Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

     245/10.10.2017 година  град Хасково

 

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А

 

 

Хасковският районен съд, Осми наказателен състав

на     двадесети септември две хиляди и  седемнадесета година

в публично заседание в следния  състав:

     Районен съдия: Гроздан Грозев

                                                                            

Секретар: Веселина Красева

Прокурор:

като разгледа докладваното от съдия Гроздан Грозев

АН  дело № 891 по описа за    2017 година, за да се произнесе прие за установено следното:

 

             Производството е по реда на чл. 59 и сл. от Закона за административните нарушения и наказания.  

 

          Образувано е по жалба от Г.С.Т., ЕГН ********** ***-1253-001888/19.02.2016г. на Началник сектор ПП при ОДМВР – Хасково. С горното НП на жалбоподателя са наложени следните наказания :  на осн. Чл.175, ал.1, т.1 от ЗДвП  - глоба в размер на 100 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от два месеца, както и на осн.чл.183, ал.1, т.1, пр.3 от ЗДвП му е наложено наказание  – глоба в размер на 10 лева. В жалбата се релевират оплаквания за незаконосъобразност и неправилност на атакуваното с нея наказателно постановление. Според жалбоподателя НП е издадено извън процесуалните срокове визирани в чл.34, ал.3 от ЗАНН. Твърди се още, че при съставяне на АУАН и издаване на НП са допуснати редица процесуални нарушения, а именно не са посочени място и време на извършване на нарушението. Липсвала компетентност на органа издал НП и наложеното наказание било необосновано високо. С оглед горното се иска съдът да отмени изцяло атакуваното НП. В съдебно заседание пред Районен съд – Хасково, жалбоподателят редовно призовано,  се явява лично  и с адв.Ралица Мутафова от САК. Последната поддържа жалбата, като изнася доводи за допуснати процесуални нарушения при съставянето на АУАН и издаването на НП. В пледуарията си по същество заявява, че Нп е издадено извън преклузивните срокове по ЗАНН и че не се е доказало по  безспорен начин, че жалбоподателят не е представил СУМПС, тъй като той е бил в линейката при идването на полицаите и реално не е можел да представи такова. Иска НП да бъде отменено.

            Административно – наказващият орган, редовно призовани не изпращат представител.

          Жалбата е подадена в законоустановения срок, срещу подлежащ на обжалване акт, от лице, легитимирано да атакува наказателното постановление, поради което е процесуално допустима.

          ХАСКОВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, за да се произнесе по основателността на депозираната жалба и след като се запозна и прецени събраните доказателства при извършената проверка на обжалваното наказателно постановление, намира за установено от фактическа страна следното:

На 02.06.2015г. около 17.30 часа в с.Сусам, обл.Хасково, на ул.“Средна гора“ , възникнало ПТП. В него участвал и жалбоподателят Г.С.Т.. Жалбоподателят, управлявал МПС, мотоциклет „Ямаха“, без регистрационни табели, като на горната улица бил ударен от МПС „Ауди А-4“ с ДК№*****, управлявано от А. А. И.. Идвайки на место свидетеля Т. заедно със своя колега заварили жалбоподателя в линеката, тъй като бил сериозно пострадал от ПТП-то. При проверката от органите на МВР, жалбоподателят Г.С.Т. не представил и СУМПС. По случая било образувано и водено ДП срещу А. А. И., който е бил привлечен и като обвиняем. В последствие ДП № 54582015г. по описа на РУ МВР – Хасково било прекратено, по искане на пострадалия жалбоподател. За горните нарушения на жалбоподателя бил съставен АУАН с бланков № 240437/02.06.2015г. Акта е предявен и връчен на жалбоподателя, като е подписан от него без възражение и е получил екземпляр от акта. В АУАН описаните по-горе нарушения са квалифицирани по чл.140, ал.1 от ЗДвП., чл.100, ал.1, т.1 от ЗДвП.

На база горният АУАН е издадено атакуваното НП, в което е възприета същата фактическа обстановка описана и в АУАН както и същите нарушения,  и правна  квалификация. Наказателното постановление е връчено на жалбоподателя на 03.07.2017г. срещу подпис от същия.

          Изложената дотук фактическа обстановка се установява от представените по делото писмени доказателства, посочени на съответното място по – горе, както и от показанията на разпитаният в хода на делото свидетели св.Башев  и св.Петров. 

               При така установените факти съдът намира от правна страна следното: 

Съгласно  чл.140, ал.1 от ЗДвП действащ към датата на нарушението  Чл. 140. (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) (1) По пътищата, отворени за обществено ползване, се допускат само моторни превозни средства и ремаркета, които са регистрирани и са с табели с регистрационен номер, поставени на определените за това места. Съгласно чл.100, ал.1, т.1 от ЗДвП - Чл. 100. (1) (Предишен текст на чл. 100 - ДВ, бр. 6 от 2004 г.) Водачът на моторно превозно средство е длъжен да носи: т. 1. (доп. - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) свидетелство за управление на моторно превозно средство от съответната категория и контролния талон към него. Разпоредбата на чл.175, ал.1, т.1 от ЗДвП предвижда – Чл. 175. (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2002 г.) (1) Наказва се с лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 1 до 6 месеца и с глоба от 50 до 200 лв. водач, който: 1. управлява моторно превозно средство, което не е регистрирано по надлежния ред или което е регистрирано, но е без табели с регистрационен номер или табелите с регистрационния номер не са поставени на определените за това места.

