О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 427/30.10.2017 година гр.Хасково

Хасковски районен съд, Осми наказателен състав

на   тридесети  октомври две хиляди иседемнадесета година

в закрито заседание в състав:

 

 

Районен съдия: Гроздан Грозев

секретар

прокурор

като изслуша докладваното от съдията

АНД № 1259 по описа за 2017 година, установи

 

Производството е образувано по жалба от М.Е.М. с ЕГН **********,***, против  глоба с фиш  0765683/11.09.2017 год.  издадено от   Г. Т. К. на длъжност ПИ в РУ - Хасково. Жалбата е подадена, до директора на ОДМВР-Хасково. С жалбата е представено копие от горното известие за глоба с фиш.    

По делото е представена АНП, част от която дори не е в заверони копия!!! От така представените доказателства е видно, че жалбоподателят е подписал процесният фиш и същият му е бил връчен на датата на издаването - 11.09.2017 год.   С жалбата обаче жалбоподателят възразява срещу така описаното във фиша нарушение и отказва да заплати наложената му глоба, като иска да му бъде съставен АУАН и издадено НП за това нарушение.

Съгласно  чл.39, ал. (2а) ЗАНН - (Нова – ДВ, бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г.) За административни нарушения, установени при извършването им, когато това е предвидено в закон, овластените контролни органи могат да налагат на местонарушението глоби в размер, предвиден в съответния закон. За наложената глоба се издава фиш, който съдържа данни за самоличността на контролния орган и на нарушителя, мястото и времето на нарушението, нарушените разпоредби и размера на глобата. Фишът се подписва от контролния орган и от нарушителя, че е съгласен да плати глобата. На нарушителя се дава препис, за да може да заплати доброволно глобата. Съгласно Ал.(3) на същият член -  (Предишна ал. 2, доп. - ДВ, бр. 28 от 1983 г.) Ако нарушителят оспори нарушението или откаже да плати глобата, за нарушението се съставя акт съгласно разпоредбите на този раздел. Последната хипотеза обаче, е при положение, че нарушителят оспори или откаже да плати и не подпише фиша пред контролнитят орган. Тоест подписвайки фиша съдът намира, че жалбоподателят се е съгласил да плати глобата и не е оспорил нарушението пред контролният орган и поради това не му е съставен АУАН.

В случая подадената след подписването и връчването на фиша жалба, според настоящият състав на съда намира горната жалба  за недопустима, до колкото жалбоподателят не е оспорил нарушението пред контролният орган и заедно с това се е съгласил да плати доброволно, като е подписал процесният фиш. Така оформената глоба с фиш  0765683/11.09.2017 год. не  подлежи на обжалване съгласно разпоредбите на ЗАНН и акта с който е наложена следва да се счита за влязъл в сила. Ето защо съдът намира, че не следва и да се дават указания на органа наложил глобата с фиш  0765683/11.09.2017 год.  За съставяне на АУАН, тъй като в случая не са налице основания за това.

       Водим от горното , съдът

 

О П Р Е Д Е Л И  :

 

               ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.Е.М. с ЕГН **********,***, против  глоба с фиш  № 0765683/11.09.2017 год.  издадено от   Г. Т.К. на длъжност ПИ в РУ – Хасково.

                   ПРЕКРАТЯВА производството по  АНД № 1259/2017 год. по описа на Районен съд - Хасково.

                   Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Административен  съд- Хасково в 7-дневен срок от съобщението.

 

 

                                                                         Районен съдия: /п/ не се чете

 

 

Вярно с оригинала!!!

Секретар: В.К.