Р Е Ш Е Н И Е

 

   270/ 26.10.2017 г.             град Хасково

         

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

  Хасковският районен съд, Осми наказателен състав

  на  дванадесет и седми септември двехиляди и седемнадесета година,

  в публичното заседание в следния състав:

 

                                                                                       Районен съдия: Гроздан Грозев

 

секретар: Веселина Красева

прокурор:

като разгледа докладваното от съдията

АНД № 681  по описа за 2017 година

 

          Производството е по реда на чл. 59 и сл. от Закона за административните нарушения и наказания.

          Обжалвано е Наказателно постановление /НП/ № 11-01-578/23.12.2015г. на Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция, гр. София, с което на М. Реджеп М.,*** на основание чл.32, ал.1, т.1 от Закона за държавната финансова инспекция /ЗДФИ/ е наложена глоба в размер на 1000лв. за нарушение по чл.13, ал.3, т.5, във връзка с чл.9, ал.2 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор /ЗФУКПС/.

         Недоволен от посоченото наказателно постановление е останал жалбоподателят М. Р. М., поради което обжалва същото в законоустановения срок с оплаквания за незаконосъобразност,  неправилност и допуснати съществени процесуални нарушения. Навежда довода, че при съставянето на НП са допуснати съществени процесуални нарушения, тъй като е издадено преди да има съставен АУАН за констатиране на нарушението. По изложените съображения  се  иска от съда да постанови решение,с което да отмени  атакуваното НП.

         ОтветникътАгенция за държавна финансова инспекция /АДФИ/ – София, чрез пълномощника си юрисконсулт Недялка Стойчева оспорват жалбата като неоснователна. Считат обжалваното НП за правилно и законосъобразно, издадено при липса на съществени процесуални нарушения, поради което моли да бъде потвърдено.

         Съдът, като взе предвид събраните по делото доказателства, във връзка с твърденията на страните приема за установено от фактическа страна следното: Със Заповед №ФК-10-1090/07.09.2016г. на Директора на АДФИ  било възложено на свидетеля Н.Т.Д., изпълняващ длъжността „старши финансов инспектор“ да извърши финансова инспекция на Община Стамболово. При извършената проверка на вътрешните актове на Община Стамболово св. Д. установил, че в общината е налице разработена Система за финансово управление и контрол, въведена от бившия кмет на общината – Г. Ф. С. със Заповед №3/12.01.2004 година. Утвърден е Наръчник за предварителен контрол, с който са регламентирани основните процедури, работните инструкции и типовите документи при поемането на задължения, извършването на разходи и действията при несъответствие в Община Стамболово. Съгласно Основна процедура „Поемане на задължение", поемането на задължение е действие, означаващо поемане на финанасов ангажимент от ръководството, от което се пораждат плащания за общината. Процесът на предварителен контрол при поемането на задължения бил описан в Работна инструкция „Поемане на задължения", където било регламентирано, че правилата на предварителен контрол се прилагат за всички задължения на общината на стойност над 800 лева. Финансовия контрольор изразява писмено становище при поемането на задължение в документ  наименуван - „Заявка за поемане на задължение" /ДОК 02-01-01/, в който се удостоверяват извършените контролните процедури от длъжностни лица в Общинската администрация, както следва: компетентно ли е лицето, което поема задължението; съответства ли задължението на бюджетните параграфи; има ли бюджетен кредит; правилно ли са изчислени стойностите; необходимо ли е провеждането на процедира по ЗОП и спазени ли са изискванията на нормативните актове.

