П Р О Т О К О Л

 

04.10.2017 година                                                         гр. Хасково

Хасковски районен съд                                                            ІІ-и Наказателен  състав

На четвърти октомври                                                 две хиляди и седемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                                                                     Председател:    ДАНИЕЛА НИКОЛОВА.

                                                         Съдебни заседатели:    А. Б. Н.

                                                                                                Х. Г. К.

                            

 

Секретар: Цветелина Станчева

Прокурор: Румен Сираков

Сложи за разглеждане докладваното от Председателя

НОХД  № 716 по описа за 2017 година.

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 О П Р Е Д Е Л И: № 158

ОДОБРЯВА сключеното на 04.10.2017г., на основание чл. 384 ал.1 от НПК споразумение между Румен Сираков – Районен прокурор в Районна прокуратура – Хасково и адв. Н.К.-*** защитник на А.В.В. с ЕГН ********** *** подсъдим по НОХД № 716/2017г. по описа на Районен съд гр.Хасково, по силата на което:

ПРИЗНАВА подсъдимия А.В.В. –роден на ***г***, български гражданин, българин, студент, неженен, със средно-специално образование, неосъждан, безработен, с адрес ***, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 11.03.2017г. в град Хасково, чрез използване на техническо средство /ключ за гуми и крик/ и моторно превозно средство /лек автомобил марка „****“, модел „******“ с рег. № *********, пререгистриран с рег. № *******, собственост на А.В.В./ е отнел чужди движими вещи, които не са били под постоянен надзор, а именно 4 бр. алуминиеви джанти с дванадесет лъча, четири отвора за прикрепяне към автомобила, бели на цвят с маркировка “*******”; 2 бр. гуми марка “********” модел “******, размер 195/55/ 15, 84V; 2 бр. гуми марка “*********” модел “**************” размер 175/55/15,77Т; 16 бр. гайки за гуми и 2 бр.гайки за главина - всички на обща стойност 419 /четиристотин и деветнадесет/ лева, от владението на И.Е.Г. ***, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са били върнати - престъпление по чл.197, ал.1, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.2 и т.4, вр. чл.194, ал.1 НК, поради което и на основание чл.197, ал.1, т.3 вр. чл.195, ал.1, т.2 и т.4, вр. чл.194, ал.1 НК и чл.55 ал.1 т.2 б.“б“ от НК  МУ ОПРЕДЕЛЯ наказание „Пробация”, като на основание чл.42а ал.2 т.1, т.2 и ал.3 от НК се определят следните пробационни мерки:

      Задължителна регистрация по настоящ адрес” с продължителност  6 /шест/ месеца, с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице - 2/два/ пъти седмично и

        Задължителни периодични срещи с пробационен служител”- с продължителност 6 /шест/ месеца;           

На основание чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимия А.В.В. с ЕГН ********** ***, да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР гр.Хасково направените на досъдебното производство разноски в размер на 179.94 лева.

На основание чл.24, ал.3 от НПК ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 716/2017г. по описа на Хасковски районен съд по отношение на подсъдимия А.В.В. с ЕГН **********.

Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

ПРОКУРОР – С оглед така одобреното споразумение и определеното с него наказание, моля да се отмени мярката за неотклонение на подсъдимия.

         АДВ. К.-С. – Моля да се отмени мярката за неотклонение на подсъдимия.

ПОДСЪДИМ – Моля да се отмени мярката ми за неотклонение.

            С оглед така одобреното споразумение и определеното с него наказание, съдът намира, че взетата по отношение на подсъдимия А.В.В. с ЕГН ********** мярка за неотклонение „Подписка” в досъдебното производство следва да бъде отменена, с оглед на което

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ взетата по отношение на подсъдимия А.В.В. с ЕГН ********** мярка за неотклонение „Подписка”.

Определението в частта на мярката за неотклонение подлежи  на обжалване и протест в 7-дневен срок от днес пред ОС – Хасково.

След влизане в сила на определението в тази му част да се уведоми Началника на РУП – Хасково за неговото изпълнение.

Производството продължи по реда на чл. 306 ал. 1, т. 1 от НПК вр. чл. 53 от НК.

ПРОКУРОР- Производството да продължи по реда на 306 ал. 1, т. 1 от НПК ,  вр.  чл.53 от НК, налице са основанията за това. Доказателства няма да сочим те са събрани по досъдебното производство относно собствеността на автомобила.  Ще взема отношение по същество.

 АДВ. К.-С. - Правя искане автомобилът да бъде върнат на моя подзащитен. Аз също ще взема отношение в хода по същество. Нямам доказателствени искания.

 ПОДСЪДИМ - Съгласен съм с това, което каза моя адвокат. Моля, лекият автомобил да ми бъде върнат.

 Съдът, като взе предвид, че не се правят искания в хода на производството по чл. 306 ал. 1, т. 1 от НПК вр. чл. 53 от НК.

ОПРЕДЕЛИ:

ДВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.

