П Р О Т О К О Л

 

16.10.2017 година                                                                   гр. Хасково

Хасковски районен съд                                                         V-и Наказателен състав

На шестнадесети октомври                                                               две хиляди и седемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

                                                                     Председател:  МАРТИН КЮЧУКОВ

                                                       Съдебни заседатели: 

                                                                         

Секретар: Велислава Ангелова

Прокурор: Антон Иванов

Сложи за разглеждане докладваното от Председателя

НОХД № 1212 по описа за 2017 година.

На именното повикване в 09:40 часа, се явиха:

********************************

Съдът, като взе предвид, че депозираното споразумение между страните не противоречи на закона и морала, намира, че на основание чл. 382, ал. 7 от НПК следва да бъде одобрено, а наказателното производство по отношение на подсъдимия И.В.Ю.  ще следва да бъде прекратено на основание чл. 24, ал. 3 от НПК, поради което

О П Р Е Д Е Л И: № 166

ОДОБРЯВА, на основание чл. 382, ал. 7 от НПК, постигнатото споразумение между Районна прокуратура гр. Хасково, представлявана от прокурор Антон Иванов и адвокат В.Д. ***, защитник на подсъдимия И.В.Ю., по силата на което:

ПРИЗНАВА подсъдимия И.В.Ю. с ЕГН: **********, роден на *** ***, **************, ЗА ВИНОВЕН, в това, че на 14.04.2017 г. в гр. Хасково, на бул. „Съединение”, при управление на моторно превозно средство – лек автомобил, марка „****”, модел „****** ” с рег. № *************, нарушил правилата за движение, като при движението си, управлявайки горепосоченото моторно превозно средство, се е движил на разстояние по-малко от 50, 37 м. от движещото се пред него друго превозно средство, а именно лек автомобил, марка „******** ”, модел „********** ” с рег. №********, управляван от М.Д.С., с ЕГН:**********, което разстояние не му е позволило да избегне удрянето в него, когато то е намалило скоростта, нарушавайки разпоредбата на чл.23, ал.1 от Закона за движение по пътищата (ЗДв.П); при избиране на скоростта на движение, с която се е движил (75,06 км/ч), е превишил нормативно разрешената за движение скорост на движение в населено място от 50 км./ч., нарушавайки разпоредбата на чл.21, ал.1 от Закона за движение по пътищата (ЗДв.П) и по непредпазливост е причинил средна телесна повреда на М.Д.С., с ЕГН:**********, изразяваща се в разстройство на здравето, временно опасно за живота, дължащо се на причинен хематом на голямото було на корема и кръвотечение в коремната кухина, като деянието е извършено в пияно състояние – престъпление по чл. 343. ал. 3, предл. 1-во, б. „а” , б. „б”, предл. 2-ро, вр. Чл. 342, ал. 1 от НК, поради което и на основание чл.381, ал.4 от НПК, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК МУ НАЛАГА наказание „Лишаване от свобода” за срок от 6 /шест/ месеца.

На основание чл.66 от НК, ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание „Лишаване от свобода” за срок от 3 /три/ години.

НАЛАГА на подсъдимия И.В.Ю. с ЕГН: ********** наказание „Лишаване от право да управлява моторно превозно средство” за срок от 1 /една/ година.

На основание чл. 59 ,ал. 4 ПРИСПАДА  времето, през което подсъдимият е бил лишен от това право, принудително по административен ред, считано от 14.04.2017 г.

ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, И.В.Ю. с ЕГН:**********,***, да заплати по сметка на ОД на МВР – Хасково направените на досъдебното производство разноски в размер на 560,68 лв.

ПРЕКРАТЯВА, на основание чл. 24, ал. 3 от НПК, наказателното производство по НОХД № 1212/2017 г. по описа на Хасковски районен съд по отношение на подсъдимия И.В.Ю. с ЕГН: **********,***.

Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

ПРОКУРОР – Г-н Председател, с оглед на така наложеното на подсъдимия наказание, моля да отмените взетата по отношение на същия мярка за неотклонение.

АДВ. Д. – Моля да се отмени взетата по отношение на подзащитния ми мярка за неотклонение.

ПОДСЪДИМ – Моля да ми се отмени мярка за неотклонение.

С оглед така одобреното споразумение и наложеното с него наказание, съдът намира, че взетата по отношение на подсъдимия И.В.Ю. с ЕГН:**********,***, мярка за неотклонение „Подписка” следва да бъде отменена, с оглед на което

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ взетата по отношение на подсъдимия И.В.Ю. с ЕГН: **********,***, мярка за неотклонение „Подписка” по ДП № 320/2017 г. по описа на РУ на МВР гр. Хасково.

 

 

Определението в частта на мярката за неотклонение подлежи на обжалване и протест в 7-дневен срок от днес пред ОС гр. Хасково.

Заседанието приключи в 09:50 часа.

Протоколът се изготви на 16.10.2017 г.

 

 

 

Председател:  /п/ не се чете

 

 

 

Секретар: /п/ не се чете

 

 

Вярно с оригинала!

Секретар: В.А.