П Р О Т О К О Л

 

18.10.2017 година                                          гр. Хасково

Хасковски районен съд                                 VІІI-ми Наказателен състав

На осемнадесети октомври                              две хиляди и седемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                                                                    Председател:  ГРОЗДАН ГРОЗЕВ

                                                       Съдебни заседатели:  Иванка Попова

                                                                                              Величка Тодорова

                                                                                           

 

Секретар: Веселина Красева

Прокурор: Антон Иванов

Сложи за разглеждане докладваното от Председателя

ЧНД № 1002 по описа за 2017 година.

На именното повикване в 09:00 часа се явиха:

 

МОЛИТЕЛЯТ З.Д.П., уведомен от предходно съдебно заседание, се явява лично.

За РАЙОННА ПРОКУРАТУРА гр. Хасково, уведомени от предходно съдебно заседание, се явява прокурор Антон Иванов.

            В съдебната зала се явява адв. С., преупълномощен от адв. М.И., определен с Писмо вх.рег. № 22882/06.10.2017г. от АК- Хасково за служебен защитник на молителя.

            АДВ.СТАВРОВСКА – Г-н Съдия, запозната съм с материалите по делото и мога да поема защитата на молителя.   

МОЛИТЕЛЯТ – Не възразявам адв. С. да ме защитава в това производство.

С оглед становищата на страните, съдът намира, че адв. В. С., преупълномощена от адв. М.И., определен с Писмо с изх.№ 2423/2017г. от 15.10.2017г. на АК гр.Хасково за осъществяване на допуснатата в изпълнение на разпореждането  на съдията- докладчик правна помощ под формата на процесуално представителство, следва да бъде назначена за служебен защитник на молителя З.Д.П., поради което

                        О П Р Е Д Е Л И:

            На основание чл.94, ал.1, т.9 от НПК,  НАЗНАЧАВА адв. В. С., преупълномощена от адв. М.И., определен с Писмо с изх.№ 2423/2017г. от 15.10.2017г. на АК гр.Хасково за осъществяване на допуснатата в изпълнение на разпореждането  на съдията- докладчик правна помощ под формата на процесуално представителство по ЧНД № 1002/2017г. по описа на РС – Хасково за служебен защитник на молителя З.Д.П..  

По хода на делото:

АДВ. С. – Ход на делото.

МОЛИТЕЛЯТ – Ход на делото.

ПРОКУРОР- Ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което 

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Сне се самоличността на молителя.

З.Д.П. – роден на ***г***, българин, български гражданин, с ЕГН:**********, с основно образование, неженен, безработен, осъждан, живущ ***.

Данните се снеха от Лична карта № *****, издадена от МВР- Хасково, след което същата се върна на молителя.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ разясни на страните правото им на отводи и възражения против състава на съда, прокурора и секретаря, както и възможността да правят нови искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

АДВ. С.- Нямам искания за отводи на състава на съда и съдебния секретар. Моля да се приемат приложените по делото доказателства. Няма да соча нови доказателства, нямам искания по реда на съдебното следствие.

МОЛИТЕЛЯТ – Нямам искания за отводи. Да се приемат доказателствата.

ПРОКУРОР – Нямам искания за отводи на състава на съда и съдебния секретар. Моля да се приемат приложените по делото доказателства. Няма да соча нови доказателства, нямам искания по реда на съдебното следствие.

Съдът разясни на молителя правата му по НПК.

МОЛИТЕЛЯТ – Ясни са ми правата, които имам.

Съдът намира, че с оглед изясняване на делото от фактическа страна следва да бъдат приети като доказателства служебно изисканите и представените по делото писмени документи, съответно в оригинал или заверени преписи, поради което

                        О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА като доказателства служебно изисканите и приложени по делото писмени документи, съответно в оригинал или заверени преписи, а именно: Справка за съдимост с рег.№ 821/22.08.2017г., издадена от ,,Бюро съдимост” при РС – Хасково,  ведно с бюлетини за съдимост по НОХД № 833/2015г. по описа на РС – Хасково, НОХД № 12282015г. по описа на РС – Хасково и НОХД № 335/2017г. по описа на РС- Хасково; Справка рег. № 1064/28.08.2017г., издадена от Районна служба „Изпълнение на наказанията” гр. Хасково; Справка рег. № И -11435/19.08.2017г., издадена от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София.

АДВ. С. – Нямам други  искания.

МОЛИТЕЛЯТ – Нямам искания.

ПРОКУРОР – Нямам искания.

С оглед изявлението на страните и след като счете делото за изяснено от фактическа страна, съдът

            О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.

АДВ. С. – Г-н Председател, съдебни заседатели, моля да уважите молбата на З.Д.П. и да извършите кумулация на наложените му наказания по присъдите, описани в справката за съдимост, като му определите едно общо наказание „Лишаване от свобода” в размер на 6 /шест/ месеца, изпълнението на което на основание чл. 66, ал.1 от НК, да отложите с изпитателен срок от 3 /три/ години, което се явява най- тежкото измежду наложените му наказания.  

