П Р О Т О К О Л

 

 

09.10.2017 година                                                                 гр. Хасково

Хасковски районен съд                                                        ІІ-и Наказателен състав

На девети октомври                                                             две хиляди и седемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                                                                     Председател:    ДАНИЕЛА НИКОЛОВА

                                                       Съдебни заседатели:   

                                                                           

Секретар: Цветелина Станчева

Прокурор: Антон Иванов

Сложи за разглеждане докладваното от Председателя

НОХД № 1171 по описа за 2017 година.

На именното повикване в 10:15 часа се явиха:

*********************************************************************

О П Р Е Д Е Л И: № 160

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между Районна прокуратура – Хасково, представлявана от Районен прокурор Антон Иванов и адв. Ш. ***, защитник на обвиняемия М.О.Р., по силата на което:

ПРИЗНАВА обвиняемият М.О.Р. - роден на ***г***, ********************, осъждан, безработен, живущ ***, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН за това, че на 14.06.2017г. от гараж в гр.Хасково е отнел чужда движима вещ, а именно велосипед марка „GENESIS YUKON-AX", сив на цвят, от владението на С.Ю. М. от гр.Хасково, без негово съгласие с намерение противозаконно да го присвои, като макар и непълнолетен е осъзнавал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си - престъпление по чл.194, ал.1, вр. чл.63, ал.1, т.З от НК, поради което и на основание чл.54, ал.1 от НК, МУ ОПРЕДЕЛЯ наказание „Лишаване от свобода" за срок от 4 /четири/ месеца.

            На основание чл. 66 ал. 1 вр. чл. 69 ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното наказание „Лишаване от свобода” за срок от 2 /две/ години.

ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, обвиняемия М.О.Р. с ЕГН ********** да заплати в полза на Държавата по сметка на ОД на МВР- Хасково разноските по делото в размер на 68.77 лева.

           ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 24, ал. 3 от НПК наказателното производство по НОХД № 1171/2017г. по описа на Хасковски районен съд по отношение на обвиняемия  М.О.Р., с ЕГН **********.

           Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

ПРОКУРОР – Моля да отмените мярката за неотклонение на обвиняемия, с оглед така одобреното споразумение и наложеното с него наказание.

АДВ. Ш. – Да се отмени мярката за неотклонение.

ОБВИНЯЕМ /чрез преводача/ – Предоставям на съда.     

С оглед така одобреното споразумение и наложеното с него наказание, съдът счита, че взетата по отношение на обвиняемия мярка за неотклонение „Надзор на инспектор ДПС” следва да бъде отменена, поради което

                        О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ взетата по отношение на подсъдимия М.О.Р., с ЕГН ********** мярка за неотклонение „Надзор на родител”.  

Определението в частта на мярката за неотклонение подлежи на обжалване и протест в 7-дневен срок от днес пред ОС – Хасково.

След влизане в сила на определението в тази му част да се уведоми Началника на РУП – Хасково за неговото изпълнение.

ДА СЕ ИЗПЛАТИ на преводача М. К.М. възнаграждение за извършен превод в размер на 20 лева.

Заседанието приключи в 10:30 часа.

Протоколът се изготви на 09.10.2017 година.

 

Председател:/п/ не се чете.

 

 

Секретар:/п/ не се чете.

Вярно с оригинала!

Секретар: Ц.С.