П Р О Т О К О Л

 

11.10.2017 година                                                            гр. Хасково

Хасковски районен съд                                                  ІI-ри Наказателен състав

На единадесети октомври                                              две хиляди и седемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

                                                                     Председател:  ДАНИЕЛА НИКОЛОВА

                                                       Съдебни заседатели: 

 

Секретар: Цветелина Станчева

Прокурор: Емилия Генова

Сложи за разглеждане докладваното от Председателя

НОХД1196 по описа за 2017 година

На именното повикване в 11:15 часа се явиха:

 

***********************************************************

О П Р Е Д Е Л И: № 163

ОДОБРЯВА сключеното споразумение между Районна прокуратура – Хасково, представлявана от прокурор Емилия Генова и адв.Р. ***, защитник на обвиняемия А.Г.Т., на основание чл. 382, ал. 7 от НПК, по силата на което:

            ПРИЗНАВА обвиняемия А.Г.Т. - роден на *** ***, българин, български гражданин, неженен, със средно образование, неосъждан /реабилитиран/, живущ ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че към 25.09.2017г. в гр.Хасково, без надлежно разрешително държал високорисково наркотично вещество - амфетамин /съгласно чл.З, ал.2, т.1 от ЗКНВП и Приложение №1 към Списък №1 на чл.З, т.1 от Наредбата за квалифициране на растения и вещества като наркотични/ с нетно тегло 3.6055 грама, със съдържание на активен наркотично действащ компонент - 44.3 /тегловни проценти/ на стойност 108.17 лева - престъпление по чл.354а, ал.З, т.1 от НК, поради което и на основание чл.55, ал.1, т.1 и ал.2 от НК, МУ ОПРЕДЕЛЯ наказание "Лишаване от свобода" за срок от 3 /три/ месеца, както и кумулативно предвиденото в същия текст на НК наказание „Глоба" в размер на 1 000 /хиляда/ лева.

На основание чл.66 ал.1 от НК, ОТЛАГА изпълнението на така определеното наказание „Лишаване от свобода” за срок от 3 (три) години.

            На основание чл.З54а, ал.6 от НК ОТНЕМА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА остатъка от предмета на престъплението, а именно високорисково наркотично вещество - амфетамин с нетно тегло 3.5852 грама, със съдържание на активен наркотично действащ компонент - 44.3 /тегловни проценти/, предаден на съхранение в ЦМУ „Митници”, които да се унищожат.

         На основание чл.189, ал.3 от НПК, ОСЪЖДА обвиняемия А.Г.Т., ЕГН ********** ***, да заплати по сметка на ОД на МВР гр. Хасково направените деловодни разноски в размер на 93.64 лева, произтичащи от възнаграждение за вещо лице.

ПРЕКРАТЯВА, на основание чл. 24, ал. 3 от НПК, наказателното производство по НОХД № 1196/2017г. по описа на Хасковски районен съд по отношение на обвиняемия А.Г.Т., ЕГН **********.

Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

            ПРОКУРОР – С оглед така наложеното на обвиняемия наказание считам, че мярката му за неотклонение следва да бъде отменена.

            АДВ. Р. – Предоставям на съда.

            ОБВИНЯЕМ – Предоставям на съда.

            С оглед така одобреното споразумение и определеното с него наказание, съдът намира, че взетата по отношение на обвиняемия мярка за неотклонение „Подписка” следва да бъде отменена, поради което

                        О П Р ЕД Е Л И:

ОТМЕНЯ взетата по отношение на обвиняемия А.Г.Т., ЕГН ********** ***, мярка за неотклонение „Подписка”.

Определението в частта на мярката за неотклонение подлежи на обжалване и протест в 7- дневен срок от днес пред ОС – Хасково.

След влизане в сила на определението в частта на мярката за неотклонение препис от същото да се изпрати на Началника на РУП гр. Хасково, за отмяна на мярката за неотклонение.

Заседанието приключи в 11:30  часа

Протоколът се изготви на 11.10.2017 г.

 

 

 

 

Председател:  /п/ не се чете.

 

 

 

 

Секретар: /п/ не се чете.

Вярно с оригинала!

 Секретар: Ц.С.