П Р О Т О К О Л

 

11.10.2017 година                                                            гр. Хасково

Хасковски районен съд                                                  ІI-ри Наказателен състав

На единадесети октомври                                             две хиляди и седемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

                                                                     Председател:  ДАНИЕЛА НИКОЛОВА

                                                       Съдебни заседатели: 

 

Секретар: Цветелина Станчева

Прокурор: Тереза Скорчева

Сложи за разглеждане докладваното от Съдията

НОХД1187 по описа за 2017 година

На именното повикване в 11:30часа се явиха:

************************************************************************

О П Р Е Д Е Л И: № 164

ОДОБРЯВА сключеното споразумение между Районна прокуратура – Хасково, представлявана от прокурор Тереза Скорчева и адв. С. ***, защитник на обвиняемия З.К.Г., на основание чл. 382, ал. 7 от НПК, по силата на което:

ПРИЗНАВА обвиняемия З.К.Г. - роден на ***г***, български гражданин, българин, със средно образование, разведен, реабилитиран, работи като машинист в „Евро път” - Хасково, с адрес ***, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 24.09.2017 година в гр.Хасково е управлявал МПС-лек автомобил, марка „********** ****" с рег.№ ******* с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда-а именно 2,36 на хиляда, установено по надлежния ред с Протокол от химическа експертиза № 212/26.09.2017г. на експерт-химик при CHTJI при ОД на МВР-Хасково-престъпление по чл.343 б ал. 1 от НК, поради което и на основание чл.55 ал.1 т.1 и ал. 2 от НК МУ ОПРЕДЕЛЯ наказание „Лишаване от свобода„ за срок от 10 /десет/ месеца, както и наказанието „Глоба в размер на 190 / сто и деветдесет лева/.

На основание чл. 66, ал.1 от НК, ОТЛАГА изпълнението на така определеното наказание „Лишаване от свобода” с изпитателен срок от 3 /три/ години.

На основание чл.343г във вр. чл.343б ал.1 от НК вр. чл.37 ал.1 т.7 от НК ЛИШАВА обвиняемия З.К.Г. от право да управлява МПС за срок от 1 /една/ година и 4 /четири/ месеца.

На основание чл.59 ал.4 от НК, ПРИСПАДА времето, през което обвиняемият З.К.Г., ЕГН ********** е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано от 24.09.2017 година.

На основание чл.189, ал.3 от НПК, ОСЪЖДА обвиняемия З.К.Г., ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на ОД МВР – Хасково направените в бързото производство разноски по делото в размер на 34 лева, произтичащи от възнаграждение за вещо лице.    

ПРЕКРАТЯВА, на основание чл. 24, ал. 3 от НПК, наказателното производство по НОХД № 1187/2017г. по описа на Хасковски районен съд по отношение на обвиняемия З.К.Г., ЕГН **********.

Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

            ПРОКУРОР – С оглед така наложеното на обвиняемата условно наказание считам, че мярката му за неотклонение следва да бъде отменена.

            АДВ. С. – Предоставям на съда.

            ОБВИНЯЕМ – Предоставям на съда.

            С оглед така одобреното споразумение и определеното с него условно наказание „Лишаване от свобода”, съдът намира, че взетата по отношение на обвиняемия З.К.Г., ЕГН **********,  мярка за неотклонение „Подписка” следва да бъде отменена, поради което

                        О П Р ЕД Е Л И:

ОТМЕНЯ взетата по отношение на обвиняемия З.К.Г., ЕГН **********, мярка за неотклонение „Подписка”.

Определението в частта на мярката за неотклонение подлежи на обжалване и протест в 7- дневен срок от днес пред ОС – Хасково.

След влизане в сила на определението в частта на мярката за неотклонение препис от същото да се изпрати на Началника на РУП гр. Хасково, за отмяна на мярката за неотклонение.

Заседанието приключи в 11:40  часа

Протоколът се изготви на 11.10.2017 г.

 

 

 

Председател:  /п/ не се чете.

 

 

 

 

Секретар: /п/ не се чете.

Вярно с оригинала!

 Секретар: Ц.С.