М О Т И В И

към присъда №58/13.10.2017 година, постановена по

НОХД № 996/2017 година по описа на РС-Хасково

 

           

Районна прокуратура /РП/ – Хасково е повдигнала обвинение против подсъдимата Т.Т.С., ЕГН. **********, родена на *** ***, с постоянен адрес:***, настоящ адрес и адрес за призоваване: гр.С.,****** , с българско гражданство, българка, грамотна (със средно образование), неомъжена, безработна, неосъждана, за това, че през периода от месец юли 2015 год. до месец юли 2017 год. включително, в гр.Хасково, след като е осъдена с Решение № 320/03.06.2015 год., постановено по гр.дело № 2344/2014 год. по описа на Районен съд - Хасково, влязло в сила на 22.07.2015 год., да издържа свои низходящи - дъщерите си Р. Б. Я., ЕГН:********** и Д. Б. Я., с ЕГН: **********, чрез техния баща и законен представител Б.Н.Я. ***, заплащайки му месечна издръжка в размер на 90 лева за Р. Б. Я. и 85 лева за Д. Б. Я., съзнателно не изпълнила задължението си в размер на две и повече месечни, вноски, а именно: 24 месечни вноски по 90 лева за Р. Б. Я. и 24 месечни вноски по 85 лева за Д. Б. Я., всички вноски щ обща стойност 4 200 лева - престъпление по чл. 183,ал.1 от НК.

В с.з. РП-Хасково, чрез свой представител, поддържа изцяло повдигнатото обвинение, което се доказвало по категоричен начина от събраните по делото доказателства. Според прокурора, в случая съдът следвало да  наложи на подсъдимата наказание „Пробация” , с двете задължителни пробационни мерки за срок от 7 месеца.

            Подсъдимата Т.Т.С., признава  изцяло фактите,  изложени в  обстоятелствената част на обвинителния акт  и  вината си. В последната си дума изказва съжалени, като заявява, че не е плащал издръжка на децата си поради  материално затруднение, произтичащи от факта, че е безработна. Твърди в последната си дума, че ще си търси работа и ще започне да плаща издръжката на децата си. иска от съда да и наложи наказание „Пробация“.

            В тази връзка служебният защитник на подсъдимата адв. Ш. пледира при индивидуализация  на наказанието  за  подзащитната и да се отчетат направените от нея самопризнания на фактите от обвинението. С оглед това, че подзащитната и била бременна към датата на съдебното заседание, което се виждало и с просто око иска и че имала и още едно дете за което следвало да се грижи  моли съдът да и наложи наказание „Пробация“ в минимален размер.

   По делото не е предявен за съвместно разглеждане граждански иск.

            Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, приема за установено от фактическа страна следното: Подсъдимата Т.Т.С. с ЕГН: ********** *** и св.Б.Н.Я. с ЕГН: ********** ***, нямали сключен граждански брак, но съжителствали на семейни начала около 7 години. От съвместното им съжителство, на 08.07.2009 год. се родила едната им дъщеря – Р. Б. Я., а на 02.06.2011 год. се родила втората им дъщеря – Д. Б. Я.. През 2014 год. подс.С. и св.Я. се разделили, поради влошените си отношения. Подсъдимата С. напуснала общото им жилище в град Хасково, като оставила двете деца на грижите на баща им - св.Я.,***. Там, впоследствие подс.С. заживявал с друг мъж. През 2014 год. св.Я. подал искова молба в Районен съд - Хасково за предоставяне упражняването на родителските права на двете малолетни деца – Р. Б. Я. и Д. Б. Я.. Районен съд - Хасково се произнесъл с решение № 320/03.06.2015 год. постановено по гражданско дело № 2344/2014 год. по описа на PC - Хасково, влязло в законна сила на 22.07.2015 год. С посоченото решение Районен съд - Хасково предоставил упражняването на родителските права по отношение на малолетните деца Р. Б. Я.и Д. Б. Я. на бащата Б.Н.Я. ***, като определил режим на лични отношения на децата с майка им - подс.Т.С.. Със същото решение, PC - Хасково осъдил подс.Т.Т.С. да заплаща в полза на детето Р. Б. Я., с ЕГН **********, чрез неговия баща и законен представител - св.Б.Н.Я., месечна издръжка в размер на 90,00 лева, с падеж до всяко пето число на месеца, за който се дължи издръжка, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска, до настъпване на законово основание за нейното изменение или прекратяване. PC - Хасково осъдил подс.Т.Т.С. да заплаща в полза на детето Д. Б. Я., с ЕГН **********, чрез неговия баща и законен представител - св.Б.Н.Я., месечна издръжка в размер на 85,00 лева, с падеж до всяко пето число на месеца, за който се дължи издръжка, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска, до настъпване на законово основание за нейното изменение или прекратяване. След влизане в сила на Решение № 320/03.06.2015 год. по гр.дело № 2344/2014 год. по описа на PC - Хасково на 22.07.2015 год., подс.Т.С. не заплатила нито една месечна вноска за всяка от двете си дъщери. Подсъдимата С. се признава за виновна и изразява желание да заплати всички дължими вноски за издръжка на двете си дъщери – Р. Б. Я. и Д. .Б Я.. при първа възможност. Подсъдимата  Т.Т.С. е родена на *** ***. Има средно образование, безработна е, не е осъждана и не е освобождавана от наказателна отговорност по чл.78а от НК.

