Р Е Ш Е Н И Е

 

   273/                27.10.2017 г.                         град  Хасково

 

        

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ХАСКОВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, Осми  наказателен състав,

на двадесет и девети  септември  двехиляди и седемнадесета година,

в публично съдебно заседание в състав:

 

                                                                                            Съдия: Гроздан Грозев

 

секретар: Веселина Красева

прокурор:

като разгледа докладваното от съдията

АНД 959 по описа на Районен съд - Хасково за 2017 г.

 

 

          Производството е по реда на чл. 59 и сл. от Закона за административните нарушения и наказания.

          Образувано е по жалба от Н.Т.К. срещу Електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство, Серия К 1605833, издаден от ОД на МВР - Хасково, с който на основание чл. 189, ал. 4, вр. чл. 182, ал. 1, т. 4 от ЗДвП на жалбоподателя   е наложено административно наказание – „Глоба” в размер на 400 лева за извършено нарушение по чл. 21, ал. 1 от ЗДвП. В подадената жалба се релевират оплаквания за незаконосъобразност и неправилност  на издадения електронен фиш, поради допуснати  нарушения на материалния и процесуалния закон. Иска се  отмяна на електронния фиш в каквато насока се моли съда да постанови съдебния акт. В съдебно заседание жалбоподателят се явява лично, редовно призован и поддържа жалбата си на посочените в нея основания. Иска съдът да отмени атакуваният електронен фиш.

           Издателят на електронния фиш - ОД на МВР – Хасково, редовно призован, не изпраща представител по делото и не представят становище по жалбата.

          Жалбата е подадена в законоустановения срок, съгласно разпоредбата на чл. 189, ал. 8 ЗДвП, поради което е процесуално допустима.

          ХАСКОВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, за да се произнесе по основателността й и след като се запозна и прецени събраните доказателства при извършената проверка на обжалваното наказателно постановление, намира за установено следното:

          На 27.05.2017 год. в 11.29  часа, било установено и заснето с автоматизирано техническо средство 557 движение на лек автомобил марка “Фолксваген Шаран”, с регистрационен номер Х 1965 КА със скорост от 88  км./ч. – при разрешена стойност на скоростта от  50 км./ч., за населено место и е посочено в ЕФ скорост на движение от 85 км/ч, като е отчетен толеранс и са извадени 3 км/ч от засечената скорост, посочено е и отклонение от 35 км/ч. Въз основа на заснемането бил издаден електронен фиш, в който като  собственик и нарушител е вписано името на жалбоподателя Н.Т.К.. В описателната част на фиша е  вписано движение с установена скорост от 85 км./ч. – превишаване с 35 км/ч. За дата и час на нарушението са вписани показанията на техническото средство. Видно от приложения протокол от проверка на  техническото средство радарен скоростомер идент. № 557 с № 2-52-17 /28.04.2017г. същото успешно е преминал последваща проверка. За място на нарушението в електронния фиш е вписано – гр. Хасково, бул.“Г.С. Раковски” срещу СБА, посока центъра.

Видно от представената Справка в централна база КАТ, по регистрационен номер, се установява, че автомобилът с посочения по – горе регистрационен номер е лек по своя вид и същият е регистриран на името на  Н.Т.К.. Електронният фиш както вече бе отбелязано по-горе съдът прие, че е бил връчен надлежно на жалбоподателя, тоест  същият е обжалван в срока по чл.189 ал.8 от ЗДвП пред съответния местно компетентен съдРайонен съд - Хасково. 

Изложената  фактическа обстановка е  установена от представените по делото писмени доказателства. По отношение на приложения снимков материал от заснет клип   16832 с техническо средство радар 557 съображения ще бъдат изложени по – долу в изложението на правните изводи. На това място следва  да бъде отразено принципното законово положение, че снимковият материал, съгласно чл. 189, ал. 15 от Закона за движението по пътищата, като изготвено с техническо средство и система, заснемаща и записваща датата, точния час на нарушението и регистрационния номер на моторното превозно средство, съставлява веществено доказателствено средство в административнонаказателния процес и като такова бе приобщено по делото.

 В  конкретният случай е безспорно, че процесното нарушение на чл.21 ал.1 от ЗДвП е заснето с АТС тип мобилна система . Няма спор, че според чл.189, ал.4 от ЗДвП при нарушение, установено и заснето с автоматизирано техническо средство или система, в отсъствието на контролен орган и на нарушител се издава електронен фиш за налагане на глоба в размер, определен за съответното нарушение. Образецът на електронния фиш се утвърждава от министъра на вътрешните работа. В конкретния случай, съставеният електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство формално отговаря на изискванията на чл. 189, ал. 4 от Закона за движението по пътищата, установяваща вида на данните, които следва да бъдат вписани в него и съответства на утвърдения със Заповед – 305 от 04.02.2011г. на Министъра на вътрешните работи образец.

