Н.о.х.д. №812 / 2017 год. на ХРС

 

МОТИВИ:

 

        Обвинението срещу подсъдимия И.А.И. ЕГН ********** *** е повдигнато за това, че на 21.03.2017г., в гр.Хасково, повредил противозаконно чужда движима вещ – а именно – игрален автомат „Баргейм“ произв.№130913-103, собственост на „Ел Пи Груп – Х“ ООД, представлявано от И. Г.Н., като счупил с ръка монитора на автомата – марка „SUZO-Pro Vision 150TFTS2409M – 16:10 with 3 M touch“ 24 инча, с което причинил щета в размер на 1 542,30 лв. – престъпление по чл.216 ал.1 от НК.

        В съдебно заседание представителят на РП-Хасково поддържа така повдигнатото обвинение и пледира за приложение на чл.55 от НК и налагане на наказание „пробация“ с първите две задължителни пробационни мерки, за срок от 8 месеца.

        Подсъдимият С.С.се явява лично и се признава за виновен по повдигнатото му обвинение в производството по съкратено съдебно следствие. Съдът чете определение по чл.372 ал.4 от НПК.

        Защитникът на подсъдимия е съгласен с фактическата обстановка, изложена в обвинителния акт и пледира за наказание „пробация“ с първите две задължителни пробационни мерки, обаче с продължителност от 4 месеца.

        Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, възприе фактическата обстановка, изложена в обстоятелствената част на обвинителния акт, а именно :

        Подсъдимият И.А.И. често посещавал игрална зала за хазарт „Болеро", находяща се в ж.к. „Орфей" до блок 18 в гр. Хасково, поради което бил познат на персонала там. Посочената игрална зала се стопанисвала от „Ел Пи Груп - X" ООД - София, представлявано от И. Г.Н., като там били инсталирани игрални автомати. Една част от игралните автомати били собственост на „Ел Пи Груп - X" ООД, а други били предоставени на дружеството под наем.

        Сред игралните автомати в игрална зала за хазарт „Болеро" в гр.Хасково бил и игрален автомат "Баргейм", производствен номер 130913-103, с монитор марка "SUZO - Pro Vision 150TFTS2409M - 16:10 with 3 М touch" 24 инча, като посочения игрален автомат бил собственост на „Ел Пи Груп - X" ООД – София.

        На 21.03.2017г., около 12.50 часа, подс.И.А.И. посетил посочената игрална зала за хазартни игри „Болеро" в гр.Хасково, като започнал да играе на игралния автомат "Баргейм", производствен № 130913-103 с монитор марка "SUZO - Pro Vision 150TFTS2409M - 16:10 with 3 М touch“ 24 инча.

        Докато играел на автомата, ядосан, че започнал да губи, И.А.И. ударил с юмрука на дясната си ръка монитора "SUZO - Pro Vision 150TFTS2409M - 16:10 with 3 M touch" 24 инча на автомата "Баргейм", производствен № 130913-103.

        В резултат на удара, мониторът на игралния апарат се счупил.

        Счупването на монитора било видяно от намиращата се в близост св.В.Г.Г., която работела като крупие в игралната зала и възприела удара и повредата. Същата познавала подсъдимия И.А.И., тъй като същия бил редовен клиент и уведомила управителя на „Ел Пи Груп - X" ООД – гр.София.

        Така, в резултат на удара, нанесен от подсъдимия на монитора марка "SUZO - Pro Vision 150TFTS2409M - 16:10 with 3 М touch" 24 инча, на игралния апарат, мониторът се счупил, което довело до повреждане на игралния автомат, собственост на „Ел Пи Груп - X" ООД.

        В последствие мониторът бил подменен, за да може игралния автомат да работи.

        В хода на разследването е била изготвена оценителна експертиза, от която е видно, че нанесената щета към дата 21.03.2017г. в резултат на удара с юмрук възлиза на 1 542,30 лв.

        Подсъдимият е реабилитиран.

