Р Е Ш Е Н И Е

 

       263                 24.10.2017г.               град Хасково

         

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ХАСКОВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, Осми наказателен състав,

на двадесет и седми септември ,  две хиляди и седемнадесета година,

в публично съдебно заседание в състав:

 

                                                                                                        Съдия: Гроздан Грозев

 

Секретар: Веселина Красева

Прокурор:

като разгледа докладваното от съдията

АНД № 725 по описа на Районен съд - Хасково за 2017 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

 

          Производството е по реда на чл. 59 и сл. от Закона за административните нарушения и наказания.

          Образувано е по жалба от А.Т. ***, против Наказателно постановление № 1666 от 25.04.2017г. на Кмета на Община Хасково, с което на жалбоподателя на основание чл. 266, ал. 1 от Закона за горите, е наложена глоба в размер на 150 лева за нарушение по чл. 213, ал.1,т. 1 от същия закон и на осн.чл.273,ал.1 от ЗГ са отнети в полза на държавата 0.5 кубически метра дърва от дървесен вид „Благун“. В подадената жалба се релевират оплаквания за незаконосъобразност на атакуваното с нея наказателно постановление. Твърди се, че жалбоподателят събрал само съчки покрай пътя и именно тях превозвал като това не били дърва за огрев. Съчките му били взети от проверяващите и той счита, че не е извършил нарушението описано в НП. Поради това и иска съдът да отмени НП. В съдебно заседание пред Районен съд – Хасково жалбоподателят, редовно призован, се явява лично и с адв.П.. Последният заявява, че поддържа подадената жалба и в хода по същество развива доводи защо съдът следва да отмени НП и алтернативно иска съдът да го измени в размера на наказението.

            Административнонаказващият орган, редовно призован не се представляват от юрк.паслудният иска съдът да отхвърли жалбата като неоснователна и да потвърди атакуваното НП, като правилно и законосъобразно.

            Жалбата е подадена в законоустановения срок, срещу подлежащ на обжалване акт, от лице, легитимирано да атакува наказателното постановление, поради което е процесуално допустима.

          ХАСКОВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, за да се произнесе по основателността й и след като се запозна и прецени събраните доказателства при извършената проверка на обжалваното наказателно постановление, намира за установено следното:

          На 15.01.2017 година, св.В., св.Г. и св.Д., всички горски стражари в „Общинско лесничейство“ – гр.Хасково били дежурни и извършвали проверки за незаконно придобити дърва. Около 15.50 часа, свидетелите видели на пътя гр.Хасково – с.Узунджово, в посока към с.Узунджово, малко преди селото, да се движи моторно превозно средство лек автомобил, **** с регистрационен номер *****. На багажника на автомобила имало качени дърва и поради това свидетелите решили да извършат рутинна проверка. Спрели автомобила и установили, че се управлява от жалбоподателя - А.Т.Т.. При проверката било установено, че той превозва дърва, от дървесен вид — Благун, за които нямал  превозен билет и които не са маркирани с контролна горска марка и съответно производствена марка. Измерени с рулетка,  тези дърва били 0.50 / нула цяло и петдесет стотни/ пространствени куб. м. Дървата били с дебелина около и над десет сантиметра. Автомобила заедно с дървата бил върнат в гр.Хасково в „Тролейбусен транспорт“ – гр.Хасково, където за горните констатации бил съставен констативен протокол. Нарушението било извършено за първи път. На А.Т.Т., за това че  транспортира на горната дата и място дърва без да са маркирани с контролна горска марка и съответно производствена марка, бил съставен АУАН с бланков №068980/18.04.2017г. В него нарушението било квалифицирано по чл.213, ал.1 , т.1 от Закона за горите. Акта бил съставен в присъствието на жалбоподателя и му бил връчен екземпляр от него.

 Въз основа на горният АУАН е издадено атакуваното НП.  При издаване на  наказателното постановление, административнонаказващият орган е възприел изцяло фактическата обстановка, описана в акта за установяване на административно нарушение. НП е връчено на жалбоподателя на 02.05.2017г. за което има приложена обратна разписка.

          Изложената дотук фактическа обстановка е категорично установена от представените по делото писмени доказателства, посочени на съответното място по – горе, както и от показанията на разпитания в хода на делото свидетел. Съдът кредитира показанията на свидетеля В. , св.Г. и св.Д. относно обстоятелствата,  свързани с установяване на административното нарушение и тези, свързани със съставяне на АУАН, като еднопосочни с останалия събран доказателствен материал, вътрешно безпротиворечиви и логически последователни. Същите се основават на преки и непосредствени впечатления, досежно изнесените факти, поради което съдът ги възприема като достоверни при обосноваване на фактическите си изводи.

Съдът не кредитира показанията на св.А., тъй като те остават изолирани от останалите доказателства, а и противоречат изцяло на тях. тоест според съда са дадени „про кауза“. Св.А. твърди, че е видял жалбоподателя в с.Узунджово в близост до църквата с кората с натоварените на нея съчки. Но от всички доказателства по делото става ясно, че жалбоподателят не е влизал в с.Узунджово с така натоварената кола с дърва, защото е бил върнат от проверяващите в гр.Хасково, още преди да влезе в селото. Така, че съдът не кредитира тези показания.

