Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер        271                            26.10.2017г.                             град Хасково

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

Хасковският Районен съд                                                             наказателен състав

На деветнадесети октомври                 през две хиляди и седемнадесета година

В публичното заседание в следния състав :

                                        Председател: Мартин Кючуков                   

Секретар Велислава Ангелова

Прокурор

като разгледа докладваното от Съдията

а.н. дело 871 по описа за 2017 година.

                        Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Обжалвано е Наказателно постановление № 45-0000102 от 19.05.2017 година на Началник на ОО ”АА” - град Хасково, с което за нарушение на чл.10 ал.1 от ЗАвтП и на чл.9 ал.4 от Наредба  №11/30.10.2002г. на МТС на жалбоподателя „Вотан Транс“ ООД – гр.Хасково съответно са били наложени на осн.чл.104а от ЗАвтП имуществена санкция в размер на 1 000 лв. и на осн.чл.105 ал.1 от ЗАвтП имуществена санкция в размер на 200 лв.

Недоволен от така издаденото наказателно постановление е останал жалбоподателят, поради което го обжалва в срок. Същият го счита за незаконосъобразно и неправилно. И двете административни нарушения били извършени с бездействие. Цитира се чл.10 ал.1 от ЗАвтП. Тази разпоредба установявала задължение за заявяване на промени само относно обстоятелствата, вписани в Лиценза на превозвача, а промяната относно седалището и адреса не били измежду тях. Тези обстоятелства не се вписвали в Лиценза. Цитира се и чл.9 ал.4 от Наредба  №11/30.10.2002г. на МТС. Цитира се и чл.8 от Наредбата. В крайна сметка се прави извод, че нямало нарушение нито на чл.10 ал.1 от ЗАвтП, нито на чл. 9 ал.4 от Наредбата.

Иска от съда да отмени изцяло наказателното постановление.

Ответникът по жалбата – ОО „АА” - град Хасково редовно уведомени, не се явяват и не вземат становище по жалбата.

Съдът, след преценка на събраните по делото доказателства поотделно и в съвкупност, приема за установено от фактическа страна следното:

На 18.04.2017г. е била извършена справка в Търговския регистър и Информационната система на ИА „АА“-гр.София, като св.В.В. и св.А.У. установили, че жалбоподателят „Вотан Транс“ ООД – гр.Хасково притежава съответен Лиценз за международен превоз на пътници и товари, като на 04.07.2016г. ООД сменили седалището и адреса си на управление, без да уведомят ОО „АА“-гр.Хасково в 30 дневен срок за настъпилите промени на обстоятелства, вписани в Лиценза. Освен това на 18.04.2017г. била извършена промяна и на управителя на дружеството, като за това обстоятелство отново не били уведомени ОО „АА“ – гр.Хасково в 30 дневен срок от промяната на обстоятелство при издаване на Лиценза. 

При тази фактическа обстановка, която е безспорна по делото, на 18.04.2017г. АНО е съставил АУАН бл.№220952/18.04.2017г. в присъствие на управителя Г.Д.Ф. и връчен лично.

Въз основа на АУАН е било издадено и атакуваното НП.

                      Тази фактическа обстановка се установява безспорно и от събраните по делото гласни доказателства – разпита на св.А.У. и св.В.В., както и от съдържащите се в административно-наказателната преписка писмени доказателства.

                       Де факто не се оспорва и в жалбата, в която се излагат правни аргументи.

                       При така установените факти съдът намира от правна страна следното:

                       По делото не е спорно, че жалбоподателят „Вотан Транс“ ООД – гр.Хасково е дружество, което се занимава с транспортна и спедиционна дейност. Като такова ООД притежава съответния Лиценз за международен превоз на пътници и товари.

                       Съгласно чл.10 ал.1 от ЗАвтП при настъпване на промени в обстоятелствата, вписани в лиценза за извършване на превоз на пътници или товари на територията на Република България или в лиценза на Общността, извън случаите по ал.2, превозвачът подава заявление за отразяването им в 30-дневен срок от тяхното настъпване.

                       Седалището /адрес на управление/ на търговското дружество – превозвач, което има Лиценз за международен превоз на пътници и товари е обстоятелство, което се вписва в Лиценза. Следователно с оглед чл.10 ал.1 от ЗАвтП при промяната му, дружеството трябва в 30 дневен срок от настъпване на обстоятелството да го заяви, като подаде заявление за отразяването му.

