П Р О Т О К О Л

 

09.10.2017 година                                                     гр. Хасково

Хасковски районен съд                                            ІІ-ри Наказателен състав

На девети октомври                                                две хиляди и седемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

                                                            Председател:    ДАНИЕЛА НИКОЛОВА

Съдебни заседатели:    Алпер Салим

                                         Владимира Малчиковска

 

 

Секретар: Цветелина Станчева

Прокурор: Антон Иванов

Сложи за разглеждане докладваното от Председателя

НОХД № 1181 по описа за 2017 година

На именното повикване в 11:40 часа се явиха:

 

*************************************************************

ОДОБРЯВА сключеното на 09.10.2017г., на основание чл. 384 ал.1 от НПК споразумение между Антон Иванов - прокурор в Районна прокуратура - гр.Хасково и  адв. Димо Стоянов от Адвокатска колегия гр.Хасково, упълномощен защитник на М.К.К., с ЕГН ********** ***, подсъдим по НОХД № 1181/2017г. по описа на Районен съд Хасково,  по силата на което:

ПРИЗНАВА подсъдимия М.К.К., роден на *** ***, български гражданин, неосъждан, грамотен – със средно образование, разведен, безработен, неосъждан, живущ в с. А. ***, с ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 21.09.2017 г. в  с.А. ***, държал акцизни стоки без бандерол, а именно: 60 броя кутии цигари марка „Muratti” с надпис „DUTY FREE”, на стойност 450 лв., 82 броя кутии цигари марка „Assos slims” с надпис „DUTY FREE”, на стойност 615 лв, 50 броя кутии цигари марка „Royale”, на стойност 375 лв., 20 броя кутии цигари марка „Assos red” с надпис „DUTY FREE”, на стойност 150 лв., 5 броя кутии цигари марка „Karelia slims” с надпис  DUTY FREE”, на стойност 24,50 лв., 50 броя кутии цигари марка „Ome” с надпис „DUTY FREE”, на стойност 375 лева и 27 броя кутии цигари марка „777-Gold”, на стойност 202,50 лв., всички на обща стойност 2 192 лева, когато такъв се изисква по закон, съгласно - чл. 2, т.2 от Закона за акцизите и данъчните складове: „На облагане с акциз подлежат тютюневите изделия”; чл.28 ал.1 от Закон за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия – „Тютюневи изделия се транспортират, пренасят, съхраняват, предлагат или продават в търговски складове и обекти само с бандерол, залепен върху потребителската опаковка при условията и по реда на Закона за акцизите и данъчните складове”, и чл.99, ал.2, т.4 от Закон за акцизите и данъчните складове: „Забранява се държането, пренасянето, превозването, предлагането и продажбата на тютюневи изделия с надпис, който задължително съдържа думите „DUTY FREE”, като случаят не е маловажен -престъпление по чл.234, ал.1 от НК., поради което и на основание чл.55, ал.1, т.1 и ал.2 от НК  му ОПРЕДЕЛЯ наказание “Лишаване от свобода”  за срок от 6(шест) месеца, както и кумулативно предвиденото наказание „Глоба” в размер на 1100 (хиляда и сто) лева.

На основание чл.66 ал.1 от НК, ОТЛАГА изпълнението на така определеното наказание „Лишаване от свобода” за срок от 3 (три) години.

На основание чл.234, ал.3 от НК, ОТНЕМА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА, предметът на престъплението- 60 кутии цигари марка „Muratti”, 82 кутии цигари марка „Assos slims”, 50 кутии цигари марка „Royale”, 20 кутии цигари марка „Assos red”, 5 кутии цигари марка „Karelia slims”, 50 кутии цигари марка „Ome”, 27 кутии цигари марка „777-Gold”, намиращи се на съхранение в РУ – Хасково, които да се унищожат.

На основание чл.189 ал.3 от НПК, ОСЪЖДА подсъдимия М.К.К., с ЕГН ********** ***, да заплати направените на досъдебното производство разноски в размер на 95,22 лв. на сметка на ОД на МВР – Хасково,  произтичащи от възнаграждение за вещо лице.

            На основание чл.24, ал.3 от НПК ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1181/2017г. по описа на Хасковски районен съд по отношение на обвиняемия М.К.К. с ЕГН **********.

Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

ПРОКУРОР – С оглед така одобреното споразумение и определеното с него наказание, моля да се отмени мярката за неотклонение на подсъдимия.

АДВ. СТОЯНОВ – Моля да се отмени мярката за неотклонение на подсъдимия.

ПОДСЪДИМ – Моля да се отмени мярката ми за неотклонение.

С оглед така одобреното споразумение и определеното с него наказание, съдът намира, че взетата по отношение на подсъдимия М.К.К. с ЕГН ********** мярка за неотклонение „Подписка”, следва да бъде отменена, с оглед на което

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ взетата по отношение на подсъдимия М.К.К. с ЕГН ********** мярка за неотклонение „Подписка”.

Определението в частта на мярката за неотклонение подлежи  на обжалване и протест в 7-дневен срок от днес пред ОС – Хасково.

След влизане в сила на определението да се уведоми Началника на РУ гр.Хасково за отменената мярка за неотклонение на подсъдимия.

         Заседанието приключи в 11:57 часа.

Протоколът се изготви на 09.10.2017 година.

 

 

 

Председател:/п/ не се чете.

 

 

 

Съдебни заседатели:

 

1.Алпер Салим /п/ не се чете

 

                                        

2.Вадимира М. /п/ не се чете

 

 

Секретар: /п/ не се чете.

Вярно с оригинала!

 Секретар: Ц.С.