                  При така установените факти съдът намира от правна страна следното:

          Съгласно разпоредбата на чл. 213,ал.1, т.2 от Закона за горите – Чл. 213. (1) (Предишен текст на чл. 213 - ДВ, бр. 60 от 2012 г.) Забраняват се покупко-продажбата и други разпоредителни сделки, товаренето, транспортирането, разтоварването, придобиването, съхраняването и преработването на: т. 1. дървесина, немаркирана с контролна горска марка, съответно с производствена марка.  По силата на чл. 266, ал. 1 от ЗГ, наказва се с глоба от 50 до 3000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание, физическо лице, което в нарушение на този закон и на подзаконовите актове по прилагането му сече, извозва, товари, транспортира, разтоварва, придобива, съхранява, преработва или се разпорежда с дървесина и недървесни горски продукти. Съгласно Чл. 273, ал. (1) от ЗГ -  Вещите, послужили за извършване на нарушение, както и вещите - предмет на нарушението, се отнемат в полза на държавата независимо от това чия собственост са, освен ако се установи, че са използвани независимо или против волята на собственика им.

 Следователно, деянието, за което е наложено на жалбоподателя административна санкция е обявено от закона за наказуемо.

            При съставяне на АУАН и издаване на наказателното постановление съдът, не констатира процесуални нарушения от категорията на съществените, които налагат отмяна на последното на процесуално основание. На първо место съдът намира, че са спазени изискванията на чл.42 и чл.57 от ЗАНН по отношение на реквизитите, които следва да съдържат АУАН и НП. Правилно и пълно е описано извършеното от жалбоподателя нарушение и обстоятелствата при които това е станало както в АУАН така и в НП. Посочена е датата и мястото, както и нарушените разпоредби. Тук следва да се отбележи, че в случая като дата на нарушението следва да се приема именно посочената дата на извършване на проверката към която дата е установено и самото нарушение. Следва да се посочи, че в случая момента на проверката съвпада с датата на извършване на нарушението. С оглед именно на тази дата следва да се прави и преценка дали са изтекли визираните в чл. 34, ал. 1 ЗАНН срокове. Ето защо съдът намира, че не са на лице съществено процесуални нарушения при съставянето на АУАН и при издаването на НП, които да водят до отмяната на НП на процесуално основание.

          От материалноправна страна обстоятелствата, изложени в акта и наказателното постановление, проверени от съда с допустими по закон доказателствени средства, се установяват по недвусмислен и категоричен начин. Горните доказателства изцяло се кредитират от съда, както вече бе отбелязано и по-горе и частично се потвърждават от жалбоподателя. Доказано е, че на посочените в АУАН и наказателното постановление дата  жалбоподателят е превозвал с процесният автомобил дърва от дървесен вид - благун, като след замерване с ролетка свидетелите констатирали, че същите са 0.5 пространствени куб. м., като тези дърва не били маркирани с контролна горска марка, съответно с производствена марка. Единствената разлика е, че жалбоподателят твърди, че тези дърва били съчки. Това обаче е защитна позиция и не се подкрепи от събраните по делото доказателства. Всички свидетели са категорични, че дървата са били дебели около десет сантиметра и по-дебели.  Това се потвърждава както от свидетелите по делото така и от събраните писмени доказателства, които са еднопосочни и непротиворечиви. Освен всичко това и самият жалбоподател не отрича, че е събрал и след това  превозвал процесните дърва. Неотрича, че   тези дърва не са били маркирани с контролна горска марка, съответно с производствена марка, което твърдят и свидетелите. Последното се извежда от твърденията в жалбата и от доводите  на защитата в хода по същество. Тоест настоящият състав приема, че жалбоподателят е извършил горното нарушение за което е било издадено и атакуваното НП. Следва да се отбележи, че правилно е било квалифицирано нарушението по чл. 213,ал.1, т. 1 от Закона за горите и правилно е било наложено наказанието на основание чл.266, ал.1 от ЗГ.

При определяне размера на наказанието обаче, наказващият орган не се е съобразил с тежестта на нарушението, личността на нарушителя, смекчаващите и отегчаващи вината обстоятелства, каквото изискване поставя чл.27 ал.2 от ЗАНН. Преди процесното деяние, няма данни жалбоподателя да е наказвана по административен ред за други нарушения по горната наредба на Община Хасково. Административно-наказващият орган не е събрал данни за семейното и имотно състояние на нарушителя. Ето защо, съдът намира, че необосновано и незаконосъобразно наказанието е наложено три пъти над минималният му размер. С оглед на това, размерът на наказанието „глоба” следва, да се намали до минималният размер от 50 лв., с което съдът намира, че ще се постигне личната и генерална превенция по чл.12 от ЗАНН.

Правилно на основание чл. 273, ал. (1) от ЗГ процесните дърва са били отнети в полза на държавата, както изисква последният текст.

                      Мотивиран така, съдът

 

Р Е Ш И:

 

         

          ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 1666 от 25.04.2017г. на Кмета на Община Хасково с което на А.Т. ***, е наложено на осн.чл.266, ал.1 от ЗГ, наказание - глоба в размер на 150 лв. като намалява неговия размер на 50 лв., като потвърждава същото в останалата му част.

          Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Хасково в 14 – дневен срок от съобщаването му на страните.

 

                                                                              Съдия: /п/ не се чете

 

 

 

Вярно с оригинала!!!

Секретар: В.К.