                       В конкретния случай, на 04.07.2016г., ООД са сменили седалището и адреса си на управление, без да уведомят ОО „АА“-гр.Хасково в 30 дневен срок за настъпилите промени на обстоятелства, вписани в Лиценза.

                       Така е било нарушено задължението по чл.10 ал.1 от ЗАвтП.

                       Съдът прие за установено извършването на това административно нарушение.

                       Съгл.чл.104а от ЗАвтП превозвач, който не подаде заявление в 30-дневен срок от настъпването на промени в обстоятелствата, вписани в лиценза за извършване превоз на пътници или товари на територията на Република България или в лиценза на Общността, за отразяването им, извън случаите по чл.10 ал.2, се наказва с имуществена санкция в размер 1000 лв.

                       Твърд размер. Няма възможност за индивидуализация. Това е и наказанието, наложено на жалбоподателя.

                       НП е правилно и законосъобразно в тази му част.

                       Съгл.чл.9 ал.4 от Наредба №11 от 30.10.2002г. на МТС при настъпване на промени в обстоятелствата, удостоверени с документите по чл.8, извън случаите по чл.10 ал.2 от Закона за автомобилните превози, лицето по чл.2 ал.1 е длъжно в 30-дневен срок да подаде заявление (приложение № 11б) по образец (приложение № 11б).

                       Съгл.чл.8 ал.1 от Наредбата за издаване на лиценз на Общността и на заверени копия към него лицето по чл.2 ал.1 подава заявление по образец (приложение № 6) до министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията чрез Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", към което прилага документите по т.1-5.

                       Съответно в Приложение №6 от Наредба  №11/30.10.2002г. на МТС се съдържа образеца на Заявление за издаване на Лиценз за международен автомобилен превоз, в което са посочени документите, които се подават за издаване на Лиценза, като измежду тях са и лицето, представляващо търговеца, като е обяснено, кое е това лице при различните търговски дружества, включително и при ООД.

                       Следователно лицето, което представлява търговеца е обстоятелство, което се посочва при издаване на Лиценза и съответно с оглед чл.9 ал.4 от Наредбата е обстоятелство, при промяната на което, търговецът е длъжен в 30 дневен срок да уведоми Автомобилна администрация, като подаде съответното Заявление / по приложение 11б от Наредбата/

                       В конкретният случай се установява /от Търговския регистър/, че на 18.04.2017г. е била извършена промяна и на управителя на дружеството, като за това обстоятелство отново не са били уведомени ОО „АА“ – гр.Хасково, в 30 дневен срок от промяната на обстоятелство при издаване на Лиценза. 

                       Така е било нарушено задължението по чл.9 ал.4 от Наредба №11 от 30.10.2002г. на МТС.

                       Съдът прие за установено извършването на описаното в АУАН и НП административно нарушение.

                       По-насетне - съгласно чл.105 ал.1 от ЗАвтП за нарушения на този закон и на подзаконовите нормативни актове, издадени въз основа на него, с изключение на изискванията за превоз на опасни товари, за които не е предвидено друго наказание, се налага наказание глоба или имуществена санкция 200 лв.

                       Твърд размер.

                       Без възможност за индивидуализация.

                       АНО правилно е определил санкционният текст и правилно е наложил предвиденото в закона наказание. Няма допуснато нарушение при избора на санкционен текст от закона и налагане на предвиденото административно наказание.

                      Наказателното постановление е правилно и законосъобразно и в тази му част. 

                      Предвид изложеното и на осн.чл.63 ал.1 от ЗАНН, съдът

 

 

 

Р Е Ш И :

 

 

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 45-0000102 от 19.05.2017 година на Началник на ОО ”АА” - град Хасково, с което за нарушение на чл.10 ал.1 от ЗАвтП и на чл.9 ал.4 от Наредба  №11/30.10.2002г. на МТС на жалбоподателя „Вотан Транс“ ООД – гр.Хасково, съответно са били наложени на осн.чл.104а от ЗАвтП имуществена санкция в размер на 1 000 лв. и на осн.чл.105 ал.1 от ЗАвтП имуществена санкция в размер на 200 лв.

 

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд-гр.Хасково, в 14-дневен срок от съобщаването му.

 

 

 

 

                                                                        Районен съдия: /п/ не се чете

Вярно с оригинала!

Секретар: В.А.