П Р О Т О К О Л

 

31.10.2017 година                                                   град Хасково

Хасковски районен съд                                          Х-ти Наказателен състав                                                 

На тридесет и първи октомври                              две хиляди и седемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

                                                                    Председател:  ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ

                                                       Съдебни заседатели:  Димитрия Анастасова

                                                                                                          Петя Шопова         

 

Секретар: Десислава Вълканова      

Прокурор: Христина Жисова

Сложи за разглеждане докладваното от Председателя

ЧНД № 1142 по описа за 2017 година.

На именното повикване в 09,00 часа се явиха:

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

След съвещание, съдът намира следното:

Производството по реда на чл. 306, ал. 1, т. 1 от НПК, вр. чл. 25, вр. чл. 23 от НК е образувано въз основа на предложение от прокурор при РП гр. Хасково за определяне на едно общо наказание на осъдения С.Х.А. измежду наложените му по НОХД № 385 /2017г. по описа на РС гр. Хасково и НОХД № 809/2017г. по описа на РС гр. Хасково, а именно „Лишаване от свобода” за срок от една година и четири месеца, което да се изтърпи при първоначален „строг” режим с приспадане, съответно по реда на чл. 59 и чл. 25, ал. 2 от НК, на времето, през което осъденият е бил задържан и по отношение на него е била изпълнявана мярка за неотклонение „Задържане под стража” и времето, съответстващо на изтърпяната част от наказанието, като се сочи необходимост от приложение на разпоредбата на чл. 24 от НК, както и на тази по чл. 68, ал. 1 от НК във връзка с постановяване на изпълнение на наложеното по НОХД № 583/2010г. по описа на ОС гр. Хасково наказание „Лишаване от свобода” за срок от три години, чието изтърпяване е било отложено по реда на чл. 66, ал. 1 от НК с изпитателен срок от 5 години.

В съдебно заседание представителят на държавното обвинение поддържа предложението във вида, в който е внесено и в хода по същество развива обстойни аргументи по отделните пунктови, сочещи на основателност на исканията в него.

Служебният защитник на осъдения в лицето на адв. Атанас Янчев пледира в хода по същество, че са налице предпоставки за определяне на общо наказание по визираните от прокурора две осъждания и в общи линии се придържа към заявеното от представителя на държавното обвинение, с изключение на пункта относно приложението на чл. 24 от НК, по който заявява разпоредбата по този текст да не бъде прилагана, а в условията на  евентуалност, в случай че бъде приложено, увеличението на общото наказание да бъде минимално и сочи два месеца.

Осъденият С.Х.А. се придържа в хода по същество към заявеното от неговия защитник, а в дадено му право на последна дума иска от съда да му бъдат намалени присъдите.

Хасковският районен съд, като взе предвид становищата, изразени от страните в настоящото производство и съобрази събраните по делото доказателства, намира за установено следното от фактическа страна:

Видно от Справка за съдимост рег. № 953/28.09.2017г., издадена от „Бюро за съдимост” при РС гр. Хасково С.Х.А. е осъждан многократно, общо 5 пъти, в това число и за осъжданията, по които е настъпила реабилитация по право, като от значение за произнасянето в настоящото производство са осъжданията му: с Определение № 66/05.04.2017г., с което на същата дата е одобрено споразумение по НОХД № 385/2017г. по описа на РС гр. Хасково и за деяние, извършено на 03.10.2014г. на основание чл. 198, ал. 1, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК му е наложено наказание „Лишаване от свобода” за срок от една година и три месеца, постановено да се изтърпи при първоначален „строг” режим и с Присъда № 49/04.09.2017г. по описа на РС гр. Хасково, в сила от 19.09.2017г., постановена по НОХД № 809/2017г. по описа на РС гр. Хасково, с която за деяние, извършено на 06.06.2016г. на основание чл. 152, ал. 1, т. 2, вр. чл. 18, ал. 1, вр. чл. 58а, ал. 1 от НК му е наложено наказание „Лишаване от свобода” за срок от една година и четири месеца. От значение за произнасянето по настоящото дело е и осъждането на Симов Х.А. с Присъда № 115/27.05.2011г. на ОС гр. Хасково, постановена по НОХД № 583/2010г. по описа на ОС гр. Хасково, в сила от 28.02.2012г., с която за деяние, извършено на 08.04.2010г. на основание чл. 198, ал.1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 54 от НК му е наложено наказание „Лишаване от свобода” за срок от три години, чието изтърпяване на основание чл. 66, ал. 1 от НК е отложено за срок от пет години.

