Р Е Ш Е Н И Е

 

 

Номер     260                               24.10.2017г.                              град Хасково

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

Хасковският Районен съд                                                             наказателен състав

На двадесет и четвърти октомври       през две хиляди и седемнадесета година

В публичното заседание в следния състав :

 

                                        Председател: Мартин Кючуков                   

Секретар Велислава Ангелова

Прокурор

като разгледа докладваното от Съдията

а.н. дело 1040 по описа за 2017 година

                       Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

                       Обжалван е Електронен фиш серия К №1632391 на ОД-МВР-Хасково, с който за нарушение по чл.21 ал.1 от ЗДвП и на основание чл.182 ал.1 т.4 от ЗДвП на Б.С.Ф. ЕГН ********** *** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 400 лева.

                       Недоволен от така наложеното наказание е останал жалбоподателя Ф., поради което го обжалва в срок. Цитира се чл.189 ал.4 от ЗДвП. Цитираното нарушение било установено и заснето с техническо средство в присъствието на контролните органи, което било необходимо, за да се включи системата в работен режим. Била използвана мобилна система за видео-контрол. Разпоредбата на чл.189 ал.4 от ЗДвП означавала, че заснемането можело да се върши само в отсъствие на контролния орган. Цитира се ТР №1/26.02.2014г. на ОСК на ВАС във връзка с чл.189 ал.4 от ЗДвП. ТР било задължително и съдът следвало да отмени атакувания ел.фиш.

Иска от съда да отмени изцяло атакувания Електронен фиш.

Ответникът по жалбата – ОД-МВР-Хасково не оспорват и не изпращат представител.

Съдът, след преценка на събраните по делото доказателства поотделно и в съвкупност, приема за установено от фактическа страна следното:

На 17.06.2017г., в 08,03 часа, в гр.Хасково, на бул.“Освобождение“ до „Киряков Ауто“ в посока гр.Кърджали е било извършено засичане на скоростта и заснемане с автоматизирано техническо средство TFR1M №557 на преминал лек автомобил марка „***********” с регистрационен номер СТ 23 63 ВТ. Техническото средство отчело, че автомобилът се движи със скорост от 84 км/ч в населеното място – при разрешена максимална скорост от 50 км/ч. Установено е, че лекият автомобил е регистриран на името на жалбоподателя Б.С.Ф..

При тази фактическа обстановка от ОД-МВР-Хасково е издаден Електронен фиш серия К №1632391, с който на жалбоподателя е наложена глоба в размер на 400 лв.

При така установената фактическа обстановка съдът намира от правна страна следното:

Министерството на вътрешните работи, чрез своите органи е длъжно да осъществява цялостен контрол и kогато се установи, че нарушителят е извършил деянието виновно, наказващият орган издава наказателно постановление, с което налага на нарушителя съответно административно наказание в съответствие с разпоредбата на чл.53 от  ЗАНН.

Електронният фиш е относително нов инструмент в административно-наказателните производства. С измененията в ЗАНН законодателят приравни същия на наказателно постановление. Това приравняване на наказателно постановление не е откъм реквизити, а откъм правни последици – иначе казано с електронен фиш могат да се налагат наказания за нарушения по ЗДвП, установени и заснети с техническо средство, така както такива могат да се налагат с наказателно постановление.

Няма изискване електронният фиш да има реквизитите на наказателно постановление по чл.57 от ЗАНН.

Напротив, реквизитите на електронния фиш са уредени в специалния закон – ЗДвП – в разпоредбата на чл.189 ал.4 от ЗДвП. Цитираният текст изрично предвижда, че електронният фиш съдържа данни за: териториалната структура на Министерството на вътрешните работи, на чиято територия е установено нарушението – в случая е посочена – ОДМВР-Хасково, мястото, датата, точния час на извършване на нарушението – в случая са посочени, регистрационния номер на моторното превозно средство – в случая е посочен, собственика, на когото е регистрирано превозното средство – в случая е посочен, описание на нарушението – направено е, нарушените разпоредби – в случая са посочени, размера на глобата, срока, сметката или мястото на доброволното й заплащане – в случая са посочени.

Иначе казано атакуваният електронен фиш съдържа всички реквизити, изискуеми по закон – чл.189 ал.4 от ЗДвП.

Нещо повече – предвидено е, че образецът на електронния фиш се утвърждава от министъра на вътрешните работи.

Такъв образец е утвърден със Заповед 1з-305 от 04.02.2011г. и атакуваният електронен фиш е именно по бланката на утвърдения образец от Министъра на вътрешните работи.

