П Р О Т О К О Л

 

04.10.2017 година                                                                 гр. Хасково

Хасковски районен съд                                                        VIІІ-ми Наказателен състав

На четвърти октомври                                                          две хиляди и седемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                                                                    Председател:    ГРОЗДАН ГРОЗЕВ

                                                       Съдебни заседатели:   

                                                                                           

 

Секретар: Веселина Красева

Прокурор: Мая Кьосева

Сложи за разглеждане докладваното от Председателя

НОХД № 872 по описа за 2017 година.

На именното повикване в 09:20 часа се явиха:

 

****************************************************************************************************************

Съдът, като взе предвид, че депозираното споразумение между страните не противоречи на закона и морала, намира, че на основание чл.382, ал.7 от НПК следва да бъде одобрено, а наказателното производство по отношение на подсъдимия Д.П.К., ще следва да бъде прекратено на основание чл.24, ал.3 от НПК, поради което

О П Р Е Д Е Л И: № 157

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между Районна прокуратура – Хасково, представлявана от прокурор Мая Кьосева и адв. Т. ***, защитник на подсъдимия Д.П.К., по силата на което:

ПРИЗНАВА подсъдимия Д.П.К. роден на ***г. в гр. В.Т., български гражданин, с ЕГН **********, българин, неженен, със средно образование, неосъждан, работи като техник към „****“ ООД гр.****, с постоянен адрес:***1 и настоящ адрес:***8 ЗА ВИНОВЕН в това, че на 20.12.2016 год., в гр.Хасково, на ул."Стара планина", при управление на моторно превозно средство, а именно: лек автомобил марка „Фолксваген Голф“ с рег.№ ******, нарушил правилата за движение по пътищата, а именно: чл.20, ал.2 от ЗДвП и по непредпазливост причинил средна телесна повреда на ******, ЕГН: ********** от гр.Хасково, изразяваща се в трайно затруднение в движението на десния крак, което се дължи на счупване на таза в дясно и счупване на външен кондил на десния голям пищял, като деянието е извършено на пешеходна пътека - престъпление по чл.343, ал.3, вр. ал.1, б. „б“, вр. чл.342, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.343, ал.3, б. „а“, предл. 2-ро, вр. ал.1, б. „б“, във вр. чл.342, ал.1, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК, МУ НАЛАГА наказание „Лишаване от свобода” за срок от 7 (седем) месеца.

На основание чл.66 ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание „Лишаване от свобода” за срок от 3 (три) години.

НАЛАГА на основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК на подсъдимия Д.П.К. с ЕГН ********** и наказание ,,Лишаване от право да управлява моторно превозно средство” за срок от 9 (девет) месеца.

ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимия Д.П.К. с ЕГН: ********** ***, да заплати по сметка на ОДМВР - Хасково направените на досъдебното производство разноски в размер на 444.12 лева за вещо лице /за съдебно - медицинска и автотехническа експертиза/.

ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХД № 872/2017г. по описа на Хасковски районен съд по отношение на подсъдимия Д.П.К. с ЕГН: ********** ***.

Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

На основание чл. 382, ал.10 от НПК, за така одобреното споразумение, ДА СЕ ИЗПРАТИ съобщение на пострадалия или неговите наследници с указание, че могат да предявят граждански иск за неимуществени вреди пред гражданския съд.

ПРОКУРОР – С оглед така одобреното споразумение и наложеното наказание, считам, че наложената мярка за неотклонение следва да бъде отменена.

АДВ.Т. – Моля да се отмени мярката за неотклонение на подсъдимия.

ПОДСЪДИМ – Моля да ми се отмени мярката. 

С оглед така одобреното споразумение и наложеното с него наказание, съдът намира, че взетата по отношение на подсъдимия Д.П.К. мярка за неотклонение „Подписка” следва да бъде отменена, с оглед на което

                        О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ взетата по отношение на подсъдимия Д.П.К. с ЕГН: **********,  мярка за неотклонение “Подписка ”.

 Определението в частта на мярката за неотклонение подлежи на обжалване и протест в 7-дневен срок от днес пред ОС – Хасково.

Заседанието приключи в 09:30 часа.

Протоколът се изготви на 04.10.2017 година.

 

 

Председател:/п/ не се чете

 

 

Секретар:/п/ не се чете

 

 

 

 

Вярно с оригинала!!!

Секретар: В.К.