П Р О Т О К О Л

 

 

25.10.2017 година                                                                гр. Хасково

Хасковски районен съд                                                       ІІ-и Наказателен състав

На двадесет и пети октомври                                             две хиляди и седемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                                                                     Председател:    ДАНИЕЛА НИКОЛОВА

                                                       Съдебни заседатели:    Христина. Х. Пехливанова

                                                                                                Адриана. Б. Николова

                                                                           

Секретар: Цветелина Станчева

Прокурор: Антон Иванов

Сложи за разглеждане докладваното от Председателя

НОХД № 1170 по описа за 2017 година.

На именното повикване в 09:30 часа се явиха:

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Настоящият състав на съда, като се съобрази с приложените по делото справка за съдимост, ведно със заверени копия от бюлетини за съдимост на осъдения Е.Ф.М., установи, че последният е осъждан общо пет пъти на различни по вид и размер наказания, в това число и „Лишаване от свобода”, за които в годините с влезли в сила съдебни актове са определени общи наказания. Като се съобрази с уточнението, направено в съдебно заседание от защитника на осъдения, че молбата, с която е сезирал настоящия съд, желае да бъде определено общо наказание измежду наложените му такива, при което да бъде приспаднато изтърпяното наказание „Пробация”, определено с влязло в сила определение от 28.10.2009г. по НОХД №755/2009г. по описа на Районен съд –Хасково, счита че съгласно правилата на чл.39, ал.1 от НПК компетентен да разгледа и се произнесе по искането на осъдения за определяне на общо наказание по реда на чл.25 ал.1, вр. чл.23 ал.1 от НК е съдът, постановил последната влязла в сила присъда, а именно Софийски районен съд.

По тези съображения, образуваното пред настоящия съд съдебно производство подлежи на прекратяване, а делото следва да бъде изпратено по компетентност на Софийски районен съд, постановил последната влязла в сила присъда по отношение на осъдения Е.Ф.М., тази по НОХД №11107/2014г. по описа на същия съд.

 С тези мотиви и на основание чл. 42 ал.2, вр. чл. 39 ал.1 от НПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И: №423

ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по ЧНД №1170/2017г. по описа на Районен съд – Хасково.

ИЗПРАЩА делото по компетентност на Софийски районен съд.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Заседанието приключи в 09:53 часа.

Протоколът се изготви на 25.10.2017 година.

 

Председател: /п/ не се чете.

 

Съдебни заседатели:

 

1. Х. Х. П. /п/ не  се чете.

 

                                        

2. А. Б. Н. /п/ не  се чете.

 

 

 

Секретар: /п/ не  се чете.

Вярно с оригинала!

Секретар: Ц.С.