Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

      272/         26.10.2017 година  град Хасково

 

 

В  И М Е Т О  НА  НАРОДА

 

 Хасковският районен съд, Осми наказателен състав

   на    двадесет и седми септември две хиляди и   седемнадесета  година

   в публично заседание в следния  състав:

                                                                                                Районен съдия:Гроздан Грозев

 

   Секретар: Веселина Красева

   прокурор

   като разгледа докладваното от съдията Гроздан Грозев

   АН дело № 729 по описа за 2017 година, установи:

                         

                     Производството е по реда на чл.59 и следващите от ЗАНН.

Обжалвано е Наказателно постановление №366/26.05.2017 год. на Началник Митница -Пловдив, с което на   А.П.А. , ЕГН:**********,*** е наложена глоба в размер на 1000 лв. на основание чл.126 от Закона за акцизите и данъчните складове /ЗАДС/ и на основание чл.124, ал.1 от ЗАДС са отнети в полза на държавата общо 30,00 литра етилов алкохол.

Недоволен от горепосоченото наказателно постановление е останал жалбоподателя, който го   обжалва  в   срок. В жалбата се сочи, че НП е неправилно и незаконосъобразно. Сочи, че са на лице процесуални нарушения при съставянето на АУАН и издаването на НП. Освен това са твърди, че всяка година жалбоподателят дестилирал ракия за което имал и бил представил пред АНО и съответните документи. Иска съдът да отмени атакуваното НП. В съдебно заседание, жалбоподателят, редовно призован, се явявалично. Явява се и адв.Х., като поддържа жалбата на посочените основания. Поради което  иска съдът да отмени атакуваното НП.

Ответникът по жалбата Митница -Пловдив, чрез процесуалния си представител юрисконсулт Г., оспорва жалбата ,като счита издаденото Наказателно постановление за правилно и законосъобразно, поради което моли да бъде потвърдено. Процесното административно нарушение се доказвало по категоричен начин от събраните по делото доказателства.

Жалбата е подадена в законоустановения срок, срещу подлежащ на обжалване акт, от лице, легитимирано да атакува наказателното постановление, поради което е процесуално допустима.

Съдът, за да се произнесе по основателността й и след като се запозна и прецени събраните доказателства при извършената проверка на обжалваното наказателно постановление, намира за установено следното:

На 23.11.2016г. във връзка с РИ№000246 касаеща продажбата на алкохол чрез обява в интернет и след проведен телефонен разговор с лице на представящо се за А. А., свидетелите К.Н.К.-старши митнически инспектор и Й.Н.-митнически инспектор при Митница Пловдив, се срещнали с лицето жялбоподателя. Срещата с А.П.А., ЕГН ********** ***. На място митническите служители  установили, че в лек автомобил марка „****", модел „****", цвят -син, с рег.№*****, жалбоподателят А.П.А., ЕГН ********** държи общо 30 литра течност, с мирис на етилов алкохол.  Към момента на проверката А.П.А., не е  представил документи удостоверяващи плащането, начисляването или обезпечаването на дължимия акциз за горният алкохол. Установеното количество от общо 30 литра е разпределено в общо 3 бр.ПВЦ туби /по 10 литра/. Течността в тези туби е замерена с полеви уред денсититометър DMA 35 N, който е отчел 46 % vol. Откритите при проверка туби с течност с мирис на етилов алкохол са пломбирани с митнически пломби №0003145, №0003113 и №0003192 с цел последващо вземане на проби за установяване вида на стоката. За извършените контролни действия и резултатите от проверката е съставен Протокол за извършена проверка /ПИП/№2823/23.11.2016г. Откритата стока е иззета с опис на иззетите стоки, неразделна част от ПИП№2823/23.11.2016г. В дадено писмено обяснение на 23.11.2016г. А.П.А., ЕГН ********** е заявил, че за намереното количество алкохол има документ, който в момента не е в него. На 26.01.2017г. са взети представителни проби от течността с Протокол за вземане на проби рег.№43/26.01.2017г. в отсъствието на А.П.А., ЕГН ********** поради изявено след проведен телефонен разговор, нежелание от негова страна да присъства при вземането на пробите. Със Заявка за анализ/екпертиза рег.№43/26.01.2017г. взетите проби са предадени в Митническа лаборатория-Пловдив при Митница Пловдив за извършване на лабораторен анализ, с цел установяване вида на стоката и алкохолен градус. Със служебна бележка рег.индекс №32-23514/27.01.2017г. от Митническа лаборатория- Пловдив е получена Митническа лабораторна експертиза №01 26.1.2017 със становище в т.8, че :" Съгласно определените физико-химични показатели изпитаната проба лаб.код №362_3000_17 представлява дестилатен етилов алкохол, неденатуриран, с алкохолно съдържание по обем под 80% (установено действително алкохолно съдържание при 20°С-46,3 % vol) годен за консумация. Изследваната проба отговаря на дефиницията съгласно чл.9, т.1 от ЗАДС за етилов алкохол включен в кодове по КН 2207 и 2208,с действително алкохолно съдържание по обем превишаващо l,2%vol.". На база горното св.К. преценил, че жалбоподателят е извършил административно нарушение, като в гр.Хасково, общ.Хасково, обл.Хасково, на ул."****"№ *** на 23.11.2016г. държи в лек автомобил марка „Опел", модел „Астра", цвят -син, с рег.№******, акцизна стока общо 30.00 литра етилов алкохол /с установено алкохолно съдържание 46,3% vol/ без данъчен документ по ЗАДС или фактура, или митническа декларация, или придружителен административен документ/електронен административен документ или документ на хартиен носител, когато компютърната система не работи, или друг документ, удостоверяващ плащането, начисляването или обезпечаването на акциза. За последното нарушение на 07.02.2017г. на А.П.А., ЕГН ********** в Митница Пловдив е съставен и връчване АУАН №106/07.02.2017г. В него нарушението е квалифицирано като такова по чл.126 от ЗАДС.