Видно от Справка рег. № 2077/02.10.2017г. на ГД „ИН”, РС „ИН” гр. Хасково по отношение на осъдения С.Х.А. към 29.09.2017г. в РС „ИН” гр. Хасково не е получаван за изпълнение съдебен акт с наложено наказание „Пробация”, а видно от Справка № ЗД 1782017г. от 04.10.2017г. от МП, ГД „ИН”, Затвора гр. Стара Загора и Справка рег. № 12633/09.10.2017г. на МП ГД „ИН” гр. София С.Х.А. изтърпява наказание „Лишаване от свобода” в Затвора гр. Стара Загора, като е  постъпил на 13.04.2017г. с начало на наказанието – 21.02.2017г., а по НОХД № 809/2017г. по описа на РС гр. Хасково е зачетен предварителен арест - 1 ден, като към дата – 24.10.2017г. ще е изтърпял фактически 8 месеца и 3 дни, с приспадане от работа - 7 дни, с остатък 2 години, 3 месеца и 20 дни, плюс 1 година и 3 месеца „Лишаване от свобода” по НОДХ № 385/2017г. по описа на РС гр. Хасково, плюс 1 година и 4 месеца по НОХД № 809/2017г. по описа на РС гр. Хасково.

При тези данни, съдът намира следното от правна страна:

Съгласно разпоредбата на чл. 23, ал.1 от Наказателния кодекс, в случаите на усложнена престъпна дейност и в частност на множество престъпления, когато с едно деяние са извършени няколко престъпления или ако едно лице е извършило няколко отделни престъпления преди да е имало влязла в сила присъда за което и да е от тях, съдът, след като определи наказание за всяко престъпление отделно, налага най  - тежкото от тях, като в ал. 2 и ал. 3 на цитираната разпоредба е посочено задължението, респ. възможността за съда към определеното най – тежко наказание да се присъединят наложените наказания „обществено порицание” и лишаване от права по чл. 37, ал. 1, т. 6, 7 и 9 от НК, както и наложените глоба или конфискация изцяло или отчасти. Текстът на чл. 25, ал. 1 от НК пък дава възможност за приложение на разпоредбите на чл. 23 и 24 от наказателния закон и в случаите като настоящия, когато лицето е осъдено с отделни присъди.

Видно от доказателствата по делото в случая са налице предпоставките по чл. 25, вр. чл. 23, ал. 1 от НК за определяне на едно общо и най-тежко наказание на осъдения С.Х.А. измежду наложените му по НОХД № 385/2017г. по описа на РС гр. Хасково и НОХД № 809/2017г. по описа на РС гр. Хасково, доколкото деянията са извършени помежду си в условията на реална съвкупност, т.е. преди за което и да е от тях да е била налице влязла в сила присъда, респективно одобрено от съда споразумение по съответните дела, а именно най-тежкото от тях – „Лишаване от свобода” за срок от 1 година и 4 месеца, които на визираното от прокурора основание ще следва да бъде постановено да се изтърпи при първоначален „строг” режим.

При изпълнение на така определеното общо и най-тежко наказание ще следва, на основание чл. 25, ал. 2 от НК да бъде приспадната съответната изтърпяна част от наказанията, по което и да е от визираните по-горе дела, а на основание чл. 59, ал. 1, т. 1 от НК, и времето, през което осъденият е бил задържан по реда на ЗМВР, по НПК или по отношение на същия е била изпълнявана мярка за неотклонение „Задържане под стража”, по което и да е от цитираните дела, като 1 ден задържане се зачита за 1 ден „Лишаване от свобода”.

