Р Е Ш Е Н И Е

 

 

Номер               264                           24.10.2017г.                              град Хасково

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

Хасковският Районен съд                                                             наказателен състав

На дванадесети октомври                     през две хиляди и седемнадесета година

В публичното заседание в следния състав :

                                      Председател: Мартин Кючуков                     

Секретар Велислава Ангелова

Прокурор

като разгледа докладваното от Съдията

а.н.дело 1129 по описа за 2017 година

                        Производството е по чл.59 и сл. от ЗАНН.

Обжалвано е Наказателно постановление № 26-000248/13.09.2017г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда“ - град Хасково, с което за нарушение по чл.415 ал.1 от КТ и на основание чл.416 ал.5 вр.чл.415 ал.1 от КТ е наложил на ПК „Е. ***, имуществена санкция в размер на 2 000 лева.

Недоволни от така наложеното наказание са останали жалбоподателят – ПК „Е. ***, поради което го обжалват в срок. Същите го считат за незаконосъобразно и неправилно. Ако нямало основания за отмяна на НП изцяло, то тогава същото следвало да бъде изменено, защото без никакви мотиви АНО наложил санкция над законовия минимум, а нямало никакво основание за това.

Иска от съда да отмени изцяло НП. Алтернативно иска от съда да намали наложената санкция до законовия минимум.

Ответникът по жалбата – Дирекция „Инспекция по труда”-гр.Хасково оспорват жалбата. Атакуваното НП било правилно и законосъобразно. Посоченото в АУАН и НП административно нарушение било установено и се потвърждавало от събраните гласни и писмени доказателства.

Молят съда да потвърди НП.

                     Съдът, след преценка на събраните по делото доказателства поотделно и в съвкупност, приема за установено от фактическа страна следното:

На 17.07.2017г. е била извършена проверка от инспектори при Дирекция „ИТ”-гр.Хасково на ПК „Е. ***. При проверката инспекторите са констатирали, че определени обезщетения по КТ – по чл.224 ал.1 от КТ, по чл.177 ал.1 от КТ и др. не са  били изплатени на работници или бивши работници и служители на фирмата, вкл. не е било изплатено на С.Ц.Т. – бивш служител на фирмата, обезщетението за неизползван платен годишен отпуск по чл.224 ал.1 от КТ, което не е било погасено по давност.

Бил е съставен Протокол за извършена проверка № ПР 1725637 от 17.07.2017г. и на основание чл.404 ал.1 от КТ с него са били дадени задължителни предписания, едно от които е т.4 – работодателят ПК „Е. *** да изплати на С.Ц.Т. – бивш служител на фирмата, обезщетението за неизползван платен годишен отпуск по чл.224 ал.1 от КТ, което не е било погасено по давност.

Определен е краен срок за изпълнение на предписанието – 31.07.2017г.  

На 09.08.2017г. е била извършена последваща проверка от инспектори при Д”ИТ”-гр.Хасково, които са констатирали, че предписанието от 17.07.2017г. по т.4 работодателят да изплати на С.Ц.Т. – бивш служител на фирмата, обезщетението за неизползван платен годишен отпуск по чл.224 ал.1 от КТ, не е било изпълнено.

Бил е съставен Протокол за извършена проверка № ПР 1729953/16.08.2017г.

След това ПК „Е. *** са били поканени за съставяне на АУАН. На 16.08.2017г. е бил издаден АУАН №26-000248/16.08.2017г.съставен в присъствието на упълномощен представител на ПК „Е. ***, връчен лично.

Въз основа на АУАН е издадено атакуваното Наказателно постановление.

                    Тази фактическа обстановка всъщност не се оспорва от жалбоподателя. Потвърждава се и от разпита на св.И.Б.Л. и св.С.Д.Т. и св.Г.Г.А..

При така установената фактическа обстановка съдът намира от правна страна следното:

Обжалваното наказателно постановление е издадено на основание чл. 415, ал.1 КТ, който предвижда, който не изпълни задължително предписание на контролен орган за спазване на трудовото законодателство, се наказва с имуществена санкция или глоба в размер от 1500 до 10 000 лв.

От доказателствата по делото се установява, че задължително предписание работодателят да изплати на С.Ц.Т. – бивш служител на ПК, обезщетението за неизползван платен годишен отпуск по чл.224 ал.1 от КТ, не е било изпълнено.

По делото се установи и че срокът за изпълнение на това задължително предписание е изтекъл на 31.07.2017г.

На 01.08.2017г. работодателят вече е бил в нарушение.

Ето защо съдът прие за установено извършването на описаното в АУАН и НП административно нарушение по чл.415 ал.1 от КТ.

Съдът не констатира други нарушения на процесуалните правила. Наказанието е определено над минимума – имуществена санкция в размер на 2 000 лв.

От събраните по делото доказателства се установява, че ПК “Е. *** не е изплатило и други суми по КТ на други лица, както и други парични задължения към държавни органи и юридически лица. ПК е в затруднено финансово положение и има наложени запори над банковите сметки. Съгл.чл.27 ал.1 и 2 от ЗАНН административното наказание се определя съобразно с разпоредбите на този закон в границите на наказанието, предвидено за извършеното нарушение. При определяне на наказанието се вземат предвид тежестта на нарушението, подбудите за неговото извършване и другите смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства, както и имотното състояние на нарушителя.

В предвид данните за имотното състояние на нарушителя, съдът счита, че в конкретния случай има основание за определяне на административното наказание на минимума – а именно имуществена санкция в размер на 1 500 лв.

 

Ето защо НП следва да бъде изменено, като наложеното с него административно наказание имуществена санкция се намали от 2 000 лв. – на минимума от 1 500 лв.

                     Предвид изложеното съдът

 

 

Р Е Ш И :

 

 

ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 26-000248/13.09.2017г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда“ - град Хасково, с което за нарушение по чл.415 ал.1 от КТ и на основание чл.416 ал.5 вр.чл.415 ал.1 от КТ е наложил на ПК „Е. ***, имуществена санкция в размер на 2 000 лева, като НАМАЛЯВА наложената имуществена санкция от 2 000 лв. – на 1 500 лв.

 

Решението подлежи на касационно обжалване пред АС – Хасково, в 14-дневен срок от съобщаването му.

 

 

                                                           Районен съдия: /п/ не се чете

Вярно с оригинала!

Секретар: В.А.