На база АУАН е издадено и атакуваното НП.  В НП е възприето същото нарушение, същата фактическа обстановка и обстоятелства при които е извършено и е дадена същата правна квалификация на нарушението, както е по АУАН.

Като свидетели по делото се допуснаха и разпитаха св.К., св.И., които потвърждават изнесеното в АУАН. Тези показания на свидетелите изцяло се кредитират от съда, като непротиворечиви, еднопосочни и подкрепящи се от останалите събрани поделото доказателства, в това число и от обясненията на жалбоподателя. 

По делото са допуснати до разпит и разпитани в това им качество св.Т. и св.М.. и двамата свидетели твърдят, че не знаят жалбоподателят да продава ракия, но със сигурност вари такава всяка година, защото имал лозя. Освен това той не пиел много и му оставала ракия. И двамата свидетели твърдят още, че жалбоподателят има и наследена от баща си ракия, която е още от преди 1987-88 година, когато е починал и баща му. Съдът не кредитира, показанията на тези свидетели, тъй като същите са  прекалено общи и не водят по никакъв начин до индивидуализирането на процесната ракия с тази която се твърди, че евентуално може да е останала в наследство, както от коя година е и дали не е от ракията която се твърди да е варил самият жалбоподател. Тези показания по никакъв начин не се подкрепят и от останалите гласни и писмените доказателства по делото, поради което и съдът не ги кредитира.

При така установените факти съдът намира от правна страна следното:    Съгласно разпоредбата на чл.126 от ЗАДС  действаща към датата на нарушението –  чл. 126. (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 1.01.2015 г.) Лице, което държи, предлага, продава или превозва акцизни стоки без данъчен документ по този закон или фактура, или митническа декларация, или придружителен административен документ/електронен административен документ или документ на хартиен носител, когато компютърната система не работи, или друг документ, удостоверяващ плащането, начисляването или обезпечаването на акциза, се наказва с глоба - за физическите лица, или с имуществена санкция – за юридическите лица и едноличните търговци, в двойния размер на дължимия акциз, но не по-малко от 1000 лв., а при повторно нарушение - не по-малко от 2000 лв. Следователно, деянието, за което е наложена глоба на жалбоподателя, е обявено от закона за наказуемо с административно наказание.