ПРОКУРОР – Г-н Председател, съдебни заседатели, считам, че молбата на З.Д.П. следва да бъде уважена и да се групират наказанията по трите влезли в сила присъди. И трите деяния са извършени преди за което и да е от тях да има влязла в сила присъда, поради което считам, че са налице предпоставките на чл.  23 и чл. 25 от НК. В тази връзка считам, че молбата на осъдения З.Д.П. следва да бъде уважена.  

В своя защита молителя заяви:

МОЛИТЕЛЯТ – Придържам се към казаното от адвоката ми.

Даде се последна дума на молителя.

МОЛИТЕЛЯТ – Моля да ми определите едно общо наказание.

Съдът се оттегли на съвещание.

Съдът, след съвещание и като взе предвид събраните по делото доказателства, намира за установено следното:  

Видно от приобщената по делото Справка за съдимост с 821/22.08.2017г., издадена от ,,Бюро съдимост” при РС – Хасково, ведно със заверени копия от бюлетини за съдимост, на молителя З.Д.П. с ЕГН: ********** ***, са били налагани три наказания „Лишаване от свобода”, като изпълнението и на трите е отложено с изпитателен срок от три години, а именно:  

С Присъда № 63/12.10.2015г. по НОХД № 833/2015 година по описа на РС- Хасково за деяние, извършено през месец октомври 2014г. в с. Стойково, за престъпление по чл.195, ал.1, т.3, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, на осъденото лице П. е наложено наказание „Лишаване от свобода” за срок от  5 (пет) месеца, като изпълнението на така наложеното наказание „Лишаване от свобода” е отложено с изпитателен срок от 3 /три/ години. Присъдата е влязла в законна сила на 27.10.2015г.

С Присъда № 5/01.02.2016г. по НОХД № 1228/2015 година по описа на РС- Хасково за деяние, извършено в периода от 30.01.2015г. до 05.02.2015г. в с. Стойково, за престъпление по чл. 195, ал.1, т.4, предл. 2, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл. 20, ал.2 от НК, на осъдения З.Д.П. е наложено наказание „Лишаване от свобода” за срок от 4 (четири) месеца, като изпълнението на така наложеното наказание „Лишаване от свобода” е отложено с изпитателен срок от 3 /три/ години. Присъдата е влязла в законна сила на 16.02.2016г.

С одобрено от съда Споразумение № 71/04.05.2016г. по НОХД № 335/2016 година по описа на РС- Хасково за деяние, извършено в периода от 04.02.2015г. до 08.02.2015г. в с. Стойково, за престъпление по чл. 197, т.3, вр. чл. 195, ал.1, т.3 и т.4, , вр. чл. 194, ал.1, вр. чл. 20, ал.2 от НК, на осъдения З.Д.П. е наложено наказание „Лишаване от свобода” за срок от 6 (шест) месеца, като изпълнението на така наложеното наказание „Лишаване от свобода” е отложено с изпитателен срок от 3 /три/ години. Определението е влязло в законна сила на 04.05.2016г.

Видно от приложените към справката за съдимост бюлетини за съдимост на молителя З.Д.П., и трите деяния осъденият е извършил преди да има влязла в сила присъда за което и да е от тях, т.е. налице са основанията на чл. 25, вр. чл. 23 от НК за определяне на едно общо наказание измежду наложените му, доколкото всичките са в съвкупност. На следващо място, видно от приетата като доказателство по делото Справка рег. № И -11435/19.08.2017г., издадена от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София няма данни молителят да е търпял  ефективно наказание „Лишаване от свобода”, поради което съдът намира, че са налице всички предпоставки за налагане на едно общо и най – тежко наказание измежду наложените му по НОХД № 833/2015г., НОХД № 1228/2015г. и по НОХД № 335/2016г., всички по описа на РС- Хасково, в размер на най – тежкото от тях, а именно „Лишаване от свобода” за срок от  6 (шест) месеца, изпълнението на което, на основание чл. 66, ал.1 от НК, следва да бъде отложено с изпитателен срок от 3 /три / години.

Водим от горното, съдът

            О П Р Е Д Е Л И :

На основание чл. 25, ал. 1, вр. чл. 23, ал. 1 от НК, ОПРЕДЕЛЯ на осъденото лице З.Д.П.- роден на ***г***, български гражданин, българин, с основно образование, неженен, осъждан, безработен живущ ***, ЕГН ********** едно общо и най – тежко наказание измежду наложените му по НОХД № 833/2015г., НОХД № 1228/2015г. и по НОХД № 335/2016г., всички по описа на РС- Хасково, в размер на най – тежкото от тях, а именно „Лишаване от свобода” за срок от  6 (шест) месеца.

 ОТЛАГА, на основание чл. 66, ал.1 от НК, изпълнението на така определеното общо най- тежко наказание „Лишаване от свобода” с изпитателен срок от 3 /три / години.

Определеното подлежи на обжалване и протест пред ОС гр. Хасково в 15- дневен срок, считано от днес.

Заседанието приключи в 09:30 часа

Протоколът се изготви на 18.10.2017г.

 

 

Председател: /п/ не се чете

 

 

Съдебни заседатели: 1. /п/ не се чете

/И. П./

                                                                                                         

  2. /п/ не се чете

                                                                                                                      /В.Т./

                                              

Секретар: /п/ не се чете

 

 

 

 

Вярно с оригинала!!!

Секретар: В.К.