На следващо място, по отношение на основния момент, стоящ за разглеждане пред настоящия съдебен състав в настоящото производство, а именно във връзка с приложение на разпоредбата на чл. 24 от НК, настоящият съдебен състав счита, че изхождайки от целите на наказанието по чл. 36, ал. 1 от НК, е необходимо санкционният елемент на този текст да бъде активиран по отношение на осъденото лице, доколкото с оглед личната и генерална превенция е необходимо завишаване на размера на определеното общо и най-тежко наказание. В рамките на индивидуализацията, настоящият съдебен състав стигна до извод това завишение да бъде в рамките на 3 месеца, което ще способства за постигане на визираните по-горе цели на цитираната разпоредба на чл. 36 от НК, с приложение по отношение на определеното общо и най-тежко наказание и увеличено по реда чл. 24 от НК, на разпоредбата на чл. 25, ал. 2 и чл. 59 от НК, предвид данните за съдимостта н а С.Х.А. и вида на престъпления, за които по визираните по – горе осъждания, са му наложени наказания, предмет на групиране.

На следващо място, предвид факта, че деянията, по отношение на които са постановени присъдите, предмет на обсъждане в настоящото производство и бе достигнат до извод за необходимост от прилагане на чл. 25, вр. чл. 23 от НК, са извършени в изпитателния срок на осъждането по НОХД № 583/2010г. по описа на ОС гр. Хасково, съдът намира, че са налице материалноправните предпоставки по чл. 68, ал. 1 от НК и наказанието, чието изпълнение е отложено на основание чл. 66, ал. 1 от НК по това дело ще следва да бъде приведено в изпълнение и да се изтърпи изцяло и преди определеното общо, най-тежко и увеличено наказание при първоначален „строг” режим.

Водим от горното, съдът

            О П Р Е Д Е Л И: № 432

ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 25, вр. чл. 23 от НК едно общо и най-тежко наказание по отношение на осъдения С.Х.А., ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр. Стара Загора измежду наложените му по НОХД № 385/2017г. по описа на РС гр. Хасково и НОХД № 809/2017г. по описа на РС гр. Хасково, а именно „Лишаване от свобода” за срок от 1 /една/ година и 4 /четири/ месеца, което да се изтърпи ефективно и при първоначален „строг” режим.

УВЕЛИЧАВА, на основание чл. 24 от НК така определеното общо и най-тежко наказание с 3 /три/ месеца, като определеното общо, най-тежко и увеличено наказание се изтърпи при първоначален „строг” режим.

ПРИСПАДА, на основание чл. 25, ал. 2 от НК, при изпълнение на наложеното общо, най-тежко и увеличено наказание, времето съответстващо на изтърпяната част от наказанията, по което и да е от цитираните по-горе дела, а именно: НОХД № 385/2017г. по описа на РС - Хасково и НОХД № 809/2017г. по описа на РС - Хасково.

ПРИСПАДА, на основание чл. 59, ал. 1 от НК, при изпълнение на наложеното общо, най-тежко и увеличено наказание времето, през което осъденият С.Х.А., ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр. Стара Загора е бил задържан по реда на ЗМВР, по НПК и по отношение на същия е била изпълнявана мярка за неотклонение „Задържане под стража”,  като 1 /един/ ден задържане се зачита за 1 /един/ ден „Лишаване от свобода”.

ПРИВЕЖДА, на основание чл. 68, ал. 1 от НК, в изпълнение наложеното на осъдения С.Х.А., ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр. Стара Загора наказание по НОХД № 583/2010г. по описа на ОС гр. Хасково, а именно „Лишаване от свобода” за срок от 3 /три/ години, което да се изтърпи при първоначален „строг” режим изцяло и преди определеното общо, най-тежко и увеличено наказание по ЧНД № 1142/2017г. по описа на РС гр. Хасково.

Определение подлежи на обжалване и протест пред ОС гр. Хасково в 15-дневен срок от днес.

Заседанието приключи в 09,36ч.

Протоколът се изготви на 31.10.2017г.

 

 

                                                           Председател: /п/ не се чете

 

 

                                               Съдебни заседатели: 1. /п/ не се чете

 

 

                                                                                   2. /п/ не се чете

 

 

                                                           Секретар: /п/ не се чете

 

Вярно с оригинала!

Секретар: Д.В.