П Р О Т О К О Л

 

 

06.10.2017 година                                                            гр. Хасково

Хасковски районен съд                                                  IX-и граждански състав

На шести октомври                                                         две хиляди седемнадесета година

в публично заседание в следния състав:  

 

                                                                       Председател: ПЕТЪР ВУНОВ

                                                           Съдебни заседатели:           

 

Секретар: Ваня Кирева

Прокурор:………………..

Сложи за разглеждане докладваното от Председателя

АНД № 1193 по описа за 2017 година

На именното повикване в 15:32 часа се явиха:

 

            ***************************************************************************************

Най-напред следва да се отбележи, че съгласно Тълкувателно решение № 3 от 22.12.2015 г. по т. д. № 3/2015 г. на ВКС, производството по УБДХ съставлява наказателно производство по смисъла на чл. 4, § 1 от Протокол № 7 към Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи (ЕКПЧ). По аналогичен начин е класифицирано и с Решение № 3 от 4.05.2011 г. на Конституционния съд на Република България по к. д. № 19/2010 г., в мотивите на което е прието, че деянието дребно хулиганство представлява наказателно обвинение по смисъла на Конвенцията. На следващо място, следва да се има предвид, че настоящото производство е образувано не въз основа на акт за констатирана проява на дребно хулиганство, а въз основа на постановление за прекратяване на наказателното производство по ДП № 1205/2016 г. по описа на РУ на МВР гр. Хасково от 21.08.2017 г. от Тереза Скорчева – прокурор в РП - Хасково. За да бъде сторено това законосъобразно обаче е необходимо прокурорското постановление да е влязло в сила, което от своя страна предпоставя да е било редовно съобщено на заинтересованите лица и срокът за обжалването му да е изтекъл, или ако постановлението е било атакувано, то да е било потвърдено от съд. В случая не може да се приеме, че постановление за прекратяване на наказателното производство от 21.08.2017 г. е влязло в сила, тъй като няма данни наблюдаващият прокурор да е изпълнил надлежно задължението си по чл. 243, ал. 3 НПК, а именно да е разпоредил преписи от същото да се изпратят и на пострадалите, които могат да защитят своите права от евентуалното незаконосъобразно прекратяване, като го обжалват пред съответния първоинстанционен съд в седемдневен срок от получаването на преписите или пък да поискат от прокурор от по-горестоящата прокуратура да го отмени по реда на чл. 243, ал. 9 НПК служебен контрол. Тук е уместно да се отбележи, че съгласно преобладаващата съдебна практика престъплението по чл. 325 от НК не изключва фигурата на пострадалото лице. В този смисъл са Решение № 22/1999 г. на II-ро н.о., Решение № 31/1999 г. на I-во н.о., Решение № 12/2009 г. на I-во н.о., Решение № 346/2011 г. на I-во н.о., Решение № 605/2011 г. на II-ро н.о., всички на ВКС, като в последното ясно е посочено, че когато самите хулигански действия са свързани с нанесени обидни думи, лицето, към което те са били насочени, може да търпи вреди от деянието, предмет на обвинението и евентуално да отстоява впоследствие като страна в съдебното производство своите права и законни интереси. Ето защо настоящото производство следва да бъде прекратено, а делото - да бъде върнато на РП - Хасково за изпращане на съобщения до всички пострадали лица, имащи право да обжалват постановлението за прекратяване на наказателното производство от 21.08.2017 г.

Мотивиран така, съдът

            О П Р Е Д Е Л И :  № 406

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ПРЕКРАТЯВА производството по АНД № 1193/2017 г. по описа на РС-Хасково.

ИЗПРАЩА делото на  РП - Хасково за изпълнение на дадените в мотивите на настоящото определение указания.

Определението не подлежи на обжалване или протест.

Заседанието приключи в 15:38 часа.

Протоколът се изготви на 06.10.2017г.

 

 

 

 

 

 

                                                            Районен съдия: /п/ не се чете

 

 

 

 

                                                                       Секретар: /п/ не се чете

 

 

Вярно с оригинала!

Секретар:В.К.