 

 

      

        При така установената фактическа обстановка съдът намира от правна страна, че подсъдимият И.А.И. ЕГН ********** *** е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл.216 ал.1 от НК, като на 21.03.2017г., в гр.Хасково, повредил противозаконно чужда движима вещ – а именно – игрален автомат „Баргейм“ произв.№130913-103, собственост на „Ел Пи Груп – Х“ ООД, представлявано от И. Г.Н., като счупил с ръка монитора на автомата – марка „SUZO-Pro Vision 150TFTS2409M – 16:10 with 3 M touch“ 24 инча, с което причинил щета в размер на 1542,30 лв.

        От субективна страна деянието е извършено при условията на пряк умисъл – подсъдимият е съзнавал обществено опасния характер на извършеното, предвиждал е престъпния резултат и е искал именно настъпването на обществено опасните последици.

        Подсъдимият е неосъждан /реабилитиран/. Няма криминални регистрации. Характеристичните му данни са добри.

        В тази връзка съдът определи наказанието на подсъдимия по следния начин :

        За престъплението по чл.216 ал.1 от НК се предвижда наказание „лишаване от свобода“ до 5 години. В състава на престъплението няма предвиден специален минимум. Освен това делото протече по реда на съкратеното съдебно следствие по чл.371 т.2 от НПК. По тази причина съдът възприе изцяло фактическата обстановка, изложена в обвинителния акт, без да събира доказателства за нея. Съдът счете обаче, че са налице изключителни смекчаващи вината обстоятелства. Като такива съдът цени обстоятелството, че подсъдимият е неосъждан /реабилитира/, няма криминални регистрации, с добри характеристични данни е, пълните самопризнания още от досъдебното производство, оказаното съдействие на органите на досъдебното производство и съда, изразеното критично отношение, възрастта на подсъдимия. Ето защо съдът счете, че едновременно са налице чл.55 от НК и чл.58а от НК.

        За такива хипотези нормата на чл.58а ал.4 от НК предвижда, че в случаите, когато едновременно са налице условията по ал.1 - 3 и условията на чл.55, съдът прилага само чл.55, ако е по-благоприятен за дееца. В конкретния случай съдът счита, че чл.55 от НК ще бъде по-благоприятен за дееца, тъй като поради липсата на специален минимум в чл.216 ал.1 от НК ще позволи замяна на наказанието „лишаване от свобода“ – с пробация, което е по-благоприятно за дееца от правилото на 1 / 3 на чл.58а ал.1 от НК, където наказанието пак ще остане „лишаване от свобода“.

        Ето защо съдът приложи чл.55 ал.1 т.2 б.“б“ от НК при определяне на наказанието и замени „лишаването от свобода“ – с пробация. Съдът споделя изложеното от прокурора, че първите 2 задължителни пробационни мерки ще бъдат достатъчни, за постигане на целите на наказанието. Ето защо съдът наложи наказания „задължителна регистрация по настоящ адрес“ с периодичност 2 пъти седмично и „задължителни периодични срещи с пробационен служител“. По отношение на продължителността на двете мерки съдът обсъди съотношението на смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства и счете, че е налице превес на смекчаващите - подсъдимият е неосъждан /реабилитира/, няма криминални регистрации, с добри характеристични данни е, пълните самопризнания още от досъдебното производство, оказаното съдействие на органите на досъдебното производство и съда, изразеното критично отношение, възрастта на подсъдимия, поради което продължителността следва да се определи над минимума и под средния размер – а именно 8 месеца. Ето защо съдът определи продължителността на първите 2 задължителни пробационни мерки на 8 месеца.

        С оглед чл.189 ал.3 от НПК съдът осъди подсъдимия да заплати по сметка на ОД-МВР-Хасково направените по делото разноски в размер на 100,51 лв., произтичащи от възнаграждение на вещо лице.  

       Воден от горното, съдът постанови присъдата си.

 

 

 

                                                                    Районен съдия:/п/ не се чете

Вярно с оригинала!

Секретар: В.А.