Със Заповед № 421/25.07.2012 г. на бившия кмет - М.Р.М. били одобрени актуализирани Работни процедури, съобразени с фиксираното в матриците разпределение на правата и отговорностите на служителите от общинската администрация, имащи отношение по отделните процедури от системата за финансово управление и контрол. Съгласно Раздел Втори - Система на предварителен контрол, т.П „Задължения на Дирекция ..АПИО" от Работните процедури, за всяка потребност от средства за основен ремонт §51-00 ..Основен ремонт на МДА" се изготвя документ, съгласно т.З - „в три екземпляра Заявка за поемане на задължение /ДОК 02-01-01 от СФУК/, който се представя на финансовия контрольор за становище". Съгласно раздел II, т.4 от Работни процедури, след получаване на становището по заявката от финансовия контрольор и кмета, писмено изразено в ДОК 02-01-01 и след полагането на техните подписи, заявката се счита за потвърдена.Следователно, в съответствие с изискванията по чл.9, ал.1 от ЗФУКПС, кмета на общината с въведените „Работни процедури" със Заповед № 421/25.07.2012 г. е делегирал правомощия по системите по финансово управление и контрол(СФУК) и на финансовия контрольор по „Заявка за поемане на задължение ДОК 02-01-01 от СФУК/".

С трудов договор № 115/29.09.2011 г., в община Стамболово е назначен финансов контрольор – К. Д. К., на който съгласно длъжностната характеристика е възложено да извършва предварителен контрол за законосъобразност на Общинска администрация Стамболово по ред и начин, описан в системите за финансово управление и контрол. Със Заповед № 6/27.05.2015 г. е прекратен трудовия договор с К. Д. К. - финансов контрольор, считано от 01.06.2015 година. От тази дата на проверката в Община Стамболово няма назначено лице на длъжност: финансов контрольор.

За периода от 01.06.2015 г. до 22.09.2015 г. /вкл./ бившия кмет на Община Стамболово - М.М. не е определил със заповед, длъжностна характеристика, вътрешни правила или друг документ, длъжностно лице от Общинска администрация - Стамболово, което да осъществява предварителен контрол за законосъобразност, преди поемането на задължения и извършването на разходи със средстава на общинския бюджет.

При проверката е установено още, че на 21.07.2015 г. бившия кмет на Община Стамболово - М.М. е сключил Договор за строителство ОП № 5/21.07.2015 г. с А. Ф. А., представляващ „Ата - Строй'' ЕООД, гр. Хасково, с който е възложил обществена поръчка с предмет „Ремонт и поддържане на общински пътища на територията на Община Стамболово, обл. Хасково за 2015 г." . Със сключването на договора за строителство, бившия кмет на Община Стамболово е поел задължение на Община Стамболово да извърши финансови разходи в общ размер на 221062.98 лв. с ДДС. Разходите са от общинския бюджет на Община Стамболово и са извършени с платежни нареждания от 24.08.2015 г., 09.09.2015 г. и на 26.10.2015 г., съответно 92109.57 лв., 18421.91 лв. и 110531.50 лв. или общо в размер на 221062.98 лева. По този начин, на 21.07.2015 г. със сключването на договора за възлагане на обществената поръчка е поето задължение за извършване на разход, без да са приложени контролни дейности и да е упражнен предварителен контрол по законосъобразност, който е следвало да включва разписаните в цитираните по-горе от „Работни процедури" дейности, а именно: „Заявка за поемане на задължение" /ДОК 02-01- 01/, в който се удостоверяват извършените контролните процедури от длъжностни лица в Общинската администрация, както следва: компетентно ли е лицето, което поема задължението; съответства ли задължението на бюджетните параграфи; има ли бюджетен кредит; правилно ли са изчислени стойностите; необходимо ли е провеждането на процедура по ЗОП и спазени ли са изискванията на нормативните актове.

По време на финансовата инспекция на Община Стамболово, на основание чл. 13, т.6 от Закона за финансовата инспекция са изискани писмени обяснения от М.М. - бивш кмет на общината и С.Ю. - главен счетоводител. В представените писмени обяснения, М.М. отговаря, че през този период в общината няма назначен финансов контрольор, а що се отнася до поетите задължения те не следвало да се разглеждат, като такива, а като целеви средства от Републиканския бюджет за ремонт и поддръжка на общински пътища. В представената обяснителна записка, С.Ю. *** са въведени контролни дейности на основание чл.13, ал.З, т.5 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор, но по Договор ОП № 5/21.07.2015 г. не е осъществен предварителен контрол, тъй като считано от 01.06.2015 г. със Заповед № 6/27.05.2015 г. финансовия контрольор – К. К. е освободен и не е определено друго длъжностно лице. което да изпълнява функциите на финансов контрольор.

