О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

    419                                24.10.2017 г.                         град Хасково

         

ХАСКОВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, Втори наказателен състав,

на двадесет и четвърти октомври две хиляди и седемнадесета година,

в закрито съдебно заседание в състав:

 

                                                                          Съдия: Даниела Николова

 

секретар:

прокурор:

като разгледа докладваното от съдията 

Частно наказателно дело 1234 по описа на Районен съд - Хасково за 2017 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

 

                     Производството е по реда на чл. 243, ал. 3 от Наказателно – процесуалния кодекс.

                     Образувано е по жалба на адв.Десислава Филипова -пълномощник на Е.Х.Х. срещу постановление от 29.09.2017 г. за прекратяване на наказателното производство по ДП 790/2016 г. по описа на РУП-Хасково , образувано и водено срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.129  ал.1 от НК. В подадената жалба се навеждат  оплаквания за незаконосъобразност,неправилност и необоснованост  на атакуваното с нея постановление на РП – Хасково.Излагат се  конкретни доводи за допуснати нарушения във връзка с оценка на доказателствения материал. Иска се от  съда да постанови определение, с което да отмени атакуваното постановление на РП – Хасково за прекратяване на наказателното производство и да върне делото на разследващите органи за събиране на всички доказателства и със задължителни указания относно прилагането на закона.

                   Жалбата   е подадена  на 12.10.2017 год., ,а атакуваното постановление е връчено на 09.10.2017г. и като такава се явява   подадена в законовия 7-дневен срок,предвиден в разпоредбата на чл.243 ал.4 от НПК.

                    След като обсъди доводите в жалбата и се запозна с материалите по делото, съдът  намира следното:

         Видно от материалите по делото, досъдебното производство  790 /2016  г. по описа на РУП-Хасково  е образувано по реда на чл.212 ал.2 от НПК на 03.09.2016г.  и водено срещу неизвестен извършител за това,че на 27.08.2016г.- в с.Силен ,общ.Стамболово вследствие на намушкване с нож е причинена средна телесна повреда на Е.Х. *** изразяваща се в проникване в гръдната кухина - престъпление по чл. 129 ал.1 НК. По делото няма привлечено обвиняемо лице .

                   За да прекрати  наказателното производство, прокурор от РП – Хасково е приел, че „след запознаване и анализ на събраните по делото доказателства се установявала следната фактическа обстановка:            На 27.08.2015г., в с. Силен, общ.Стамболово св.Т. Н. А.  се намирал в компанията на свидетелите Р.А. ,Х.Е.и Д. и пиели бира в магазин /кръчма/ в селото. Часът бил около 21:00 часа, когато св.Е.Х.  и св. Е. М.влезли в магазина.Двамата били дошли с лек автомобил, собственост на св. Е. О. ,който  не влезнал с тях в магазина, а останал на задната седалка в паркирания отпред автомобил. Св.Х. и М.  видимо били консумирали алкохол. Влизайки, св.Х.  се насочил към св.Т. А. с цел да му потърси сметка за неща, които той уж бил казал зад гърба му .  Последния  започнал също и  да псува и да удря по масата, на която седяла компанията. Тогава се намесил св. Д. и казал, че по този начин обижда всички на масата и поискал от св.Х.  да се успокои. След малко св.Х.  се сетил за нещо друго и започнал отново да търси сметка на св.А.  – този път за това, че  му бил взел овчаря. Стигнало се до размяна на реплики между двамата, обиди от двете страни и конфликтът ескалирал. Св. Т. А. станал от масата и със св.Е.Х. започнали да се дърпат и бутат. Тогава св. Д. застанал между тях и ги изкарал навън. Междувременно с тях излезнали свидетелите, които седели на масата, както и св.М. . Всички се опитвали да разтърват двамата св.Х. и А.  ,които се бутали и се опитвали да си нанесат удари. При тази физическа разправа пред магазина, св.А.  паднал на земята, а св.Х. и М.  го удряли с ръце и натискали към земята. В това време свид. Д. се бил отдръпнал настрани, за да се обади на спешен телефон „112“ и да извика полиция, тъй като преценил, че конфликтът ескалирал много. В един момент  св.А. успял да се измъкне и да се отдалечи от тях,а  св.Х.  взел от земята отчупено парче от бетонна плочка и го хвърлил към св.А. . Ударът попаднал в главата му, в дясната половина в областта на челото и му причинил разкъсно-контузна рана, от която потекла кръв. След това двамата  взаимно си хвърлили по няколко камъка. Междувременно св.А.  взел от автомобила си нож и подгонил с него св.Х. , който влезнал в автомобила, с който пристигнали, запалил го, но същият изгаснал. Опитвайки повторно да го запали, св.Х.  бил намушкан от св.А. през предното дясно стъкло на автомобила. Ножът проникнал в гръдната кухина на Х. , като наранил белия му дроб, а после било наранено и бедрото му. Опитвайки се да се защити,св.Х. хванал с длани ножа и се порязал на дланите и на двете ръце.След това  успял да запали автомобила, в него се качил и св. М.  и потеглили. След няколкостотин метра на св.А.  му станало лошо и той спрял автомобила и св. О. застанал зад волана. През това време се обадили на спешен номер „112“ за линейка, която ги пресрещнала в с. Манастир. Св.Х. ***.

