28 ал. 1 вр чл.25 от Закон за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделияТютюневи изделия се транспортират, пренасят, съхраняват, предлагат или продават в търговски складове и обекти само с бандерол, залепен върху потребителската опаковка при условията и по реда на Закона за акцизите и данъчните складове и чл. 2, т. 2 от Закон за акцизите и данъчните складове На облагане с акциз подлежат: т. 2 - „тютюневите издeлия чл.99 ал.2 т.4 от Закона за акцизите и данъчните складове "Забранява се :държането, пренасянето, превозването, предлагането и продажбата на тютюневи изделия с надпис, който съдържа думите DUTY FRЕE като случая не е маловажен- престъпление по чл. 234, ал.1, предл. 2 от НК, поради което и на основание чл.234, ал.1, предл.2, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, МУ НАЛАГА наказаниеЛишаване от свобода" за срок от 11 /единадесет / месеца, като на основание чл.66 ал.1 от НК, ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание „Лишаване от свобода” с изпитателен срок от 3 / три / години, както и наказаниеГлоба" в размер на 10 000 /десет хиляди /лева.

ОТНЕМА, на основание чл. 234, ал.3 от НК, в полза на Държавата, веществените доказателства по делото, а именно : 750 кутии с цигари марка "ROYAL" 6 mg. Tar, 0.6 mg. Nicotine, 6 mg. Carbon Monoxide, 1490 бр. кутии c цигари „Mark 1" 10 mg. Tar , 0.8 mg. Nicotine, 10 mg. Carbon Monoxide и 510 бр. кутии c цигари ,,VV" Premium Cigarettes" c надпис „DUTY FREE, находящи се на съхранение в ОД на МВР- Хасково, които да се унищожат.  

ВРЪЩА на подсъдимия А. М. /A. M./, роден на *** година, персон. №2000018029268, -гражданин на Република Молдова, вещественото доказателство по делото товарен автомобил маркаПежо" модел 807 с рег.№ **** , находящ се на съхранение в Тилова база при ОД на МВР-Хасково, както и  Пълномощно, издадено от Л. Ц. К. и Свидетелство за регистрация 08615768.

ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимия А. М. /A. M./, роден на *** година, персон. №2000018029268, гражданин на Република Молдова да заплати в ползва на Държавата по сметка на ОД на МВР гр. Хасково разноските по делото в размер на 272.76 лева.

На основание чл.24, ал.3 от НПК, ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1213/2017г. по описа на Хасковски районен съд, по отношение на подсъдимия А. МЕРЕУЦА /ANDREI MEREUTA/, роден на *** година, персон. №2000018029268, гражданин на Република Молдова.

            Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

ДА СЕ ИЗПЛАТИ на преводача П.Д.Д. възнаграждение  в размер на 20 лева от бюджетните средства на съда за извършения устен превод от български език на турски език и от турски език на български език.

            ПРОКУРОР – С оглед така одобреното споразумение, моля да отмените мярката за неотклонение на подсъдимия.

            АДВ.М. – Да се  отмени мярката за неотклонение.

            ПОДСЪДИМИЯТ /чрез преводача/ - Да се отмени мярката ми за неотклонение.    

            С оглед така одобреното споразумение и наложеното с него наказание,  съдът намира, че взетата по отношение на подсъдимия мярка за неотклонение следва да бъде отменена, с оглед на което

            О П Р Е Д Е Л И:

            ОТМЕНЯ  взетата по отношение на подсъдимия А. М. /A. M./, роден на *** година, персон. №2000018029268, гражданин на Република Молдова мярка за неотклонениеПодписка”.

            Определението на съда в тази му част, подлежи на обжалване и протест пред Хасковския окръжен съд в 7-дневен срок от днес.

            Производството продължи по чл. 306, ал.1, т. 4 от НПК.  

            ПРОКУРОР – Моля разноските за назначения на подсъдимия преводач в съдебното производство да бъдат присъдени на същия.  

            АДВ. М. – Не възразявам моят подзащитен да бъде осъден да заплати сумата в размер на 20 лева, представляваща разноски по делото за назначения му преводач.

            ПОДСЪДИМИЯТ /чрез преводача/ - Предоставям на съда.  

            Съдът намира, че възнаграждението в размер на 20.00 лева, представляващи разноски за  преводач в това производство, следва да се възложат на подсъдимия, като същият бъде осъден да заплати и тези разноски по делото.

            Водим от горното, съдът

                        О П Р Е Д Е Л И:

ОСЪЖДА подсъдимия А. М. /A. M./, роден на *** година, персон. №2000018029268, гражданин на Република Молдова да заплати в ползва на Държавата по сметка на РС гр.Хасково сумата в размер на 20 лева, произтичаща от възнаграждение за преводач.

             Определението на съда в тази му част, подлежи на обжалване и протест пред Хасковския окръжен съд в 7-дневен срок от днес.

Заседанието приключи в 12:34 часа.

Протоколът се изготви на 18.10.2017 година.

 

Председател:       /п/ не се чете

 

                                                                         Секретар: /п/ не се чете

 

 

Вярно с оригинала!!!

Секретар: В.К.