          При така установените факти съдът намира от правна страна следното:               Съгласно разпоредбата на чл. 21, ал. 1 от Закона за движението по пътищата при избиране скоростта на движение на водача на пътно превозно средство е забранено да превишава определените стойности на скоростта в km/h, които за пътно превозно средство от Категория Б за населеното място е 50 км. ч., извън населено място – 90 км. ч., а по автомагистрала – 130 км. ч., а според ал. 2 когато стойността на скоростта, която не трябва да се превишава, е различна от посочената в ал. 1, това се сигнализира с пътен знак. По силата на чл. 182, ал.1, т. 4 от ЗДвП, в редакцията й относима към датата на извършване на деянието и издаване на ел.фиш - за превишаване от 31 до 40 km/h - с глоба 400 лв. Следователно, деянието, за което е наложено на жалбоподателя административно наказание е обявено от закона за наказуемо.

С измененията на Закона за движение по пътищата и в частност на разпоредбите на  чл.165,ал.2,т.8 и ал.3 и  на чл.189,ал.4 и ал.8,обнародвани в ДВ бр.19 от 2015г.,в сила от 22.05.2015г. и приемането на  Наредба 8121з-532 от 12.05.2015г. за условията  и реда за използване на АТС и системи за контрол на правилата за движение по пътищата, процедурата по  установяване и заснемане на нарушения  ,чрез използване на мобилни технически средства за видеоконтрол  е регламентирана  с ясни и конкретни  правила. Посочените законодателни  промени  целят  да  удовлетворят изискванията, поставени в Тълкувателно решение 1 от 26.02.2014г. на ОС на ВАС,като се   гарантира от едната страна  правото на контролните органи да използват АТСС  при  установяване на този вид нарушения , а от друга  да се обезпечат  правата на гражданите да бъдат  осведомени и информарани  за реда и начина на използване на тези технически  средства. В тази връзка следва да се отбележи, че обозначаването на мястото на нарушението при издаването на електронния фиш при нарушения, установени и заснети с мобилно техническо средство, само чрез използването на GPS система и приетото географско обозначение за местоположението (северна ширина и източна дължина в градуси) не е достатъчно за  неговото локализиране.Затова и по мнение на настоящия състав на съда  при съдебния  контрол  на  издадения ЕФ  ще подлежи на преценка  спазването на разписаните  в горепосочената   Наредба 8121з-532 от 12.05.2015г. на МВР правила , към която препаща ЗДвП в чл.189 ал.8 ,чието нарушаване ще има за  последица   незаконосъобрасност на издадения  ЕФ,заради  допуснати  пороци  при измерването на скоростта и регистрирането на нарушението  от АТТС.

На първо място в  обжалвания  ЕФ     е посочено като  място на извършване  на нарушението- гр. Хасково, бул.“Г.С. Раковски” срещу СБА, посока центъра. Следва да се отбележи, че електронният фиш не се ползва с доказателствена стойност относно възприетите в него фактически положения. Обратното освен, че не е предвидено изрично в закона, би противоречало на основните принципи за равенство на страните в процеса и на разпределение на доказателствената тежест, отчитайки факта, че електронният фиш всъщност се явява и предмета  на обжалване , чиято законосъобразност и доказаност са в обхвата на преценката на съда по същество – арг. чл. 189, ал. 10 и 11 от ЗДвП. С оглед на това принципно положение, следва и друго такова, а именно : че в тежест на издателя на електронния фиш е да бъдат установени по недвусмислен начин всички белези и признаци от обективна страна на нарушението, чрез предвидените доказателствени средства. Такова  по делото се явява  приложения  снимков материал- клип №16832/27.05.2017г.,  и изготвената  снимка  на знак Е -24 , според  изискванията на  чл.7, ал.2 и чл.10 ал.3 от Наредба 8121з-532 от 12.05.2015г. на МВР. Тук следва да се отбележи факта, че към датата на констатиране на нарушението е действаща разпоредбата на чл. чл.165,ал.2,т.8 от ЗДвП препращаща към чл.7 от  Наредба 8121з-532 от 12.05.2015г. на МВР. От друга  страна  съставен е и задължителният в случаите на ползване на мобилна АТСС, протокол по чл.10, ал.1 от Наредба 8121з-532 от 12.05.2015г. на МВР,който    също е доказателство за  мястото и времето на извършване на нарушението, на това с какво АТСС е заснето, посоката на движение, ограниченията на скоростта, автомобила на който е поставено мобилното АТСС, поставен ли е или не знак Е-24 и останалите  изисквания по  наредбата. Като част от административно-наказателната преписка по делото е бил представен и Протокол за използване на АТСС, съставен по образец – приложение към чл.10, ал.1 от Наредба 8121з-532 от 12.05.2015 г. Видно от този протокол, на дата 27.05.2017 г. в гр.Хасково, бул.“Г.С. Раковски” срещу СБА, посока гр.Димитровград – гр.Хасково  е било използвано АТСС TFR1-М-557 с начало на работа 10.00 ч., край на работа 13.00 ч., в режим на измерване – „С“ (стационарен) и посока на задействане – „П“ (приближаващ), с който в посочения отрязък от време  са свалени десет  видеозаписа  в т.ч.  и клип с 16832. От приложената към този протокол снимка,която е  без  дата и час  е видно поставянето на пътен знак Е-24 (обозначаващ мястото на контрол), както и местоположението на патрулен  полицейски автомобил , ситуиран от дясната страна на пътя /в отбивка/. Същата позиция на заснемащото устройство се възприема и на Клип №16832, на който в 11.29 ч. на 27.05.2017 г. е заснет като приближаваш л.а. “Фолксваген Шаран”, с регистрационен номер Х 1965 КА.

