О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 402/02.10.2017 година гр.Хасково

Хасковски районен съд, Осми наказателен състав

на    втори октомври през две хиляди и  седемнадесета година

в закрито заседание в състав:

 

 

Районен съдия: Гроздан Грозев

Секретар:

Прокурор:

като  разгледа докладваното от съдията Гроздан Грозев

АНД № 1153 по описа за 2017 година на РС-Хасково, установи

 

 

      Производството е образувано  по  жалба  отА.Н.К. ***,  против ЕФ серия К № 1708761/18.08.2017год. на ОДМВР-Хасково. Видно от материалите по преписката, с горната жалба се обжалва ЕФ, в което е описано нарушение, извършено на територията на гр.Димитровград, обл.Хасково, а именно ПП І-5 км 285.809, разклона за „Асфалтова база”. Съгласно императивната разпоредба на чл.59, ал.1 от ЗАНН, НП се обжалва пред районният съд, в района на който е извършено или довършено нарушението. Като се има в предвид, че в настоящият случай нарушението е извършено на територията на гр.Димитровград, обл.Хасково, видно от ЕФ, то в случая компетентен да разгледа настоящата жалба е Районен съд гр. Димитровград.   

Ето защо настоящото производство следва да бъде прекратено, а делото изпратено по компетентност на РС- гр. Димитровград.

       Водим от горното , съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

                   ПРЕКРАТЯВА съдебното производството по  АНД №1153/2017 год. по описа на Районен съд-Хасково, като делото да се изпрати по компетентност на РС- гр. Димитровград.

                   Определението не подлежи на обжалване.

                  

 

                                                                                 Съдия:  /п/ не се чете

 

 

Вярно с оригинала!!!

Секретар: В. К.