Р Е Ш Е Н И Е

 

 

Номер       252                                16.10.2017г.                              град Хасково

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

Хасковският Районен съд                                                            наказателен състав

На двадесет и пети септември            през две хиляди и седемнадесета година

В публичното заседание в следния състав :

 

                                     Председател: Мартин Кючуков                      

Секретар Велислава Ангелова

Прокурор

като разгледа докладваното от Съдията

а.н. дело 1048 по описа за 2017 година

                      Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

                      Обжалвано е Наказателно постановление №6098 от 09.08.2017 година на Директор на РДГ-Кърджали, с което за нарушение по чл.213 ал.1 т.2 ЗГорите и на осн.чл.266 ал.1 от ЗГорите на Ш.О.А. ЕГН ********** *** е наложено административно наказание глоба в размер на 50 лв.

                      Недоволен от така наложеното наказание е останал жалбоподателя Ш.А., поради което го обжалва в срок. Същият го счита за незаконосъобразно и неправилно. Излага бланкетни оплаквания. В двора на жалбоподателя в с.Караманци наистина имало дърва – не повече от 25 пр.м3 дърва за огрев. Тези дърва били много стари, А. ги бил закупил преди повече от 10 години, същите били изгнили и сухи, но въпреки това му съставили АУАН и НП.

 Иска от съда да отмени наказателното постановление.

 Ответникът по жалбата –РДГ-Кърджали оспорват жалбата. В писмено становище излагат аргументи по същество. Нямало допуснати съществени процесуални нарушения. Административното нарушение било ясно описано и конкретизирано. Наложеното наказание било в минимален размер.

 Молят съда да потвърди атакуваното НП.

 Съдът, след преценка на събраните по делото доказателства поотделно и в съвкупност, приема за установено от фактическа страна следното:

 На 31.08.2016г., св.Е.Х. *** и св.А.Ч. – горски инспектор към РДГ-Кърджали и св.М.А. – младши горски инспектор при РДГ-Кърджали извършили проверка на място в с.Караманци, обл.Хасковска. В двора на къщата на жалбоподателя Ш.А. проверяващите намерили дърва за огрев - иглолистни ритловици и саръци от бял бор. Цитираните дърва за огрев нямали никакви документи за произход, нямали превозен билет, нямали поставена контролна горска марка или общинска марка.

 При тази обстановка, която де факто не е и спорна в жалбата, е бил съставен Констативен протокол серия КOO №118557/31.08.2016г., в който са описани тези констатации.

 Въз основа на него е бил издаден АУАН Серия КОО, бланков номер 027859/31.08.2016г., който е бил съставен на място, в присъствие на жалбоподателя, който го е подписал без възражения и е посочил, че потвърждава написаното в акта.

 След това е било издадено и атакуваното наказателно постановление.

При така установената фактическа обстановка съдът намира от правна страна следното :

Съгласно чл.213 ал.1 т.2 от ЗГорите се забраняват покупко-продажбата и други разпоредителни сделки, товаренето, транспортирането, разтоварването, придобиването, съхраняването и преработването на – т.2. дървесина, непридружена с превозен билет.

В конкретният случай проверяващите са установили наличие на дърва за огрев в двора на къщата на Ш.А. *** - иглолистни ритловици и саръци от бял бор, за които жалбоподателят е нямал превозен билет.

Това е и административното нарушение, което е установил АНО.

Съдът споделя извода на АНО за извършено административно нарушение. То е установено и в последствие - описано подробно и ясно в обстоятелствената част на АУАН и НП.

По нататък разпоредбата на чл.266 ал.1 от ЗГорите предвижда, че се наказва с глоба от 50 до 3 000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание, физическо лице, което в нарушение на този закон и на подзаконовите актове по прилагането му сече, извозва, товари, транспортира, разтоварва, придобива, съхранява, преработва или се разпорежда с дървесина и недървесни горски продукти.

Именно такъв е конкретния случай. Жалбоподателят –физическо лице е съхранявал дървесина в нарушение на закона – без превозен билет.

Санкционният текст е правилно определен. АНО е наложил наказание „глоба“ в размер на 50 лв., който е минималния предвиден в закона размер, което означава, че отговорността на жалбоподателя е била обсъдена при пълен превес на смекчаващите вината обстоятелства. Това е най-благоприятния за Ш.А. вариант. Няма основание и начин съдът да определя по-ниско по размер или по-леко по вид наказание.

 Според съда обаче има основание за приложение и на чл.28 ал.1 от ЗАНН.

 Конкретният случай е маловажен, защото количеството съхранявана дървесина и минимално – малко над половин кубик – 0,62 м3 иглолистни ритловици и 0,05 м3 саръци от бял бор. Тук следва да се вземат и показанията на св.Мюрен Мехмедали и св.Максим Драганов.

Ето защо атакуваното НП следва да бъде отменено.

Предвид изложеното, съдът

 

 

Р Е Ш И :

 

 

                      ОТМЕНЯ Наказателно постановление №6098 от 09.08.2017 година на Директор на РДГ-Кърджали, с което за нарушение по чл.213 ал.1 т.2 ЗГорите и на осн.чл.266 ал.1 от ЗГорите на Ш.О.А. ЕГН ********** *** е наложено административно наказание глоба в размер на 50 лв.

 

Решението подлежи на касационно обжалване пред ХАС, в 14-дневен срок от съобщаването му.

 

 

                                                                     Районен съдия: /п/ не се чете

Вярно с оригинала!

Секретар: В.А.