Изложената фактическа обстановка, съдът прие за установена въз основа и на приобщените  по ДП доказателства, а именно: протоколите за разпит на свидетели, протокол за разпит на обвиняем, както и от останалия приложен към делото доказателствен материал – Решение № 320/03.06.2015 год. постановено по гражданско дело № 2344/2014 год. по описа на PC - Хасково, влязло в законна сила на 22.07.2015 год.,  справка за съдимост, характеристични данни, както и от самопризнанията на подсъдимата в съдебната фаза и признанието на фактите и обстоятелствата описани в обвинителният акт.

Поради горното и съдът прие за установено от обективна страна, че подсъдимата Т.Т.С. през периода от месец юли 2015 год. до месец юли 2017 год. включително, в гр.Хасково, след като е осъдена с Решение № 320/03.06.2015 год., постановено по гр.дело № 2344/2014 год. по описа на Районен съд - Хасково, влязло в сила на 22.07.2015 год., да издържа свои низходящи - дъщерите си Р. Б. Я., ЕГН:********** и Д. Б. Я., с ЕГН: **********, чрез техния баща и законен представител  Б.Н.Я. ***, заплащайки му месечна издръжка в размер на 90 лева за Р. Б. Я. и 85 лева за Д. Б. Я., съзнателно не изпълнила задължението си в размер на две и повече месечни, вноски, а именно: 24 месечни вноски по 90 лева за Р. Б. Я. и 24 месечни вноски по 85 лева за Д. Б. Я., всички вноски щ обща стойност 4 200 лева – което представлява престъпление по чл.183 ал.1 от НК.

Престъплението е извършено при пряк умисъл, тъй като обвиняемата е съзнавал, че в следствие на нейното бездействие ще се стигне до неизбежното неплащане на издръжка и е искала настъпването на този резултат - чл. 11, ал. 2, пр. 1 НК.

  Във връзка с горното съдът държи да отбележи,че от събраните  и описани по горе доказателства по безспорен начин се доказва  по делото, че подсъдимата е извършила престъплението за което е предадена на съд. Всички свидетели в хода на досъдебното производство са категорични, че тя не е заплащала на децата си дължимите съгласно съдебното решение издръжки, за посочените в обвинението срокове.  Последното не се отрича и от самата подсъдима, напротив тя сочи и причината поради която не плаща издръжка, а именно че няма доходи. Неплащането на горните издръжки се потвърждава и от самопризнанията на подсъдимата дадени в съдебното производство, а и от признаването на фактите описани в обвинителният акт. Всичко това налага извода, че подсъдимата е извършила престъплението за което и е повдигнато обвинение.

  При определяне вида и размера на наказанието, съдът взе предвид степента на обществената опасност на деянието и на дееца, както и подбудите за извършването на деянието, смекчаващите и отегчаващи вината обстоятелства. Съдът отчете като смекчаващи вината обстоятелства самопризнанието от досъдебната фаза, спомогнало за разкриване на престъплението, съжалението на подсъдимата, че не е в състояние да помага на децата си защото е безработна. Смекчаващи отговорността на подсъдимата са и обстоятелствата, че подсъдимата не е осъждана и е с добри характеристични данни. Като отегчаващи отговорността обстоятелство се явява  продължителният период на неизплатената издръжка, както и нейната висока стойност, което е поставило в изключително тежко състояние децата. Поради горното съдът определи наказанието при  баланс между  смекчаващите и отегчаващите вината обстоятелства и при приложението на чл.54 от НК, наложи на подс. Т.Т.С. наказание Пробациясъс следните пробационни  мерки – „Задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от 8/осем/  месеца, която да се изпълнява два пъти седмично и „Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от  8/осем/ месеца. Размера на наказанието съдът определи при превес на смекчаващите вината обстоятелства към минималният размер.

Така индивидуализираните по вид и размер наказания, наложени на подсъдимата, съдът счете, че ще съдействат за поправянето на подсъдимата и за постигане на поставените от закона превантивни цели, както по отношение на същата, така и по отношение на останалите членове на обществото – чл.36 ал.1 от НК.   

                     Мотивиран така, съдът постанови присъдата си.

                                                                                             Районен съдия:/п/ не се чете

 

 

 

Вярно с оригинала!!!

Секретар: В.К.