С разпоредбата на чл.10, ал.3 от Наредбата е въведено изискването при работа с временно разположени на участък от пътя автоматизирани технически средства и системи за контрол на скоростта, протоколът по ал.1 на същата норма да се попълва за всяко място за контрол и да се съпровожда със снимка на разположението на уреда. В конкретния случай към АНП има приложена снимка на разположението на уреда (на полицейския автомобил), но тя не съдържа дата и час на изготвяне ,за да се приеме ,че съответства на мястото, където в действителност същият е бил разположен при извършване на заснемането на скоростта,респ. съответна на времето и мястото на установяване на нарушението.Тази снимка  има за предназначение да даде визуална представа къде е било поставено мобилното АТСС, за да се прецени дали това място отговаря на посоченото в протокола, и къде е бил разположен пътен знак Е -24, спрямо посоката на сработване и позиционирането на автоматизираните технически средства и системи. Съгласно  чл. 7, ал.2 от Наредба 8121з-532 от 12.05.2015 г. на МВР /действаща към датата на нарушението/  пътният знак Е24 се поставя не къде да е, а преди мястото за контрол във всяка посока на сработване на автоматизираните технически средства и системи, а при указване на мястото на контрол с преносим пътен знак Е24, разположението му се документира със снимка. В случая е налично    разположение   на пътен знак Е24, документирано със снимка, но  само формално, тъй като от снимковия материал  не се установява да е спазено изискването на чл. 7, ал.2 изр. първо от Наредбата пътния знак да е бил заснет преди започване на работа, респективно е бил поставен на посоченото място. Съгласно чл. 16 от Наредба 8121з-532/12.05.2015 г. данните за нарушенията се съхраняват до приключване на административно наказателната преписка във формата и вида, изготвен от АТСС. При необходимост същите могат да се отпечатват. Последното се явява самостоятелно основание за отмяна на издадения електронен фиш, като незаконосъобразно издаден. Изискванията на цитираната наредба не са самоцел и дори да предпоставят извършване на определени допълнителни физически действия на служители на ОД на МВР – Хасково, Сектор Пътна полиция за тяхното удовлетворяване, като напр. позициониране на пътния знак и на системата за видеоконттол в съотвествие с разписаните правила и изготвяне на съответен снимков материал, то е продиктувано единствено от гледна точка обезпечаване законността в процедурата по установяване и регистриране на нарушенията. Горното  обстоятелство  въвежда и  основателно съмнение относно извършването на нарушението, като липсата на доказано по нормативно предвидения ред (със снимка) местоположение на уреда на посочените в Електронния фиш дата и място, препятства възможността да се установи действително ли скоростта на автомобила е измерена в съответната зоната с ограничение на скоростта и на обозначено с пътен знаци  Е24 място за контрол. Съответно административното нарушение по чл.21, ал.1 от ЗДвП не е безспорно доказано, така, както е индивидуализирано в електронния фиш. По тези съображения атакуваният с жалбата  електронен фиш се явава и  незаконосъобразно издаден, с оглед на което същият ще следва да бъде отменен.     

За пълнота следва да се отбележи, че с ДВ бр. 54 от 5.07.2017г. е отменен чл.165, ал.2,т.8 от ЗДвП и от там не се прилага чл. 7, ал.2 от чл. 16 от Наредба 8121з-532/12.05.2015 г. на МВР. Последните норми обаче са били действащи към датата на нарушението.

  Мотивиран така, съдът

 

                                                 Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ  Електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство, Серия  К 1605833, издаден от ОД на МВР - Хасково.                                              

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Хасково в 14 – дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                                              Съдия:   /п/ не се чете

 

 

Вярно с оригинала!!!

Секретар: В.К.