П Р О Т О К О Л

 

 

04.10.2017 година                                                                 гр. Хасково

Хасковски районен съд                                                        ІІ-и Наказателен състав

На четвърти октомври                                                         две хиляди и седемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                                                                     Председател:    ДАНИЕЛА НИКОЛОВА

                                                       Съдебни заседатели:   

                                                                                             

 

Секретар: Цветелина Станчева

Прокурор: Румен Сираков

Сложи за разглеждане докладваното от Председателя

НОХД № 1147 по описа за 2017 година.

На именното повикване в 09:30 часа се явиха:

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

О П Р Е Д Е Л И: №  155

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между Районна прокуратура – Хасково, представлявана от Районен прокурор Румен Сираков и адв. В.Г. ***, защитник на обвиняемия А.Ц.П., по силата на което:

ПРИЗНАВА обвиняемият А.Ц.П. - роден на ***г. в гр.******, българин, български гражданин, неженен, със средно образование, осъждан, безработен, живущ ***, с ЕГН ***********, за ВИНОВЕН за това че на 12.09.2017г. в гр.Хасково, си служил с табели, а именно 2 бр. регистрационни табели с ДК № *******, издадени за друго моторно превозно средство, а именно за лек автомобил марка „****** ******" с рама №*****************, като ги е поставил на лек автомобил марка „**** *****" с рама №*************** и управлявал същия - престъпление по чл.345, ал.1, предл.1 от НК, поради което и на основание чл.345, ал.1, предл.1 и чл.54, ал.1 от НК МУ ОПРЕДЕЛЯ наказание Глоба в размер на 1 000 /хиляда/ лева.

              ДА СЕ ПРЕДАДАТ иззетите като веществени доказателства 2бр. регистрационни табели с ДК № *******, намиращи се на съхранение в РУ на МВР гр. Хасково, на разпореждане на Началник Сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР гр. Хасково.

ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, обвиняемия А.Ц.П., ЕГН: *********** да заплати в полза на Държавата по сметка на ОД на МВР- Хасково разноските по делото в размер на 54,00 лева.

           ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 24, ал. 3 от НПК наказателното производство по НОХД № 1147/2017г. по описа на Хасковски районен съд по отношение на обвиняемия  А.Ц.П., ЕГН ***********.

           Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

ПРОКУРОР – Моля да отмените мярката за неотклонение на обвиняемия, с оглед така одобреното споразумение и наложеното с него наказание.

АДВ. Г. – Да се отмени мярката за неотклонение.

ОБВИНЯЕМ– Предоставям на съда.     

С оглед така одобреното споразумение и наложеното с него наказание, съдът счита, че взетата по отношение на обвиняемия мярка за неотклонение „Подписка” следва да бъде отменена, поради което

                        О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ взетата по отношение на подсъдимия А.Ц.П., ЕГН: *********** мярка за неотклонение „Подписка”.  

Определението в частта на мярката за неотклонение подлежи на обжалване и протест в 7-дневен срок от днес пред ОС – Хасково.

 

След влизане в сила на определението в тази му част да се уведоми Началника на РУП – Хасково за неговото изпълнение.

Заседанието приключи в 09:40 часа.

Протоколът се изготви на 04.10.2017 година.

 

 

 

Председател: /п/ не се чете.

 

 

 

Секретар: /п/ не се чете.

 

Вярно с оригинала!

Секретар: Ц.С.