Р Е Ш Е Н И Е

 

 

Номер     269                                    26.10.2017г.                              град Хасково

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

Хасковският Районен съд                                                             наказателен състав

На шестнадесети октомври                  през две хиляди и седемнадесета година

В публичното заседание в следния състав :

 

                                       Председател: Мартин Кючуков                    

Секретар Велислава Ангелова

Прокурор

като разгледа докладваното от Съдията

а.н. дело 1075 по описа за 2017 година

               Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Обжалвано е Наказателно постановление №15-5319-000439/17.12.2015г. година на Началник на сектор „ПП“ към ОД-МВР-град Хасково, с което за нарушение по 315 ал.1 т.1 от КЗ е наложил на В.Н.Ц. ЕГН ********** ***,  административно наказание „глоба” в размер на 400 лв.

Недоволен от така наложеното наказание е останал жалбоподателя, поради което го обжалва в срок. Жалбоподателят е бил търсен последно на адреса по регистрация на 20.09.2017г. /Видно от Докладна записка рег.№30976/20.09.2017г./ Тъй като лицето не е било намерено на адреса, а новият му адрес не е бил известен, АНО е направил отбелязване върху НП за дата 20.09.2017г. и то се е считало за връчено на тази дата. Седемдневния срок е изтекъл на 27.09.2017г. /Сряда/. Междувременно обаче,със Заявление вх.№125300-13294/25.08.2017г. – т.е един месец по-рано В.Ц. е подал 6 жалби срещу различни НП, включително и обжалваното НП №15-5319-000439.

Така жалбата се явява подадена в срок.

НП било неправилно и незаконосъобразно, постановено в нарушение на материалните и процесуалните правила. Не било доказано, че автомобилът нямал застраховка „Гражданска отговорност“. Това не можело вече да бъде сторено в настоящия момент, защото отдавна била извършена разпоредителна сделка с този автомобил. Следвало да се вземе в предвид практиката на съда и била изтекла и давността, въпреки, че деянието било извършено на 24.11.2015г.

Иска от съда да отмени изцяло НП.

Ответникът по жалбата – ОД-МВР-Хасково не оспорват и не изпращат представител.

Съдът, след преценка на събраните по делото доказателства поотделно и в съвкупност, приема за установено от фактическа страна следното:

На 24.11.2015г., около 14,35 часа, на ПП 1-5 от гр.Хасково към село Клокотница, жалбоподателят В.Ц. управлявал лек автомобил марка „БМВ“ с рег.№WS766YX /английска регистрация/. Същият бил спрян за проверка от св.И.Б. и св.В.Д.. При проверката жалбоподателят Ц. не представил валидна полица за сключена застраховка „Гражданска отговорност“ за автомобила. Другите документи били изправни. Тогава св.Б. и св.Д. се обадили по телефона и извършили справка за наличието на застраховка „Гражданска отговорност“, която потвърдила, че лицето изобщо няма сключена застраховка за автомобила.

При това положение бил съставен АУАН №15-5319-000439/24.11.2015г. в присъствие на нарушителя и връчен лично.

Въз основа на него е издадено атакуваното Наказателно постановление.

Тази фактическа обстановка се потвърждава и от разпита на св.В.Д.. Отразена е и в АУАН и доколкото същият е съставен редовно, с оглед чл.189 ал.2 от ЗДвП има доказателствена сила. А противното не бе доказано.

                     При така установената фактическа обстановка съдът намира от правна страна следното:

Министерството на вътрешните работи, чрез своите органи е длъжно да осъществява цялостен контрол и kогато се установи, че нарушителят е извършил деянието виновно, наказващият орган издава наказателно постановление, с което налага на нарушителя съответно административно наказание в съответствие с разпоредбата на чл. 53 от ЗАНН.

Разпоредбата на чл.259 ал.1 т.1 от КЗ /отм./ - действащ към 24.11.2015г. предвижда, че Договор за застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите е длъжно да сключи всяко лице, което притежава моторно превозно средство, което е регистрирано на територията на Република България и не е било спряно от движение.

Установеното от служителите на ОД-МВР-Хасково е, че на 24.11.2015г. жалбоподателят В.Н.Ц. е управлявал МПС – лек автомобил марка „БМВ“ с рег.№WS766YX /английска регистрация/. За този автомобил изобщо е нямало сключена застраховка „Гражданска отговорност“.

За да е налице задължение за сключване на застраховка „Гражданска отговорност“ по действалата към 2015г. редакция на чл.259 ал.1 т.1 от КЗ е необходимо да са налице 3 предпоставки – 1. лицето да притежава МПС – т.е. да е собственик на автомобила или другото МПС; 2. МПС да е регистрирано на територията на Република България; 3. МПС да не е било спряно от движение.

Съдът счита, че в конкретния случай от адм.преписка на първо място не може да се направи извод по наличните доказателства, че В.Ц. е бил собственик на управлявания от него автомобил „БМВ“ с рег.№WS766YX /английска регистрация/.

Освен това, по делото безсъмнено се установява, че лекият автомобил не е бил регистриран на територията на Република България, защото не е бил с български регистрационен номер – а с рег.№ WS766YX /английска регистрация/. В такъв случай, за да бъде в движение в Англия, този автомобил трябва да има сключена английска застраховка. Няма пречка обаче, да се движи из цяла Европа, включително и България.

Няма съмнение на трето място, че МПС не е било спряно от движение.

При това положение съдът намира, че по действащата към момента на проверката – 24.11.2015г. редакция на чл.259 ал.1 т.1 от КЗ жалбоподателят изобщо е нямал задължение да има сключена застраховка „Гражданска отговорност“ за управлявания от него автомобил „БМВ“ с рег.№WS766YX /английска регистрация/ - първо защото не е доказано, че МПС е негова собственост и второ, защото МПС не е регистрирано на територията на РБ.

Следователно няма нарушение на чл.259 ал.1 т.1 от КЗ.

Съответно щом няма нарушение, не може да бъде ангажирана и отговорността по чл.315 ал.1 т.1 от КЗ и да се налага глоба в размер на 400 лв.

НП е неправилно и незаконосъобразно и като такова ще следва да бъде отменено.

              Предвид изложеното съдът

 

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ Наказателно постановление №15-5319-000439/17.12.2015г. година на Началник на сектор „ПП“ към ОД-МВР-град Хасково, с което за нарушение по 315 ал.1 т.1 от КЗ е наложил на В.Н.Ц. ЕГН ********** ***, административно наказание „глоба” в размер на 400 лв.

 

Решението подлежи на касационно обжалване пред АС-Хасково, в 14-дневен срок от съобщаването му.

 

                                                                           Районен съдия: /п/ не се чете

Вярно с оригинала!

Секретар: В.А.