     След това изложение на фактическата обстановка  прокурора е посочил,че от приложените по ДП съдебни актове е видно,че с влязла в сила на 12.07.2017г. присъда по  НЧХД  1063 по описа за 2016 година на Районен съд–Хасково,потвърдена с решение по ВНЧХД№235/2017г. по описа на ОС-Хасково  Е.Х.Х. е признат  за виновен в това, че на 27.08.2016г. в с. Силен, обл. Хасково причинил на Т. Н. А. лека телесна повреда, изразяваща се в причиняване на разстройство на здравето, извън случаите на чл. 128 и чл. 129 от НК – престъпление по чл. 130, ал. 1 от НК и  на основание чл. 78а, ал.1 от НК е  освободен  от наказателна отговорност ,като му е  наложено  административно наказание „глоба“ в размер на 1 000 лв.

     Описаната по-горе фактическа обстановка и  анализът на събрания в хода на разследването доказателствен материал, според прокурора  налагал правния извод  за осъществено в случая престъпление по чл.132 ал.1т.2 от НК  имайки предвид ,че телесната повреда на пострадалия Х. е причинена в резултат на предизвикано от същия състояние на силно раздразнение у Т. А.,потвърдено и в цитираните по горе съдебни актове.

      Този  извод на държавното обвинение обаче не би могъл да бъде проверен  от съда, поради съображения, че актът, в който е обективиран не може да бъде проверен  като краен резултат, тъй като е необоснован и немотивиран, препятстващ самото осъществяване на дължимия съдебен контрол.

          Съгласно разпоредбата на чл. 199, ал. 1 от Наказателно – процесуалния кодекс досъдебното, в производство прокурорът и разследващите органи се произнасят с постановления, а според ал. 2 на цитираната норма всяко постановление съдържа: данни за времето и мястото на издаването му, за органа, който го издава, за делото, по което се издава; мотиви; диспозитив и подпис на органа, който го издава. Тоест изискването за мотиви се отнася, дори с още по – голяма сила, и за актовете на прокурора, с които се прекратява или спира наказателното производство и които подлежат на съдебен контрол за законосъобразност. Настоящата инстанция намира за необходимо да отбележи, че в производството по реда на чл. 243, ал. 5 от НПК проверява обосноваността и законосъобразността на постановлението за прекратяване на наказателното производство. Така или иначе, обаче, няма процесуално право да замести прокурора, когато в постановлението му липсват изводи за фактите и също така по делото не са анализирани събраните доказателства, не е посочено какви обстоятелства се считат за установени и въз основа на кои доказателствени материали.

          Прокурорът се е задоволил след цитиране на съдебните актове по воденото между Т. А. и Е.Х. наказателно производство от частен характер    да посочи, че при наличието на отношения ,установени в това производство  пострадалия може да защити правата си с подаване на тъжба до първоинстанционния съд  .Тези няколко реда, според настоящата инстанция, се приравняват на липса на мотиви в постановлението, тъй като не е посочено на базата на какви доказателства са направени тези изводи. Липсват каквито и да е фактически и правни съображения в обжалваното постановление в подкрепа застъпената в него теза, които поне да подскажат как представителят на държавното обвинение е достигнал до този извод, а е налице единствено декларативно и бланкетно изявление, че касае за престъпление по чл.132 ал.1 т.2 от НК. Всъщност в  постановлението за прекратяване   не е ясна волята, респ. какво приема прокурорът за установено по фактите и въз основа на какви доказателства, което от своя страна е довело до съществено нарушение на процесуалните правила на чл. 14, ал.1 от НПК, респ. довело до ограничаване на процесуалните права на пострадалия. Липсата на мотиви в постановлението за прекратяване ограничава и възможността на съда да извърши проверка за законосъобразността и обосноваността на постановлението за прекратяване, тъй като в производство по чл. 243, ал. 4 от НПК съдът не е оправомощен да замества прокурора когато в постановлението му липсва дължимия анализ на доказателствата и изводите за фактите и правото. По изложените мотиви, настоящата инстанция приема, че изводът за липса на престъпление от общ характер на настоящия етап  е необоснован и незаконосъобразен. Липсва собствен правен анализ от прокурора в постановлението за прекратяване на наказателното производство на събраните по делото доказателства. При липса на правен анализ и мотиви съдът не може да упражни правомощията си и да извърши контрол за законосъобразност на постановлението за прекратяване на наказателното производство. В случая по пътя на съдебния контрол не може  да бъде  извършена преценка  на правилността на изводите на прокурора дори по отношение на изначалния въпрос за наличието на деяние, съставомерността на деянието и неговата квалификация, а след това и за установеността на обективните му признаци, сред които се явяват предметът на престъпление и механизмът на неговото осъществяване,

              С оглед изложеното атакуваният акт на прокурора ще следва да бъде отменен, а делото – върнато на РП – Хасково, доколкото с постановяването му, освен нарушаване правото на защита на страните, се е стигнало и до невъзможност за осъществяване на последващия съдебен контрол за законосъобразност.

                  Мотивиран от горното и на основание чл. 243 ал. 5 от НПК, съдът

 

                                        О П Р Е Д Е Л И:

 

        ОТМЕНЯ Постановлението  на прокурор в Районна прокуратура - Хасково от 29.09.2017 г. за прекратяване на наказателното производство по ДП №790/2016 г. по описа на РУП-Хасково , образувано и водено срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.129  ал.1 от НК.

        ВРЪЩА делото на РП-Хасково.

                 Определението  подлежи на обжалване и протест в 7-дневен срок от съобщението пред ОС-Хасково.

 

 

                                                                                       Съдия:  /п/ не се чете.

Вярно с оригинала!

Секретар: Ц.С.