П Р О Т О К О Л

 

04.10.2017 година                                                                 гр. Хасково

Хасковски районен съд                                                        VIІІ-ми Наказателен състав

На четвърти октомври                                                          две хиляди и седемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

                                                                    Председател:    ГРОЗДАН ГРОЗЕВ

                                                       Съдебни заседатели:   

                                                                                             

Секретар: Веселина Красева

Прокурор: Антон И.

Сложи за разглеждане докладваното от Председателя

НОХД № 1159 по описа за 2017 година.

На именното повикване в 09:10 часа се явиха:

 

*************************************************************************************************************************

 

След надлежното вписване на споразумението в протокола от съдебно заседание същото се предяви на страните, които се запознаха със съдържанието му и го подписаха.

 

ПРОКУРОР – Считам, че така постигнатото и представено споразумение не противоречи на закона и на морала и моля да се одобри.

АДВ.С. – Считам, че така представеното споразумение не противоречи на закона и морала и моля да се одобри.

ПОДСЪДИМ – Да се одобри споразумението.

Съдът, като взе предвид, че депозираното споразумение между страните не противоречи на закона и морала, намира, че на основание чл.382, ал.7 от НПК следва да бъде одобрено, а наказателното производство по отношение на подсъдимия А.И.В., ще следва да бъде прекратено на основание чл.24, ал.3 от НПК, поради което

О П Р Е Д Е Л И: № 156

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между Районна прокуратура – Хасково, представлявана от прокурор Антон И. и адв. С. ***, защитник на подсъдимия А.И.В., по силата на което:

ПРИЗНАВА подсъдимия А.И.В. роден на ***г***, български гражданин, с ЕГН **********, българин, неженен, без образование, с първи завършен клас (може да се подписва), осъждан, безработен, с адрес:*** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 16.08.2017г., в землището на с. Светослав, общ. Стамболово, обл. Хасково, управлявал моторно превозно средство, а именно л.а. "****", модел „****“ с рег.№ *****, без съответно свидетелство за управление на моторно превозно средство, в едногодишния срок от наказването му за същото деяние по административен ред с Наказателно постановление № 16 - 0351 - 000406/17.10.2016г. издадено от Началник РУ - Свиленград при ОД на МВР Хасково, влязло в законна сила на 20.12.2016г. - престъпление по чл. 343в, ал.2 от НК, поради което и на основание чл.343в, ал.2 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.1 и ал.2 от НК МУ НАЛАГА наказание „Лишаване от свобода” за срок от 7 (седем) месеца, като на основание чл.66 ал.1 от НК, ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание „Лишаване от свобода” за срок от 3 (три) години, както и наказание „Глоба“ в размер на 495 лева.

.

ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХД № 1159/2017г. по описа на Хасковски районен съд по отношение на подсъдимия А.И.В. с ЕГН ********** ***.

Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

ПРОКУРОР – С оглед така одобреното споразумение и наложеното наказание, считам, че наложената мярка за неотклонение следва да бъде отменена.

АДВ.С. – Моля да се отмени мярката за неотклонение на подсъдимия.

ПОДСЪДИМ – Моля да ми се отмени мярката. 

С оглед така одобреното споразумение и наложеното с него наказание, съдът намира, че взетата по отношение на подсъдимия А.И.В. мярка за неотклонение „Подписка” следва да бъде отменена, с оглед на което

                        О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ взетата по отношение на подсъдимия А.И.В. с ЕГН: **********,  мярка за неотклонение “Подписка ”.

 Определението в частта на мярката за неотклонение подлежи на обжалване и протест в 7-дневен срок от днес пред ОС – Хасково.

Заседанието приключи в 09:20 часа.

Протоколът се изготви на 04.10.2017 година.

 

 

 

Председател:/п/ не се чете

 

 

 

Секретар: /п/ не се чете

 

 

 

Вярно с оригинала!!!

Секретар: В.К.