Разпоредбата на чл.183, ал.1, т.1  от ЗДвП гласи - Чл. 183. (1) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2002 г.) Наказва се с глоба 10 лв. водач, който:  1. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2002 г., доп., бр. 103 от 2005 г., изм. и доп., бр. 51 от 2007 г.) не носи определените документи - свидетелство за управление, контролен талон и свидетелство за регистрация на управляваното моторно превозно средство. Следователно, деянията, за които е  наложено административно наказание  на жалбоподателя са обявени от закона за наказуеми с административна санкция.

  Настоящият състав намира, че при съставянето на АУАН и НП са на лице съществени процесуални нарушения които водят до отмяната на атакуваното НП. Спазени са разпоредбите на чл.40 от ЗАНН за съставянето на АУАН, като същият е съставен в присъствието на свидетеля присъствал при констатиране на нарушението и жалбоподателя. Според съда в АУАН не са посочени всички изискващи се  реквизити съгласно чл.42 от ЗАНН по отношение на АУАН. Не е описана съвсем точно и ясно нарушенията и обстоятелствата при които са извършени. По отношение на първото нарушение не става ясно дали управляваният от жалбоподателя мотоциклет е бил регистриран или не. Последното обстоятелство на практика би довело до попадане на извършеното нарушение в различните хипотези на чл.175, ал.1, т.1 от ЗДвП. в случая непосочването му не дава възможност на жалбоподателя да разбере в какво точно се изразява нарушението по т.1 от НП. Това процесуално нарушение се пренася и в НП. Според съда и от представените доказателства по делото се доказва, че органът издал НП е компетентен. В тази насока е Заповед 8121з – 748/24.06.2015г на министъра на МВР. Иначе правилно нарушенията са били квалифицирани в АУАН и в НП. Посочена е и датата и мястото на нарушението. Наред с горното съдът намира , че при издаването на НП е изтекъл преклузивният срок по чл.34, ал.3 от ЗАНН а именно шест месеца от съставянето на АУАН. Това е така защото видно от представеният и приет като доказателство акт той е съставен още на датата на нарушението, а именно 02.06.2015г. в случая според настоящият състав на съда не е на лице хипотезата на чл.36, ал.2 от ЗАНН. Това е така защото в случая имаме две отделни производства които са се развили. От една страна – административно наказателно срещу жалбоподателя със съставянето на АУАН с бланков № 240437/02.06.2015г. срещу него и второ - ДП № 54582015г. по описа на РУ МВР – Хасково срещу Ангел Ангелов И.. Двете производства на практика касаят отделни субекти и отделни нарушения и съответно престъпления. Прекратяването на ДП № 54582015г. по описа на РУ МВР – Хасково срещу Ангел Ангелов И., не може да се приеме, че е прекратяване на същото и срещу настоящият жалбоподател, тъй като в случая той е пострадалият и даже и да има съвина, то ДП е образувано, водено и прекратено само и единствено срещу Ангел Ангелов И. за извършени от него нарушения по ЗДвП довели до осъществяването на престъпление по чл.343 от НК. Тоест прекратяването на горното ДП е несъотносимо към развитието на административно наказателно срещу жалбоподателя , започнато със съставянето на АУАН с бланков № 240437/02.06.2015г. затова и съдът намира, че са на лице съществени процесуални нарушения които са основание за отмяна на атакуваното НП.

По същество съдът намира, че жалбоподателят е управлявал мотоциклет „Ямаха“, без регистрационни табели. Тук обаче с оглед вече изнесеното от съда по-горе следва да се отбележи, че по делото не се доказа, а и от разпита на свидетеля не се установи дали е правена проверка за това дали горният мотоциклет е регистриран или не. Тоест не се доказаха всички елементи от обективна страна на нарушението, а и такива не се твърдят. Това пречи на разкриването на обективната истина по делото и на практика прави невъзможно съдът да установи какво точно нарушение е извършено. Член 175. От ЗДвП в алинея (1) визира няколко хипотези - Наказва се с лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 1 до 6 месеца и с глоба от 50 до 200 лв. водач, който: 1. управлява моторно превозно средство, което не е регистрирано по надлежния ред или  2.което е регистрирано, но е без табели с регистрационен номер или 3. табелите с регистрационния номер не са поставени на определените за това места. Тоест в случая до колкото се сочи, че мотоциклета „Ямаха“, е бил без регистрационни табели то би следвало в случая да сме във втората хипотеза на чл.175 от ЗДвП. В случая обаче не се доказа, а и от наказващият орган и контролният такъв, нито в АУАН, нито в НП се твърди мотоциклета да е бил регистриран. Последното следва комуративно да е налице заедно с липсата на регистрационни табели, или както си служи закона - 2.което е регистрирано, но е без табели с регистрационен номер. До колкото в случая липсва този състав на чл.175, от ЗДвП то съдът намира, че не е на лице и описаното в НП нарушение по т.1 от него. Поради което и в тази си част т.1 от НП същото следва да се отмени и на това основание.

Що се касае до нарушението в т.2 от НП съдът намира, че в случая същото не се доказа да е извършено от жалбоподателя. това е така защото видно от разпита на свидетеля, гой твърди, че жалбоподателят при идването на служителите на МВР в частност на свидетеля Т., жалбоподателят е бил качен в линейката със сериозни травми. Тоест той  в този момент е нямало как да представи свидетелството си за управление на МПС. Затова и в тази си час НП следва да се отмени като недоказано.

            Мотивиран така и на основание чл.63 ал.1 изр.І от ЗАНН, съдът

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ОТМЕНЯ Наказателно постоновление № 15-1253-001888/19.02.2016г. на Началник сектор ПП при ОДМВР – Хасково.

            Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд - Хасково в 14 - дневен срок от съобщаването му.

 

Районен съдия: /п/ не се чете

 

 

 

Вярно с оригинала!!!

Секретар: В.К.