Р Е Ш Е Н И Е

 

268                   26.10.2017 г.                         град Хасково

 

        

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ХАСКОВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, Втори  наказателен състав,

на двадесет и пети  септември  двехиляди и седемнадесетта година,

в публично съдебно заседание в състав:

 

                                                                               Съдия: Даниела Николова

секретар:Десислава Вълканова

прокурор:

като разгледа докладваното от съдията

АНД 905 по описа на Районен съд - Хасково за 2017 г.

 

 

          Производството е по реда на чл. 59 и сл. от Закона за административните нарушения и наказания.

          Образувано е по жалба от Д.М.С.  срещу Електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство, Серия К 1008449, издаден от ОД на МВР - Хасково, с който на основание чл. 189, ал. 4, вр. чл. 182, ал. 1, т. 6 от ЗДвП на жалбоподателя   е наложено административно наказание – „Глоба” в размер на 350 лева за извършено нарушение по чл. 21, ал. 2 от ЗДвП. В подадената жалба се релевират оплаквания за незаконосъобразност и неправилност  на издадения електронен фиш, поради допуснати  нарушения на материалния и процесуалния закон.Иска се  отмяна на електронния фиш в каквато насока се моли съда да постанови съдебния акт.

           Издателят на електронния фиш - ОД на МВР – Хасково, редовно призован, не изпраща представител по делото и не представят становище по жалбата.

          Жалбата е подадена в законоустановения срок, съгласно разпоредбата на чл. 189, ал. 8 ЗДвП, поради което е процесуално допустима.

          ХАСКОВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, за да се произнесе по основателността й и след като се запозна и прецени събраните доказателства при извършената проверка на обжалваното наказателно постановление, намира за установено следното:

          На 27.08.2015 год. в 09.11  часа, било установено и заснето с автоматизирано техническо средство 597 движение на лек автомобил марка “***************** ”, с регистрационен номер ****** със скорост от 117  км./ч. – над разрешената за движение от 60  км. ч. в   извъннаселено място,въведено с пътен знак В-26 и е посочено отклонение  от 57  км/ч. Въз основа на заснемането бил издаден електронен фиш, в който като нарушител е вписано името на Д.М. С.   , като собственик, на чието име е регистрирано горепосоченото моторно превозно средство.

         Видно от представената Справка в централна база КАТ, по регистрационен номер, се установява, че автомобилът с посочения по – горе регистрационен номер е лек по своя вид и същият е регистриран на името на  Д.М.С.  .

          Въз основа на тези констатации е издаден процесния електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство. В описателната част на електронния фиш е вписано движение с установена скорост от 117 км./ч. – превишаване с 57  км/ч. За дата и час на нарушението са вписани показанията на техническото средство, което видно от приложения Протокол от проверка 1-53-14/04.12.2014 г. техническото средство - Мобилна система за видеоконтрол на нарушенията на правилата за движение – TFR-1M е преминало проверка , а за място на нарушението-ПП1-5,км.285+705,разклон "Астика" посока гр.Димитровград.

             Изложената  фактическа обстановка е  установена от представените по делото писмени доказателства. По отношение на приложения снимков материал от заснет клип   6391 с техническо средство радар 597 съображения ще бъдат изложени по – долу в изложението на правните изводи. На това място следва  да бъде отразено принципното законово положение, че снимковият материал, съгласно чл. 189, ал. 15 от Закона за движението по пътищата, като изготвено с техническо средство и система, заснемаща и записваща датата, точния час на нарушението и регистрационния номер на моторното превозно средство, съставлява веществено доказателствено средство в административнонаказателния процес и като такова бе приобщено по делото.

          При така установените факти съдът намира от правна страна следното:           

          Съгласно разпоредбата на чл. 21, ал. 1 от Закона за движението по пътищата при избиране скоростта на движение на водача на пътно превозно средство е забранено да превишава определените стойности на скоростта в km/h, които за пътно превозно средство от Категория Б за населеното място е 50 км. ч., извън населено място – 90 км. ч., а по автомагистрала – 130 км. ч., а според ал. 2 когато стойността на скоростта, която не трябва да се превишава, е различна от посочената в ал. 1, това се сигнализира с пътен знак. По силата на чл. 182, ал.1, т. 6 от ЗДвП, в редакцията й относима към датата на извършване на деянието и издаване на ел.фиш за превишаване над 50 km/h - с глоба 300 лв., като за всеки следващи 5 km/h превишаване над 50 km/h глобата се увеличава с 50 лв.Следователно, деянието, за което е наложено на жалбоподателя административно наказание е обявено от закона за наказуемо.

