П Р О Т О К О Л

 

02.10.2017 година                                                            гр. Хасково

Хасковски районен съд                                                  ІI-ри Наказателен състав

На втори октомври                                                         две хиляди и седемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

                                                                     Председател:  ДАНИЕЛА НИКОЛОВА

                                                       Съдебни заседатели: 

 

Секретар: Цветелина Станчева

Прокурор: Антон Иванов

Сложи за разглеждане докладваното от Председателя

НОХД1146 по описа за 2017 година

На именното повикване в 11:10 часа се явиха:

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

О П Р Е Д Е Л И: № 153

ОДОБРЯВА окончателното споразумение между Районна прокуратура – Хасково, представлявана от прокурор Антон Иванов и адв.Г. ***, защитник на обвиняемия Е.Н.Ш., на основание чл. 382, ал. 7 от НПК, по силата на което:

            ПРИЗНАВА обвиняемия Е.Н.Ш. - роден на ***г***, турчин, български гражданин, грамотен - с основно образование, неженен, ученик в **-ти клас във ********* *****“ гр.Хасково, неосъждан, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 15.09.2017г., в гр. Хасково, без надлежно разрешително държал високорискови наркотични вещества - марихуана (коноп, канабис) с тегло 31,0802 гр. със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол - 4,3 % (тегловни проценти) на стойност 186,48 лева, като макар и като непълнолетен е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си - престъпление по чл. 354а, ал.3, предл.2-ро, т.1, предл.1-во, вр. чл.63, ал.1, т.3 и т.5 от НК, поради което и на основание чл. 354а, ал.3, предл.2-ро, т.1, предл.1-во, вр. чл.63, ал.1, т.3 и т.5 от НК, вр. чл.55 ал.1 т.2 б."б" от НК, МУ ОПРЕДЕЛЯ наказание „Пробация" като на основание чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и ал.3 от НК се определят следните пробационни мерки:

-      т.1 „Задължителна регистрация по настоящ адрес“ с продължителност 8 (осем) месеца, като на основание чл.42б, ал.1 от НК се определя периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице - 2(два) пъти седмично;

-         т.2 „Задължителни периодични срещи с пробационен служител“ - с продължителност 8 (осем) месеца,

както и кумулативно предвиденото наказание „Обществено порицание", което да се изпълни чрез прочитане на определението по чл. 382, ал. 7 от НПК пред съучениците от **-ти „*” клас на ********* *****“ гр.Хасково

            ОТНЕМА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА веществените доказателства по делото: 30,9800 грама остатък след анализ марихуана (коноп, канабис), със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол - 4,3 % (тегловни процента), изпратени на съхранение в ЦМУ отдел „МРР-НОП“ - София с писмо с рег.№ 197000-8624/21.09.2017г. на РУ - гр.Хасково, които да се унищожат.

На основание чл.53, ал.1, б.“а“ от НК, ОТНЕМА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА веществените доказателства - „опаковки“,като вещи принадлежащи на виновния и послужили за извършването на деянието, които да се унищожат като вещи без пазарна стойност.

            На основание чл.189, ал.3 от НПК, ОСЪЖДА обвиняемия Е.Н.Ш. ЕГН ********** ***, да заплати, солидарно с родителите си в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на ОД на МВР гр. Хасково, направените деловодни разноски в размер на 74.45лв., за възнаграждение за вещо лице.

ПРЕКРАТЯВА, на основание чл. 24, ал. 3 от НПК, наказателното производство по НОХД № 1146/2017г. по описа на Хасковски районен съд по отношение на обвиняемия Е.Н.Ш..

Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

            ПРОКУРОР – С оглед така наложеното на обвиняемия наказание считам, че мярката му за неотклонение следва да бъде отменена.

            АДВ.Г. – Предоставям на съда.

            ОБВИНЯЕМ – Предоставям на съда.

            С оглед така одобреното споразумение и определеното с него наказания, съдът намира, че взетата по отношение на обвиняемия мярка за неотклонение следва да бъде отменена, поради което

                        О П Р ЕД Е Л И:

ОТМЕНЯ взетата по отношение на обвиняемия Е.Н.Ш. ЕГН ********** ***, мярка за неотклонение „Надзор на родителя”.

Определението в частта на мярката за неотклонение подлежи на обжалване и протест в 7- дневен срок от днес пред ОС – Хасково.

След влизане в сила на определението в частта на мярката за неотклонение препис от същото да се изпрати на Началника на РУП гр. Хасково, за отмяна на мярката за неотклонение.

Заседанието приключи в 11:30  часа

Протоколът се изготви на 02.10.2017 г.

 

 

Председател:  /п/ не се чете.

 

 

 

Секретар: /п/ не се чете.

Вярно с оригинала!

Секретар: Ц.С.