Настоящият състав намира, че при съставянето на АУАН е допуснато процесуално нарушение, което обаче в случая не е съществено такова, което да доведе до отмяната на НП. Това нарушение се изразява според съда в не до там точното посочване на мястото на извършване на нарушението. Липсва в АУАН посочване на номера на лекият автомобил в който се твърди да е държал акцизните стоки жалбоподателят. Мястото обаче е в достатъчна степен индивидуализирано, като е посочено – „ … в гр.Х., ул."****"№ ** в лек автомобил марка „****", модел „***", цвят -син, с хасковска регистрация…“. Освен това факта, на държането в процесният автомобил на процесното количество акцизен алкохол на се и оспорва от жалбоподателтя. Напротив той не го отрича, но твърди, че има за него надлежни документи съгласно законовите изисквания. Иначе АУАН отговаря на останалите изисквания на ЗАНН относно съдаржащите се в него реквизити. АУАН е съставен в присъствието на жалбоподателя, предявен е и е връчен екземпляр от акта. Съставен е и от компетентен орган в преклузивните срокове на чл.34 от ЗАНН. В НП е възприета същата фактическа обстановка и същото нарушение, както и същата правна квалификация. Тук следва да се посочи, че правилно АНО  на основание чл.53, ал.2 от ЗАНН е санирал описаната по-горе нередовност в АУАН, като е посочил и точният нобер на автомобила в който са намерени количествата ракия описана в НП. Последното е било възможно и е законосъобразно, до колкото по безспорен начин в административното производство е установено извършеното нарушение и самоличността на нарушителя, както и вината му. НП е издадено от компетентен орган. Тоест от горното се налага извода, че и при издаването на НП са на лице всички изискващи се реквизити по чл.57 от ЗАНН и не са на лице съществени процесуални нарушения, които да водят до отмяната на НП на това основание.

С оглед на събраните по делото доказателства съдът счита, че констатираното в АУАН и НП нарушение е извършено от жалбоподателя, като мотивите за това са следните: По категоричен начин се установи от свидетелските показания, а и от писмените по делото доказателства, че жалбоподателя на описаната в АУАН и НП дата и място е държал, акцизна стока общо 30.00 литра етилов алкохол /с установено алкохолно съдържание 46,3% vol/ без данъчен документ по ЗАДС или фактура, или митническа декларация, или придружителен административен документ/електронен административен документ или документ на хартиен носител, когато компютърната система не работи, или друг документ, удостоверяващ плащането, начисляването или обезпечаването на акциза. Последното се доказва безпротиворечиво от показанията на св.К., св.И. и от подкрепящите ги писмени доказателства, а именно служебна бележка рег.индекс №32-23514/27.01.2017г. от Митническа лаборатория- Пловдив и получената с нея Митническа лабораторна експертиза №01 /26.1.2017 , от която се доказва, че процесната течност иззета при проверката представлява дестилатен етилов алкохол, неденатуриран, с алкохолно съдържание по обем под 80% (установено действително алкохолно съдържание при 20°С-46,3 % vol) годен за консумация. Изследваната проба отговаряла на дефиницията съгласно чл.9, т.1 от ЗАДС за етилов алкохол включен в кодове по КН 2207 и 2208,с действително алкохолно съдържание по обем превишаващо l,2%vol.". Освен всичко това както вече бе отбелязано по-горе тези констатации в АУАН и НП не се оспорват от жалбоподателя. Напротив той твърди, че ракията е негова и той я е дистилирал като представя доказателства за това – Акцизна декларация за алкохол алкохолни продукти за м.11.2016г. , Акцизна декларация за алкохол алкохолни продукти за м.11.2014г. , вносна бележка към бюджета за платен акциз за месец 11/2016г., справка декларация по чл.88б от ЗАДС №16 / 06.11.2016г. от името на жалбоподателя и справка декларация по чл.88б от ЗАДС №4 / 04.11.2016г.  от името на жалбоподателя. в тази връзка следва да се отбележи обаче факта, че съгласно горните декларации ракията описана в тях е 40 градуса, а съгласно описаната по-горе експертиза изготвена от митница Пловдив, установеното действително алкохолно съдържание при 20°С на процесната ракия е -46,3 % vol. Именно поради това и съдът не кредитира тези писмени доказателства, тъй като те не съответстват и не са в подкрепа на установените по делото факти и не водят до индивидуалициране на процесната ракия като съответстваща на тази описана в писмените доказателства представени от жалбоподателя. Нещо повече процесната ракия няма как да се индивидуализира и с тази описана от свидетелите Т. и М., защото те не сочат нито точни количества по години, нито точен градус на съответното количество ракия, за която твърдят, че притежава жалбоподателя. Освен това от извършените проверки в дома на жалбоподателя в гр.Хасково и с.Т., обл. не са открити други количества ракия, за каквито свидетелите твърдят. Като взе предвид всичко до тук съдът намира, че жалбоподателят е осъществил описаното в НП нарушение, което правилно е квалифицирано по чл.126 от ЗАДС.

