Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№ 274                 27.10.2017  година  град Хасково

 

       В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д

 

     Хасковският районен съд

        на  двадесет и седми септември   двехиляди и седемнадесета  година

        в публичното заседание в следния  състав:

                                            Районен съдия:Даниела Николова

 

       секретар: Велислава Ангелова

       прокурор

       като разгледа докладваното от съдията

       АНД № 963 по описа за 2017  година

 

Обжалвано е Наказателно постановление /НП/N 579/04.07.2017 год. на Началник на Митница Пловдив ,с което на "*****"**** ,с.***** ,общ.Хасково    са     наложени  административни наказания - имуществена санкция    в размер на 2000 лв.,на основание чл.120 ал.2 от Закона за акцизите и данъчните складове/ЗАДС/,имуществена санкция в размер на 4000 лв. на основание чл.123 ал.6 от ЗАДС, лишаване от право да упражнява търговска дейност за срок от 1 месец на основание чл.124а  ал.1,вр.чл.123 ал.6  от ЗАДС и на основание чл.124 ал.1 от ЗАДС   са  отнети в полза на държавата цигарите,предмет на нарушението .

Недоволен   от горепосоченото наказателно постановление е   останал жалбоподателят "*******"****,  поради което чрез пълномощника си адв.В.Л.   обжалва същото в законоустановения срок с оплаквания за незаконосъобразност и допуснати съществени нарушения на процесуалния закон. Навеждат се основно  доводи за маловажност на случая по смисъла на чл.28 от ЗАНН.По изложените  съображения се  иска от съда да постанови решение,с което да отмени  атакуваното НП.

 Ответникът  -Митница Пловдив  не изпраща представител и не взима становище по жалбата .

 Съдът,като взе предвид събраните по делото доказателства,във връзка с твърденията на страните приема за установено от фактическа страна следното:

      На 03.01.2017  год.Я.З. Д. и Д. Б. К.  и двамата служители на РУП-Хасково       извършили проверка  в търговски обект –магазин ,находящ се   в с.*****,общ.Хасково ,стопанисван от "*******"****  в присъствието на Г. Л.Г.     близост до кафе машината   в търговския обект    проверяващите органи   открили   19 бр.  кутии с  цигари ,без акцизен бандерол с марка „Mayfair" и 21 бр.полиетиленови пликове с по 20 бр.всеки саморъчно направени цигари или общо 420 къса цигари . С протокол за доброволно предаване от същата дата  -03.01.2017 г.Г.Л. Г.    предала  намерените от полицейските органи 19  бр. кутии с  цигари ,без акцизен бандерол с марка „Mayfair" или общо 380 бр.къса цигари  и  21 бр.полиетиленови пликове с по 20 бр.всеки саморъчно направени цигари или общо 420 къса цигари  , без акцизен бандерол ,като вписала, че цигарите закупила от непознато за нея лице от ромски произход преди проверката  . В снетите писмени обяснения при проверката  потвърдила горните обстоятелства.   По случая била образувана преписка рег.