           В  конкретният случай е безспорно, че процесното нарушение на чл.21 ал.2 от ЗДвП е заснето с АТС тип мобилна система . Няма спор, че според чл.189, ал.4 от ЗДвП при нарушение, установено и заснето с с автоматизирано техническо средство или система, в отсъствието на контролен орган и на нарушител се издава електронен фиш за налагане на глоба в размер, определен за съответното нарушение. Образецът на електронния фиш се утвърждава от министъра на вътрешните работа. В конкретния случай, съставеният електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство формално отговаря на изискванията на чл. 189, ал. 4 от Закона за движението по пътищата, установяваща вида на данните, които следва да бъдат вписани в него и съответства на утвърдения със Заповед Iз – 305 от 04.02.2011 г. на Министъра на вътрешните работи образец.

            С измененията на Закона за движение по пътищата и в частност на разпоредбите на  чл.165,ал.2,т.8 и ал.3 и  на чл.189,ал.4 и ал.8,обнародвани в ДВ бр.19 от 2015г.,в сила от 22.05.2015г. и приемането на  Наредба 8121з-532 от 12.05.2015г. за условията  и реда за използване на АТС и системи за контрол на правилата за движение по пътищата, процедурата по  установяване и заснемане на нарушения  ,чрез използване на мобилни технически средства за видеоконтрол  е регламентирана  с ясни и конкретни  правила. Посочените законодателни  промени  целят  да  удовлетворят изискванията ,поставени в Тълкувателно решение 1 от 26.02.2014г. на ОС на ВАС,като се   гарантира от едната страна  правото на контролните органи да използват АТСС  при  установяване на този вид нарушения , а от друга  да се обезпечат  правата на гражданите да бъдат  осведомени и информарани  за реда и начина на използване на тези технически  средства.В тази връзка следва да се отбележи, че обозначаването на мястото на нарушението при издаването на електронния фиш при нарушения, установени и заснети с мобилно техническо средство, само чрез използването на GPS система и приетото географско обозначение за местоположението (северна ширина и източна дължина в градуси) не е достатъчно за  неговото локализиране.Затова и по мнение на настоящия състав на съда  при съдебния  контрол  на  издадения ЕФ  ще подлежи на преценка  спазването на разписаните  в горепосочената   Наредба 8121з-532 от 12.05.2015г. на МВР правила , към която препаща ЗДвП в чл.189 ал.8 ,чието нарушаване   ще има за  последица   незаконосъобрасност на издадения  ЕФ,заради  допуснати  пороци  при измерването на скоростта и регистрирането на нарушението  от АТТС.

          На първо място в  обжалвания  ЕФ     е посочено като  място на извършване  на нарушението- ПП1-5,км.285+705,разклон "Астика" посока гр.Димитровград  . Следва да се отбележи, че електронният фиш не се ползва с доказателствена стойност относно възприетите в него фактически положения. Обратното освен, че не е предвидено изрично в закона, би противоречало на основните принципи за равенство на страните в процеса и на разпределение на доказателствената тежест, отчитайки факта, че електронният фиш всъщност се явява и предмета  на обжалване , чиято законосъобразност и доказаност са в обхвата на преценката на съда по същество – арг. чл. 189, ал. 10 и 11 от ЗДвП. С оглед на това принципно положение, следва и друго такова, а именно : че в тежест на издателя на електронния фиш е да бъдат установени по недвусмислен начин всички белези и признаци от обективна страна на нарушението, чрез предвидените доказателствени средства. Такова  по делото се явява  приложения  снимков материал- клип 6391/27.08.2015г.,  и изготвената  снимка  на знак Е -24 ,според  изискванията на  чл.7, ал.2 и чл.10 ал.3 от Наредба 8121з-532 от 12.05.2015г. на МВР.От друга страна  съставен е и задължителният в случаите на ползване на мобилна АТСС, протокол по чл.10, ал.1 от Наредба 8121з-532 от 12.05.2015г. на МВР,който    също е доказателство за  мястото и времето на извършване на нарушението, на това с какво АТСС е заснето, посоката на движение, ограниченията на скоростта, автомобила на който е поставено мобилното АТСС, поставен ли е или не знак Е-24 и останалите  изисквания по  наредбата.Като част от административно-наказателната преписка по делото е бил представен и Протокол за използване на АТСС, съставен по образец – приложение към чл.10, ал.1 от Наредба 8121з-532 от 12.05.2015 г. Видно от този протокол, на дата 27.08.2015 г. на  път Е-1 км.285+705 посока Димитровград  е било използвано АТСС TFR1-М-597 с начало на работа 07.40 ч., край на работа 10.00 ч., в режим на измерване – „С“ (стационарен) и посока на задействие – „П“ (приближаващ), с който в посочения отрязък от време  са свалени седем  видеозаписа  в т.ч.  и клип с 6391. От приложената към този протокол снимка,която е  без  дата и час  е видно поставянето на пътни знаци Е-24 (обозначаващ мястото на контрол) и В-26 (въвеждащ ограничение за скорост 60 км./ч.), както и местоположението на патрулен  полицейски автомобил ,ситуиран от дясната страна на пътя. Същата позиция на заснемащото устройство се възприема и на Клип 6391, на който в 09.11:01 ч. на 27.08.2015 г. е заснет като приближаваш л.а. Х 6700 ВТ