Съдът намира, че определеното спрямо жалбоподателя наказание е в съответствие с разпоредбата на чл. 27 ЗАНН и отговаря на целите по чл. 12 ЗАНН, като не са налице основания за прилагане разпоредбата на чл. 28 ЗАНН, т.е. не е налице "маловажен случай" на административно нарушение. Според Тълкувателно решение № 1 от 12.12.2007 г. на ОСНК ВКС по т.н.д. № 1/2007 г., преценката на административно-наказващия орган за "маловажност" на случая по чл. 28 ЗАНН се прави по законосъобразност и подлежи на съдебен контрол. В случая, административно-наказващия орган е приел, че случая не е маловажен. Предвид липсата на легално определение в ЗАНН на "маловажен случай" и с оглед разпоредбата на чл. 11 ЗАНН, според която норма, по въпросите на вината, вменяемостта, обстоятелствата, изключващи отговорността, формите на съучастие, приготовлението и опита се прилагат разпоредбите на общата част на НК, доколкото в този закон не се предвижда друго, за "маловажен случай" следва да се приеме този, при който извършеното административно нарушение с оглед на липсата или незначителността на вредните последици или с оглед на други смекчаващи обстоятелства представлява по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на нарушение от съответния вид (чл. 93, т. 9 НК).

Във връзка с последното правилно АНО е приложил санкционната разпоредба на чл.126 от ЗАДС и правилно е определил наказанието глоба в размер от 1000 лева, до колкото акциза е по-малък от тази стойност. Правилно са били отнети в полза на държавата и общо 30.00 литра етилов алкохол /с установено алкохолно съдържание 46,3% vol/ без данъчен документ по ЗАДС

Съгласно разпоредбата на чл. 28, б."а" ЗАНН за маловажни случаи на административни нарушения наказващият орган може да не наложи наказание, като предупреди нарушителя, устно или писмено, че при повторно извършване на нарушение ще му бъде наложено административно наказание. Преценката за маловажност следва да се прави на база на фактическите данни за всеки конкретен случай, при съобразяване характера и целите на административно-наказателното производство. В случая правилно АНО е приел, че не се касае за маловажен случай за визираното нарушение. Това е така, защото изрично разпоредбата на чл. 126б ЗАДС предвижда за кои нарушения е допустима преценката за маловажност - Чл. 126б от ЗАДС - (Нов - ДВ, бр. 105 от 2006 г., изм., бр. 109 от 2007 г.) ал. (1) (Предишен текст на чл. 126б - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) За маловажни случаи на нарушения по чл. 118, 122, 123, 126 и 126а, установени при извършването им, митническите органи могат да налагат глоби с фиш по реда и в размерите, установени в чл. 39, ал. 2 от Закона за административните нарушения и наказания. Ал. (2) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Маловажни случаи по ал. 1 са тези, при които двойният размер на акциза за стоките - предмет на нарушението, не надвишава 50 лв. Тоест като се има в предвид, че двойният размер на акциза за ракията  в случая е над 50 лева то не е на лице и „маловажен случай” за това нарушение.

                        Мотивиран така и на основание чл.63 ал.1 изр.І от ЗАНН, съдът

Р  Е  Ш  И  :

 

                        ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №366/26.05.2017 год. на Началник а на Митница –Пловдив.

 

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд - Хасково в 14 - дневен срок от съобщаването му.

 

 

Районен съдия: /п/ не се чете

 

 

 

 

Вярно с оригинала!!!

Секретар: В.К.