Община Стамболово е организация от публичния сектор, разпореждаща се със средства от общинските бюджети и фондове по смисъла на чл. 2, ал. 2, т. 1 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор във връзка с §1, т.5 от Допълнителните разпоредби на Закона за публичните финанси и съгласно чл.2, ал.1 от ЗФУКПС е задължена да прилага разпоредбите му.

Въз основа на горепосоченото св.Д. приема,  че жалбоподателят - М.М. ***, в качеството си на ръководител на организация от публичния сектор към 21.07.2015 г. е бил длъжен да приложи въведените в общината контролни дейности, включващи предварителен контрол за законосъобразност, при поемането на задължение със средства от общинския бюджет на Община Стамболово за 2015 г. с Договор за строителство ОП № 5/21.07.2015 г. в размер на 221062.98 лв.. въпреки, че към тази дата няма назначен финансов контрольор. Това било така, защото съгласно чл.9, ал.2 от ЗФУКПС делегирането на правомощия по ал.1 не освобождава ръководителя от отговорност за изпълнението на делегираните правомощия.

По време на финансовата инспекция е съставен констативен протокол с участието на М.М. *** и С.Ю. - главен счетоводител и в присъствието на Златка Гочева - директор Дирекция „ФСД". Констатирано е още , че към 21.07.2015 г. няма попълнена заявка за поемане на задължение с Договор за строителство ОП № 5/21.07.2015 г., подписана от финансов контрольор или друго лице, определено от кмета на общината. Било поето финансово задължение на Община Стамболово, без да са приложени контролните дейности, включващи извъшването на предварителен контрол за законосъобразност от назначен за целта финансов контрольор или други лица. определени от ръководителя на организацията.

            Горните констатации при проверката св.Д. обобщил в съставен АУАН № 11-01-578/19.10.2016г. в който приел на база горното, че в качеството си на кмет и ръководител на Община Стамболово - организация от публичния сектор, разпореждаща се със средства от общинските бюджети и фондове по смисъла на чл. 2, ал. 2, т. 1 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор /ДВ, бр. 21 от 10.03.2006 г.,изм., бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 01.01.2014 г./, на 21.07.2015 г. е сключил Договор за строителство ОП № 5/21.07.2015 г. с „Ата - Строй" ЕООД, гр. Хасково с предмет „Ремонт и поддържане на общински пътища на територията на Община Стамболово, обл. Хасково за 2015г.", като по този начин е поел задължение за извършване на разход на стойност 221062.98 лв лева с ДДС, без да е приложил контролни дейности, включващи предварителен контрол за законосъобразност при поемането на финансови задължения, осъществен от финансов контрольор или други, определени от него лица. Нарушението е квалифицирано по чл.13, ал.3, т.5, във връзка с чл.9, ал2, във връзка с чл.2, ал.2, т.3 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор /ЗФУКПС/. Като дата на нарушението е посочена датата на сключване на договора –21.07.2015г. АУАН бил  съставен от свидетеля Н.Т.Д., в присъствието на свидетелката С.Ю. и на нарушителя М.Р.М., който го подписал без възражения и му бил връчен  екземпляр от АУАН. 

Директорът на агенцията за държавна финансова инспекция – София, издал атакуваното Наказателно постановление /НП/ № 11-01-578/23.12.2015г., с което на основание чл.32, ал.1, т.1 от ЗДФИ наложил на жалбоподателя М.Р.М. глоба в размер на 1000 лева, за това че е нарушил разпоредбата на чл.13, ал.3, т.5, във връзка с чл.9, ал.2 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор.

Изложената фактическа обстановка се установи от представените по делото писмени доказателства, както и от показанията на разпитаните   в хода на  съдебното следствие  свидетели. Съдът кредитира показанията на свидетелите Н.Т.Д. и С.Ю. относно обстоятелствата, изложени в АУАН, като еднопосочни с останалия събран доказателствен материал, поради което ги възприема като достоверни при обосноваване на фактическите си изводи.                