№1970зм-14/2017г. по описа на РУП-Хасково ,материалите по която били изпратени по компетентност на РП-Хасково. Образувана била  прокурорска преписка № 63/2017 г. по описа на РП –Хасково ,като    с постановление от 12.01.2017г. на  прокурор при Районна прокуратура – Хасково е отказано образуването на наказателно производство за извършено престъпление по чл.234 ал.1 от НК,прекратена е прокурорската преписка  и  постановено материалите да се изпратят  по компетентност на Митница Пловдив   за преценка относно реализирането  на административнонаказателната отговорност на Г. Л. Г. . На 24.01.2017 год. от Я. З.Д. бил съставен АУАН №59/25.01.2017г. срещу Г. Л.Г. затова ,че на 03.01.2017г. в с.*****,обл.Хасково при извършена проверка в хранителен магазин на „*******“**** лицето държи в търговския обект     19  бр. кутии с  цигари ,без акцизен бандерол с марка „Mayfair"  и  21 бр.полиетиленови пликове с по 20 бр.всеки саморъчно направени цигари или общо 420 къса цигари  .Актът  бил съставен     в присъствието на Г. Г. ,която го подписала без възражения ,като и  бил връчен екземпляр от него . Преписките  на РП-Хасково и РУП-Хасково били изпратени на Началника на Митница Пловдив с писмо рег.№197000 -2274/02.03.2017г.на Началника на РУП-Хасково . След получаването им  в Митница Пловдив  гл.юрисконсулт в отдел „ПН“ в Агенция Митници  изготвил  писмено становище от 23.03.2017г. относно съставения АУАН №59/25.01.2017г. ,в което предложил на АНО този акт   да бъде прекратен  и  вместо него съставен нов АУАН при правилно приложение на материалния закон.Материалите по прокурорската и полицейска преписка ,ведно със становището на гл.юрисконсулт били изпратени  на   Началника на МБ Хасково при ТМУ Пловдив с писмо рег.   индекс 32-85374 от 29.03.2017г.  за образуване на административнонаказателно производство срещу виновното лице. На 29.03.2017г. била изпратена писмена покана до Г. Л. Г., получена 30.03.2017г.  да се яви в МБ Хасково на 31.03.2017г. за съставяне на АУАН.   На 31.03.2017 г.  на дружеството  "*******"****,представлявано от управителя Г. Л. Г.   бил съставен Акт за установяване на административно нарушение№251/31.03.2017г. за това, че  на  03.01.2017 г търговски обект –хранителен магазин,стопанисван от търговеца  държи  19 бр.  кутии с  цигари ,без акцизен бандерол с марка „Mayfair" с надпис DUTY FREE в нарушение на чл.99 ал.2 т.4 от ЗАДС ,както  и 21 бр.полиетиленови пликове с по 20 бр.всеки саморъчно направени цигари или общо 420 къса цигари в нарушение на чл.99 ал.2 т.5 от ЗАДС.Актът  бил съставен от  свид. К.З.   в присъствието на св.Д.Р. и Н.В. и собственика на дружеството Г. Л. Г.  ,която го подписала,като и  бил връчен екземпляр от него.Въз основа на  издадения акт за административно нарушение №251/31.03.2017г.,  Началника на Митница Пловдив  издал атакуваното НП № 579/04.07.2017 г., с което   наложил на дружеството  жалбоподател имуществена санкция    в размер на 2000 лв.на основание чл.120 ал.2 от ЗАДС ,имуществена санкция в размер на 4000 лв.,на основание чл.123 ал.6 от ЗАДС,лишаване от право да упражнява търговска дейност за срок от 1 месец на основание чл.124а  ал.1 от ЗАДС и на основание чл.124 ал.1 от ЗАДС    отнел  в полза на държавата акцизните стоки-цигари  ,предмет на нарушението .

