П Р О Т О К О Л

 

 

23.10.2017 година                                                                гр. Хасково

Хасковски районен съд                                                       ІІ-и Наказателен състав

На двадесет и трети октомври                                           две хиляди и седемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                                                                     Председател:    ДАНИЕЛА НИКОЛОВА

                                                       Съдебни заседатели:    М.Р.

                                                                                                Р.М.

                                                                           

Секретар: Цветелина Станчева

Прокурор: Емилия Генова

Сложи за разглеждане докладваното от Председателя

НОХД № 1062 по описа за 2017 година.

На именното повикване в 09:45 часа се явиха:

*****************************************************

Съставът на съда, след съвещание, счита, че са допуснати съществени процесуални нарушения, ограничили правото на защита на подсъдимия, поради което съдебното производство следва да бъде прекратено, а делото върнато на Районна прокуратура - Хасково за неговото отстраняване. Съображенията на настоящия състав на съда са следните:

Съдебното производство е образувано въз основа на внесен от Районна прокуратура - Хасково обвинителен акт срещу М.О.Р. по обвинение за извършено престъпление по чл. 198, ал.1, вр. чл. 63, ал. 1, т. 3 от НК и делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание с участието на прокурора, подсъдимия и преводач от турски език, служебен защитник и пострадало от престъплението лице. Запитан от председателя на състава дали му е връчен обвинителен акт, подсъдимият изрично заявява, че към момента е получил единствено обвинителния акт на български език, но не и неговия писмен превод на езика, който разбира, а именно на турски език.

Разпоредбата на чл. 55, ал.3 от НК (в сила от 28.10.2010г.) изрично предвижда, че обвиняемият, който не владее български език, има право на писмен превод на обвинителния акт на разбираем за него език. Правото на писмен превод произтича и от чл. 6, т.3, б. ”е от Европейската конвенция за правата на човека като гаранция за справедлив процес.

 От материалите по делото се установява, че на подсъдимия М.О.Р. не е бил предоставен писмен превод на обвинителния акт на турски език, който език той сочи, че разбира. Внасяйки обвинителния акт в съда единствено на български език, прокурорът не е изпълнил процесуалното си задължение да предостави писмен превод на обвинителния акт на турски език, по който начин не е осигурил и възможност на подсъдимия да се запознае с предявеното обвинение в обвинителния акт. Правото на подсъдимия да знае в какво точно се обвинява е съставна част от правото на защита, гарантирано от наказателно- процесуалния закон, както в интерес на гражданите, така и в интерес на правосъдието. Затова, напълно излишно е да се обсъжда, че на досъдебната фаза на процеса подсъдимият М.О.Р., посредством попълнената декларация е отказал писмен превод на актовете по чл. 55, ал. 3 от НПК, тъй като отказ от писмен превод на обвинителния акт, който към онзи момент не е бил изготвен е недопустим.

По тези съображения, съдебното производство ще следва да бъде прекратено, заради допуснато отстранимо съществено процесуално нарушение на досъдебната фаза на процеса, касаещо правото на защита на подсъдимия, а делото ще следва да бъде върнато на Районна прокуратура – Хасково за неговото отстраняване чрез изготвяне на обвинителния акт в писмен превод на турски език.

Водим от горното и на основание чл. 288, ал.1,т.1 от НПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И: №418

ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по НОХД  № 1062/2017г. по описа на Районен съд – Хасково.

 ВРЪЩА делото на Районна прокуратура - Хасково за изготвяне на обвинителния акт с превод на турски език.

 Определението подлежи на обжалване и протест в седмодневен срок от днес пред Окръжен съд – Хасково.

ДА СЕ ИЗПЛАТИ на преводача М.К.М. възнаграждение за извършен превод в размер на 20 лева от бюджетните средства на съда.

Заседанието приключи в 10:14 часа.

Протоколът се изготви на 23.10.2017 година.

 

Председател: /п/ не се чете.

 

Съдебни заседатели:

 

1.М.Р. /п/ не се чете.

 

                                        

2.Р.М. /п/ не се чете.

 

 

 

Секретар: /п/ не се чете.

Вярно с оригинала!

 Секретар: /п/ не се чете.