П Р О Т О К О Л

 

16.10.2017 година                                                                   гр. Хасково

Хасковски районен съд                                                         V-и Наказателен състав

На шестнадесети октомври                                                               две хиляди и седемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

                                                                     Председател:  МАРТИН КЮЧУКОВ

                                                       Съдебни заседатели: 

                                                                         

Секретар: Велислава Ангелова

Прокурор: Антон Иванов

Сложи за разглеждане докладваното от Председателя

НОХД № 1211 по описа за 2017 година.

На именното повикване в 09:30 часа, се явиха:

 

******************

Съдът, като взе предвид, че депозираното споразумение между страните не противоречи на закона и морала, намира, че на основание чл. 382, ал. 7 от НПК следва да бъде одобрено, а наказателното производство по отношение на подсъдимия Д.Д.Д. ще следва да бъде прекратено на основание чл. 24, ал. 3 от НПК, поради което

О П Р Е Д Е Л И: № 165

ОДОБРЯВА, на основание чл. 382, ал. 7 от НПК, постигнатото споразумение между Районна прокуратура гр. Хасково, представлявана от прокурор Антон Иванов и адвокат В.Г. ***, защитник на подсъдимия Д.Д.Д., по силата на което:

            ПРИЗНАВА подсъдимия Д.Д.Д., ЕГН: **********, род. на ***г***, с постоянен адрес:***, **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 24.09.2017г. в гр. Хасково, без надлежно разрешително държал високорискови наркотични вещества, а именно: „3,4- метилендиоксиметамфетамин” (МДМА, екстази) с нетно тегло 2,3458 грама, със съдържание на активен наркотично действащ компонент „МДМА” 13,0 % (тегловни проценти) на обща стойност 93,83 лв.; - „амфетамин” с нетно тегло 0,2449 грама, със съдържание на активен наркотично действащ компонент „амфетамин” 25,2 % (тегловни проценти), на обща стойност 7,35 лева и „марихуана” („коноп”, „канабис”) с нетно тегло 0,4370 грама, със съдържание на активен наркотично действащ компонент „тетрахидроканабинол” 7,5 % (тегловни проценти) на обща стойност 2,62 лв., всичко на обща стойност 103,80 лева – престъпление по чл.354а, ал.3, т.1 от НК, поради което и на основание чл. 354а, ал.3, т.1, вр. чл.55, ал.1, т.1 и ал.2 от НК МУ НАЛАГА наказание „Лишаване от свобода” за срок от 10(десет) месеца, което да изтърпи при първоначален „общ” режим, както и кумулативно предвиденото наказание „Глоба” в размер на 1 500 (хиляда и петстотин) лева.

            ОТНЕМА в полза на Държавата, на основание чл. 354а, ал.6 НК, предмета на престъплението – „3,4- метилендиоксиметамфетамин” (МДМА, екстази) с нетно тегло 2,3458 грама, - „амфетамин” с нетно тегло 0,2449 грама, и „марихуана” („коноп”, „канабис”) с нетно тегло 0,4370 грама, които да бъдат унищожени.

            ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, Д.Д.Д., ЕГН: **********,***, да заплати по сметка на ОД на МВР – Хасково направените по наказателното производство разноски, в размер на общо 128,09лева за изготвяне на съдебни експертизи.

ПРЕКРАТЯВА, на основание чл. 24, ал. 3 от НПК, наказателното производство по НОХД № 1211/2017 г. по описа на Хасковски районен съд по отношение на подсъдимия Д.Д.Д., ЕГН: **********,***.

Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

ПРОКУРОР – Г-н Председател, с оглед на така наложеното на подсъдимия наказание, моля да отмените взетата по отношение на същия мярка за неотклонение.

АДВ. Г. – Да се отмени мярката.

ПОДСЪДИМ – Да се отмени мярката.

С оглед така одобреното споразумение и наложеното с него наказание, съдът намира, че взетата по отношение на подсъдимия Д.Д.Д., ЕГН **********, мярка за неотклонение „Подписка” следва да бъде отменена, с оглед на което

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ взетата по отношение на подсъдимия Д.Д.Д., ЕГН **********, мярка за неотклонение „Подписка” по БП № 958/2017 г. по описа на РУ на МВР гр. Хасково.

Определението в частта на мярката за неотклонение подлежи на обжалване и протест в 7-дневен срок от днес пред ОС гр. Хасково.

ПРОКУРОР – Г-н Председател, моля производството да продължи по реда на чл. 306 от НПК за определяне на подсъдимият Д.Д.Д. да изтърпи изцяло, отделно и преди това наложеното му с предишна присъда наказание.

АДВ. Г. – Предоставям на съда.

ПОДСЪДИМ – Предоставям на съда.

Производството продължи по реда на чл. 306, ал. 1, т.3 от НПК.

ПРОКУРОР – Нямам искания.

АДВ. Г. – Нямам искания.

ПОДСЪДИМ – Нямам искания.

            Съдът, като взе предвид изразените становища, че не се правят искания в хода на производството по чл. 306, ал. 1, т. 3 от НПК,

                        О П Р Е Д Е Л И:

            ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.

ПРОКУРОР – Уважаеми г-н Председател, поддържам искането си да определите подсъдимият Д.Д.Д. да изтърпи изцяло, отделно и преди това наложеното му с предишна присъда наказание.

АДВ. Г. – Предоставям на съда.

ПОДСЪДИМ – Предоставям на съда.

            Съдът се оттегли на съвещание.

След съвещание, съдът констатира по делото, че настоящото деяние е извършено в изпитателния срок на предходно осъждане. Подсъдимият е осъждан само веднъж, като от представената справка за съдимост става ясно, че това осъждане е по НОХД 171/2016 г. по описа на РС-Свиленград, по което Д.Д.Д. със споразумение №190/08.07.2016 г. е бил осъден с наказание „лишаване от свобода“ за срок от 10 месеца и наказание „глоба“ в размер на 700 лева, като наказанието „лишаване от свобода“ е било отложено с изпитателен срок от 3 години. Това споразумение е влязло в сила на 08.07.2016 г. Настоящото деяние е извършено на 24.09.2017 г., т.е. в рамките на тригодишния изпитателен срок, което налага на да бъде приложен чл. 68 от НК и отложеното наказание по НОХД № 171/2016 г. по описа на РС-Свиленград, да бъде приведено в изпълнение, като това наказание се изтърпи изцяло, отделно и преди наложеното с настоящото споразумение наказание, при първоначален „общ“ режим.

Водим от горното и на основание чл. 306, ал. 1, т. 3 от НПК вр. чл. 68, ал. 1 от НК, съдът

            О П Р Е Д Е Л И :

 На основание чл. 68, ал. 1 от НК ПРИВЕЖДА в изпълнение отложеното наказание по НОХД № 171/2016 г. по описа на РС-Свиленград, а именно „лишаване от свобода” за срок от 10 месеца, което наказание да се изтърпи ефективно, изцяло, отделно и преди наложеното с настоящото споразумение наказание, при първоначален „общ“ режим.

Определението подлежи на обжалване пред Окръжен съд гр. Хасково в 15-дневен срок, считано от днес.

Заседанието приключи в 09:40 часа.

Протоколът се изготви на 16.10.2017 г.

 

 

Председател:  /п/ не се чете

 

 

Секретар: /п/ не се чете

 

 

Вярно с оригинала!

Секретар: В.А.