        Изложената  фактическа обстановка  се   установи  от представените по делото писмени доказателства, както и от показанията на разпитаните в хода на делото свидетели. Съдът кредитира показанията на свидетелите К.З., Д.Р. и Н.В.    относно обстоятелствата, изложени в АУАН , като еднопосочни с останалия събран доказателствен материал, поради което ги възприема като достоверни при обосноваване на фактическите си изводи. Съдът приема за достоверни  и показанията на разпитаната по искане на защитата  на жалбоподателя св.Т. А.  ,която потвърждава  факта,че в деня на проверката в  стопанисвания  хранителен магазин в с.***** били намерени саморъчно свите цигари ,които приятелката и Г. Г. закупила за себе си и съпруга си .

         При така установеното от фактическа страна , съдът  достига до следните изводи:

              Жалбата   е  подадена от надлежно легитимирано лице, (срещу което е издадено атакуваното НП), в установения от закона седмодневен срок от връчване на НП и  до надлежния съд, по местоизвършване на твърдяното нарушение,поради  което е   допустима.

              Съдът при извършената служебна проверка  констатира наличието на  допуснати  съществени процесуални  нарушения  при издаване на наказателното постановление, изразяващи се  в издаването на два АУАН за едно и също административно нарушение. Първоначално  след издаване на постановлението от 12.02.2017г.на прокурор от РП-Хасково  за  отказ да се образува наказателно производство   , се изготвил и  връчил АУАН № 59/25.01.2017г, процесуалното действие по което  се извършило присъствено - с участието на нарушителя, както и на свидетел .  Поради съществени  пропуски в  съдържанието на този АУАН  досежно квалификацията  на едно от деянията и субекта на нарушенията било изготвено писмено становище от гл.юрисконсулт в Агенция Митници  било предложено на АНО да прекрати производството по него и се пристъпи към съставяне на нов АУАН .Въпреки това  АНО не е упражнил правомощието си по чл. 54, ал.1 ЗАНН да  прекрати  преписката по съставения АУАН  № 59/25.01.2017г . с мотивирана резолюция и  разпореди изготвянето на нов акт. Такова  писмено разпореждане на решаващия в тази фаза орган- Началник на Митница Пловдив  не е  обективирано в никой от  документите по АНП . Впоследствие, в рамките на срока по чл. 34, ал.1 ЗАНН, на 31.03.2017г. срещу „*******“****  се съставил нов АУАН, а именно процесния с № 251/31.03.17г., респ. въз основа на него било издадено обжалваното НП . В конкретния случай  след като производството по първоначално съставеният АУАН №59/25.01.2017 г. не е  било прекратено по реда на чл.54 ал.1 от ЗАНН с мотивирана резолюция от Началник на Митница Пловдив ,а е издаден и връчен  нов АУАН №251/31.03.2017г. следва  да се приеме, че в хода на административнонаказателното производство  съществуват два акта за едно и също нарушение. Принципно  не съществува законова пречка при прекратено административнонаказателно производство по съставен АУАН, да се състави нов АУАН з в сроковете по чл. 34 от ЗАНН,стига обаче производството по първия да е прекратено , какъвто не е  настоящия случай. Незаконосъобразността на АУАН, в посочената форма, обуславя и процесуална незаконосъобразност на последващия санкционен акт-НП, като издаден в изначално порочно учреден административнонаказателен процес.Ето защо и съдът приема, че нарушението е особено съществено, то и не може да бъде санирано в съдебната фаза на производството, в смисъла на гореизложените правни аргументи, поради което и съставлява достатъчно основание за отмяна на обжалваното НП, като незаконосъобразно от процесуалноправна страна.

         Иначе по същество съдът намира вменените на дружеството жалбоподател  нарушения по чл.99 ал.2 т.4 и 5 от ЗАДС   са  доказани от материално-правна страна .От предписаното  от  разпоредбата на чл.120 и 123 ЗАДС  следва, че за да е налице състава на нарушенията  по чл.120 ал.2 и чл. 123   ал.6 от ЗАДС, е достатъчно да бъде  установен   факта на   държане на  акцизните  стоки, без акцизен бандерол и тези ,съдържащи надпис  DUTY FREE  ,за да се  породи   административно-наказателна отговорност на търговеца, стопанисващ съответния обект, бил той ЕТ или ЮЛ.

         Като резултат от извършения съдебен контрол по законосъобразността на атакуваното НП ,то  следва да бъде отменено  в частта на наложените  на основание чл.123 ал.6 и чл.120 ал.2 от ЗАДС имуществени санкции,както и в частта на наложеното  по 124а ал.1 от ЗАДС адм.наказание- лишаване от право да упражнява търговска дейност за срок от 1 месец.В останалата му част  НП  следва да бъде потвърдено  с оглед   разпоредбата на чл. 124, ал. 1 ЗАДС ,която предвижда в случаите на нарушения по чл. 123, ал. 6 ЗАДС стоките предмет на нарушението да се отнемат в полза на държавата, независимо от това чия собственост са. Безспорно в конкретния случай е, че въпросните цигари са вещи, предмет на нарушението, както и че притежаването им е забранено, поради което правилно са отнети в полза на държавата.

    Водим от изложеното  и на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, съдът

 

 

                           Р Е Ш И:


          ОТМЕНЯ    Наказателно постановление N 579/04.07.2017 год. на Началник  Митница Пловдив ,с което на „*******“*** ,с.*****, обл.Хасково    са     наложени  адмистративни наказания - имуществена санкция    в размер на 4000 лв.,на основание чл.123 ал.6 от Закона за акцизите и данъчните складове/ЗАДС/, имуществена санкция в размер на 2000 лв. на основание чл.120 ал.2 от ЗАДС и лишаване от право да упражнява търговска дейност за срок от 1 месец на основание чл.124а  ал.1 от ЗАДС ,като го   ПОТВЪРЖДАВА в останалата част , с която на основание чл.124 ал.1 от ЗАДС са   отнети в полза на държавата вещите ,предмет на нарушенията.

     Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд-Хасково , в 14 дневен срок от съобщението.

                                                                 

 

                                           Съдия:/п/ не се чете.

Вярно с оригинала!

 Секретар: Ц.С.