При така установеното от фактическа страна, съдът достига до следните изводи:

          Жалбата е подадена от надлежно легитимирано лице, срещу което е издадено атакуваното НП, в установения от закона седмодневен срок от връчване на НП и до надлежния съд, по местоизвършване на твърдяното нарушение, поради което е допустима.

При съставяне и предявяване на АУАН и издаване на наказателното постановление съдът констатира процесуални нарушения от категорията на съществените процесуално нарушение, което налагат отмяна на атакуваното НП. Следва да се отбележи, че не са допуснати нарушения на чл. 40, ал.4 и чл.43, ал.3 от ЗАНН, във връзка със съставянето посоченият по-горе акт за установяване на административно нарушение в присъствие на свидетел и на жалбоподателя, който подписал акта и получил препис от същия, надлежно удостоверено с подписа му.  Процесният АУАН отговаря на изискванията на чл. 42 от ЗАНН за неговата редовност, съдържайки дата  и място на нарушението и описание на обстоятелствата по неговото извършване. На следващо място спазени са формата за издаването на НП, а по съдържанието си то отговаря на изискванията на чл. 57 от ЗАНН, установяващ изискуемите реквизити. Посочени са и  законовите  разпоредби, под които е квалифицирано  правно нарушението  на жалбоподателя. Съдът намира обаче, че на практика не е спазен реда за издаването на НП. Това е така защото видно от неговата дата то е издадено с дата преди да има заповед за проверка, преди да е извършена проверката и преди да има съставен АУАН, като се има предвид, че цитираният в НП, АУАН № 11-01-578/19.10.2016г., е издаден почти една година след обжалваното НП. Тоест на практика нямаме започнато административно наказателно производство, което става с АУАН, а имаме вече издадено НП. Последното е съществено процесуално нарушение. Що се касае до доводите на процесуалният представител на АНО, то съдът намира същите за ирелевантни в случая. Това е така защото в настоящото производство не може да се поправят грешки на АНО, пък били те технически, очевидни или явни. В административно-наказателното производство е непознат института на фактическа грешка и е недопостимо съществуването на такава когато се касае до дата на АУАН или НП, тъй като датата на издаване е задължителен и изключително важен реквизит. Именно към тази дата съдът следва да гради изводите си спазването на разпоредбата на чл.34 от ЗАНН., материалната и териториалната компетентност на АНО и наличието в нормативната уредба на  съществуващ състав на административно нарушение. Тоест неточното, непълното и ли грешното посочване на тази дата винаги е съществено процесуално нарушение. Извеждането на датата на НП от други доказателства по делото е недопустимо, а и в случая е невъзможно, до колкото липсват такива доказателства. Ако се приеме обратното то би се стигнало до хипотезата по тълкувателен път да се извличат изводите на административно наказващият орган. В този смисъл е както съдебната теория така и съдебната  практика, в това число и на Административен съд –Хасково/ Решение по к.а.н.д №143/2016г. и № 155/2017г. и двете на АдмС –Хасково/. Ето защо съдът намира, горното за съществено процесуално нарушение водещо единствено и само до отмяната на НП.