С разпоредбата на чл.10, ал.3 от Наредбата е въведено изискването при работа с временно разположени на участък от пътя автоматизирани технически средства и системи за контрол на скоростта, протоколът по ал.1 на същата норма да се попълва за всяко място за контрол и да се съпровожда със снимка на разположението на уреда. В конкретния случай към АНП има приложена снимка на разположението на уреда (на полицейския автомобил), но тя не съдържа дата и час на изготвяне ,за да се приеме ,че съответства на мястото, където в действителност същият е бил разположен при извършване на заснемането на скоростта,респ. съответна на времето и мястото на установяване на нарушението.Тази снимка  има за предназначение да даде визуална представа къде е било поставено мобилното АТСС, за да се прецени дали това място отговаря на посоченото в протокола, и къде е бил разположен пътен знак Е -24, спрямо посоката на сработване и позиционирането на автоматизираните технически средства и системи.Съгласно  чл. 7, ал.2 от Наредба 8121з-532 от 12.05.2015 г. на МВР пътният знак Е24 се поставя не къде да е, а преди мястото за контрол във всяка посока на сработване на автоматизираните технически средства и системи, а при указване на мястото на контрол с преносим пътен знак Е24, разположението му се документира със снимка. В случая е налично    разположение   на пътен знак Е24, документирано със снимка, но  само формално, тъй като от снимковия материал  не се установява да е спазено изискването на чл. 7, ал.2 изр. първо от Наредбата пътния знак да е бил заснет преди започване на работа, респективно е бил поставен на посоченото място. Съгласно чл. 16 от Наредба 8121з-532/12.05.2015 г. данните за нарушенията се съхраняват до приключване на административно наказателната преписка във формата и вида, изготвен от АТСС. При необходимост същите могат да се отпечатват.Последното се явява самостоятелно основание за отмяна на издадения електронен фиш, като незаконосъобразно издаден. Изискванията на цитираната наредба не са самоцел и дори да предпоставят извършване на определени допълнителни физически действия на служители на ОД на МВР – Хасково, Сектор Пътна полиция за тяхното удовлетворяване, като напр. позициониране на пътния знак и на системата за видеоконттол в съотвествие с разписаните правила и изготвяне на съответен снимков материал, то е продиктувано единствено от гледна точка обезпечаване законността в процедурата по установяване и регистриране на нарушенията.Горното  обстоятелство  въвежда и  основателно съмнение относно извършването на нарушението, като липсата на доказано по нормативно предвидения ред (със снимка) местоположение на уреда на посочените в Електронния фиш дата и място, препятства възможността да се установи действително ли скоростта на автомобила е измерена в зоната с ограничение на скоростта и на обозначено с пътни знаци В-26 и  Е24 място за контрол. Съответно административното нарушение по чл.21, ал.2 от ЗДвП не е безспорно доказано, така, както е индивидуализирано в електронния фиш. По тези съображения атакуваният с жалбата  електронен фиш се явава и  незаконосъобразно издаден, с оглед на което същият ще следва да бъде отменен.       

Мотивиран така, съдът

 

                                                 Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ  Електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство, Серия  К 1008449, издаден от ОД на МВР - Хасково, с който на основание чл. 189, ал. 4, вр. чл. 182, ал. 1, т. 6 от ЗДвП   е наложено административно наказание – „Глоба” в размер на 350 лева за извършено нарушение по чл. 21, ал. 2 от ЗДвП.                                               

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Хасково в 14 – дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                                              Съдия:   /п/ не се чете.

Вярно с оригинала!

 Секретар: Ц.С.