Използваното в конкретния случай техническото средство е калибровано – видно от представените протоколи за проверка.

В административната преписка са представени Удостоверение №10.02.4835 за одобрен тип средство за измерване на Българския институт по метрология – именно за техническото средство, използвано за измерване на скоростта и Протокол за извършена проверка №2-52-17/ на система тип „TFR1M“ със фабричен номер 557/12 – от които става ясно, че използваното техническо средство е одобрено за употреба от БИМ и е извършено последващо калиброване в гр.София на мобилната система за видеоконтрол.

Така жалбоподателят Б.Ф. е нарушил задължението си по чл.21 ал.1 от ЗДвП.

Превишението на скоростта е с 34 км.ч. АНО е намалил отчетената скорост с 3 км.ч – възможното отклонение, което тази система за измерване дава и е приел отклонение с 31 км. За това нарушение нормата на чл.182 ал.1 т.4 от ЗДвП предвижда наказание глоба в размер на 400 лв.

Твърд размер. Няма възможност за индивидуализация.

Детайлната уредба на работата с система за автоматизиран технически контрол от месец май 2015г. насетне, се съдържа в Наредба 8121з-532 от 12.05.2015г.

Чл.7 ал.1 от Наредбата предвижда, че местата за контрол с такива системи се обозначават с пътен знак Е24 и се оповестяват чрез средствата за масово осведомяване или на интернет страницата на МВР.

Видно от снимковия материал е, че знак Е24 е бил поставен, каквото е и изискването на действащата Наредба №8121з-532 от 12.05.2015г. на МВР.

Видно от представения Разчет за Точки за контрол на скоростта с автоматизиране средства за контрол, утвърден от Началника на Сектор „Пътна полиция“ по чл.6 ал.2 от Наредбата, е че за дата 17.06.2017г., за интервала от 07,20 часа – до 10,00 часа, бул.“Освобождение“ до бензиностанция „Киряков Ауто“ – в двете посоки, е една от тези точки.

Бил е съставен Протокол по чл.10 ал.1 от Наредба №8121з-532 от 12.05.2015г. на МВР. Такъв протокол е бил съставен и е приложен в административната преписка – попълнен по всички точки и графи.

Доводите, изложени в жалбата, касаят правната уредба и съдебната практика, от преди 3 години, които загубиха актуалност.

Това е така, защото след изменението на ЗДвП от 2015г. и приемането на Наредба 8121з-532 от 12.05.2015г., Тълкувателно решение №1/26.02.2014г. загуби актуалност, тъй като бе променен самия материален закон и по-точно самия чл.189 ал.4 от ЗДвП /ДВ.бр.19/2015/. След това има още 2 изменения през 2016 и 2017г., като дори последното е било в сила към момента на извършване на конкретното нарушение.

Разпоредбата на чл.189 ал.4 от ЗДвП в действащата й към момента на извършване на адм.нарушение редакция не означава, че заснемането трябва да се върши в отсъствие на контролния орган, а означава, че електронният фиш се издава в отсъствието на контролен орган и нарушителя – и това е ясно казано в текста на члена.

Аргумент за това е и предвидената в Наредба 8121з-532 от 12.05.2015г. в чл.7 ал.1 възможност за използване на мобилни автоматизирани системи за заснемане, които винаги в определен момент се включват от контролния орган / и изключват от него/ и тъй като се поставят в патрулни автомобили или други МПС, заснемането става автоматизирано от техническото средство, но в присъствие на контролния орган. И това не е нарушение на закона, нито на процедура по ЗДвП, нито на процедура по ЗАНН, нито на процедура по Наредбата.

Ето защо съдът намира, че в конкретния случай се установява безсъмнено извършването на описаното в Електронния фиш административно нарушение, поради което същият ще следва да се потвърди.

Предвид изложеното, съдът

 

 

Р Е Ш И :

 

 

                      ПОТВЪРЖДАВА Електронен фиш серия К №1632391 на ОД-МВР-Хасково, с който за нарушение по чл.21 ал.1 от ЗДвП и на основание чл.182 ал.1 т.4 от ЗДвП на Б.С.Ф. ЕГН ********** *** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 400 лева.

 

                      Решението подлежи на касационно обжалване пред ХАС, в 14-дневен срок от съобщаването му.

 

 

 

                                                       Районен съдия: /п/ не се чете

Вярно с оригинала!

Секретар: В.А.