О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

407/09.10.2017 година гр.Хасково

Хасковски районен съд, Осми наказателен състав

на девети октомври две хиляди и седемнадесета година

в закрито заседание в състав:

 

Районен съдия:Гроздан Грозев

секретар

прокурор

като разгледа докладваното от съдията

ЧНД № 1168 по описа за 2017 година, установи

Производството е по чл. 243 ал.4 от НПК.

Образувано е по жалба от Т.Р.В. с ЕГН ********** ***, подадена чрез адв.С. Б., против постановлението на РП - Хасково от 15.09.2017г. за спиране на наказателното производство по  следствено дело № 33/2017 година по описа на ОСО при ОП- Хасково, представляващо прокурорска преписка с вх.№ 2176/2016 година по описа на РП - Хасково, образувано и водено срещу НЕИЗВЕСТЕН ИЗВЪРШИТЕЛ за престъпление по чл.210, т.5, вр.чл.209, ал.1 от НК.

Жалбата е подадена, до РС-Хасково, чрез РП-Хасково под вх.№2176/28.09.2017 год. по описа на РП-Хасково. Видно от датата на входящият номер жалбата е подадена от жалбоподателя на 28.09.2017г. /сряда/.  Постановлението което жалбоподателят обжалва, видно от приложените разписки по следствено дело № 33/2017 година по описа на ОСО при ОП- Хасково е връчено на жалбоподателя 20.09.2017г. Тоест от момента на връчване на постановлението на жалбоподателя, до подаване на настоящата жалба е изтекъл срок по-дълъг от нормативно предвидения такъв за обжалване на постановлението за  спиране в чл.244, ал.5 от НПК. Тоест жалбата на основание на която е образувано настоящото ЧНД 1168/2017г. по описа на РС-Хасково се явява просрочена, тъй като е подадена след  изтичане на законоустановения 7-дневен срок визиран в чл.244, ал.5 от НПК, който в случая е изтекъл на 27.09.2017 год.   

При тези данни, съдът намира, че жалбата на  Т.Р.В. ***, следва да бъде оставена без разглеждане а образуваното съдебно производство  прекратено.

Водим от горното,съдът : 

ОПРЕДЕЛИ:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.Р.В. с ЕГН ********** ***, подадена чрез адв.С. Б., против постановлението на РП - Хасково от 15.09.2017г. за спиране на наказателното производство по  следствено дело № 33/2017 година по описа на ОСО при ОП- Хасково, представляващо прокурорска преписка с вх.№ 2176/2016 година по описа на РП - Хасково, образувано и водено срещу НЕИЗВЕСТЕН ИЗВЪРШИТЕЛ за престъпление по чл.210, т.5, вр.чл.209, ал.1 от НК.

ПРЕКРАТЯВА производството по ЧНД№1168/2017 год. по описа на РС-Хасково.

Определението не подлежи на обжалване.

                                                                       

                                                                                               Районен съдия:  /п/ не се чете

 

Вярно с оригинала!!!

Секретар: В.К.