ПРОКУРОР- Г-жо Председател, действително, лекият автомобил, видно от документите, представени по досъдебното производство е собственост на А.В.В. към момента на извършване на деянието, а именно на 11.03.2017г., тъй като автомобила, видно от сключения нотариално заверен договор за покупко-продажба на МПС е от 09.03.2017г. всъщност, два дни преди това, но със самото сключване на този нотариално заверен договор, собствеността на автомобила е преминала от подсъдимия В., независимо, че същия е пререгистриран по-късно в КАТ –Хасково, така че собствеността е изцяло на подсъдимия В., а към момента на извършване на деянието, към 11.03.2017г. то е послужило и е бил предназначен за извършване на умишленото престъпление и съгласно чл. 53, ал. 1, б. „а” от НК, същият безусловно подлежи на отнемане  в полза на държавата. Затова ще Ви моля да отнемете в полза на държавата  на основание чл. 53, ал. 1, б. „а”от НК, тъй като от всички доказателства е видно, че същият действително си е послужил за извършване на умишлено престъпление.

АДВ. К.-С. – Уважаема Г-жо Председател, уважаеми съдебни заседатели, считам че автомобилът следва да бъде върнат на моя подзащитен, като мотивите ми за това са следните: На първо място техническото средство за извършване на престъплението са ключ за гуми и крик, като чрез използване на ключа за гуми моят подзащитен е успял да демонтира четирите броя алуминиеви джанти, а с помощта на крика е повдигнал автомобила. Моля при обсъждане на така направеното искане за връщане на автомобила да имате предвид, че моят подзащитен е млад човек, чистото му съдебно минало, не е случайно, че в обвинителния акт няма отегчаващи вината обстоятелства спрямо него. Считам, че достатъчно би било да бъдат отнети техническото средство ключ за гуми и крик, а автомобилът да бъде върнат на моя подзащитен. Затова правя искане в тази насока.

ПОДСЪДИМ- Аз съм съгласен с моята защита, защото аз с крика и ключа свалих джантите и гумите и колата няма нищо общо.

Настоящият състав на съда ще се произнесе с определение след съвещание.

Настоящият състав на съда, като се съобрази със събраните на досъдебното производство доказателства, намира за установено следното:

Видно от приложения на лист 80 от ДП №213/2017г. по описа на РУП- Хасково договор за покупко- продажба на моторно превозно средство, собствеността върху лек автомобил марка „****”, модел „******” с рег. № ******** е преминала в полза на подсъдимия А.В.В. на 09.03.2017г., макар и промяната в регистрацията на процесния автомобил да е инициирана от подсъдимия на 14.03.2017г., т.е. 3 дни след извършване на престъпното деяние, за което беше признат за виновен и осъден с влязло в сила съдебно определение. Още на досъдебното производство по искане на прокурор от Районна прокуратура е допуснато обезпечение по реда на чл. 72, ал. 1 от НПК, като е наложена и обезпечителна мярка „Запор” върху лекия автомобил, за който е прието, че е собственост на подсъдимия. От друга страна престъплението, за което подсъдимия беше признат за виновен с влязлото в сила съдебно определение, включва в квалификацията си използването на процесния автомобил от страна на подсъдимия за отнемане на вещите, предмет на престъплението. При приложенията на разпоредбата на чл. 53, ал. 1, б „а” от НК досежно лекия автомобил „**********” с рег. № *******, пререгистриран с рег. № *********, настоящия съдебен състав съди два момента: Първо послужило ли е превозното средство за извършване на престъплението и принадлежи ли то на дееца, съдът дава положителен отговор на тези въпроси, който продиктува и задължителното приложение на горепосочената разпоредба при приложение, на която не е в правомощията на съда да обсъжда смекчаващи отговорността на дееца обстоятелства, каквито са чисто съдебно минало и добри  характеристични данни, тежест на престъплението и възстановяване на щетите от него. Поради това и на основание чл. 53, ал. 1, б. „а” от НК следва да бъде отнет в полза на държавата лек автомобил „***** *******” с  рег. №  ********, пререгистриран с рег. **********, собственост на подсъдимия А.В.В..

По  тези съображения, съда

О П Р Е Д Е Л И:

На основание чл. 53, ал. 1, б. „а” от ОТНЕМА в полза на държавата лек автомобил „********” с  рег. №  № ********, пререгистриран с рег. № ******, собственост на подсъдимия А.В.В. с ЕГН ********** ***.

Определението подлежи на обжалване и протест в 15- дневен срок от днес пред Окръжен съд – Хасково.

Заседанието приключи в 11:52 ч.

Протоколът се изготви на 04.10.2017г.

 

 

                                                                        Председател:  /п/ не се чете.

 

 

                                                Съдебен заседател: 1……………. /п/ не се чете.

                                                                                                /А. Н./

 

                                                                                   2……………. /п/ не се чете.

                                                                                                /Хр. К./

 

                                                                         Секретар: /п/ не се чете.

Вярно с оригинала!

Секретар: Ц.С.