От материалноправна страна обстоятелствата, изложени в акта и наказателното постановление, проверени от съда с допустими по закон доказателствени средства, се установяват по  категоричен начин. Жалбоподателя М.М.  в качеството му на кмет и ръководител на Община Стамболово  -организация, разпореждаща се със средства от общинските бюджети и фондове, е задължен съгласно чл. 13, ал.3 от ЗФУКПС да създаде и приложи контролни дейности, включително предварителен контрол при поемане на задължение, които са били разписани в Система за финансово управление и контрол.  Имало е и утвърдени работни процедури за правата и отговорностите на служителите от общинската администрация, имащи отношение по отделните процедури от системата за финансово управление и контрол,  като в Раздел Втори е утвърдена системата за предварителен контрол. Съгласно Раздел Втори - Система на предварителен контрол, т.П „Задължения на Дирекция ..АПИО" от Работните процедури, за всяка потребност от средства за основен ремонт §51-00 ..Основен ремонт на МДА" се изготвя документ, съгласно т.З - „в три екземпляра Заявка за поемане на задължение /ДОК 02-01-01 от СФУК/, който се представя на финансовия контрольор за становище". Съгласно раздел II, т.4 от Работни процедури, след получаване на становището по заявката от финансовия контрольор и кмета, писмено изразено в ДОК 02-01-01 и след полагането на техните подписи, заявката се счита за потвърдена.Следователно, в съответствие с изискванията по чл.9, ал.1 от ЗФУКПС, кмета на общината с въведените „Работни процедури" със Заповед № 421/25.07.2012 г. е делегирал правомощия по системите по финансово управление и контрол(СФУК) и на финансовия контрольор по „Заявка за поемане на задължение ДОК 02-01-01 от СФУК/". За периода от 01.06.2015 г. до 22.09.2015 г. /вкл./ бившия кмет на Община Стамболово - М.М. не е определил със заповед, длъжностна характеристика, вътрешни правила или друг документ, длъжностно лице от Общинска администрация - Стамболово, което да осъществява предварителен контрол за законосъобразност, преди поемането на задължения и извършването на разходи със средстава на общинския бюджет. При проверката е установено, че на 21.07.2015 г. бившия кмет на Община Стамболово - М.М. е сключил Договор за строителство ОП № 5/21.07.2015 г. с А. Ф. А., представляващ „Ата - Строй'' ЕООД, гр. Хасково, с който е възложил обществена поръчка с предмет „Ремонт и поддържане на общински пътища на територията на Община Стамболово, обл. Хасково за 2015 г." . Със сключването на договора за строителство, бившия кмет на Община Стамболово е поел задължение на Община Стамболово да извърши финансови разходи в общ размер на 221062.98 лв. с ДДС. Разходите са от общинския бюджет на Община Стамболово и са извършени с платежни нареждания от 24.08.2015 г., 09.09.2015 г. и на 26.10.2015 г., съответно 92109.57 лв., 18421.91 лв. и 110531.50 лв. или общо в размер на 221062.98 лева. По този начин, на 21.07.2015 г. със сключването на договора за възлагане на обществената поръчка е поето задължение за извършване на разход, без да са приложени контролни дейности и да е упражнен предварителен контрол по законосъобразност, който е следвало да включва разписаните в цитираните по-горе от „Работни процедури" дейности, а именно: „Заявка за поемане на задължение" /ДОК 02-01- 01/, в който се удостоверяват извършените контролните процедури от длъжностни лица в Общинската администрация, както следва: компетентно ли е лицето, което поема задължението; съответства ли задължението на бюджетните параграфи; има ли бюджетен кредит; правилно ли са изчислени стойностите; необходимо ли е провеждането на процедура по ЗОП и спазени ли са изискванията на нормативните актове. Последното безспорно е нарушение по  чл.13, ал.3, т.5, във връзка с чл.9, ал.2 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор. В този смисъл  жалбоподателят  е осъществил от обективна и субективна страна състава на административно нарушение по  чл.13, ал.3, т.5, във връзка с чл.9, ал.2  от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор. В случая нарушението, за което е ангажирана отговорността на жалбоподателя с налагане на административно наказание е формално и се осъществява чрез бездействие, когато лицето, адресат на задължението по ЗФУКПС, не изпълни същото. Това, че кмета е делегирал определени правомощия на други лица не го освобождава от отговорност, тези задължения да се изпълнят. Съответно законосъобразно и правилно е ангажирана административнонаказателната отговорност на М.Р.М., съгласно чл.32, ал.1, т.1 от ЗДФИ. Неправилно обаче според съда е определен ръзмера на наказанието до колкото не са изложени мотиви за смекчаващи и отегчаващи вината на жалбоподателя обстоятелства и този размер не е мотивиран, като при липса на същественото процесуално нарушение размера на наказанието следва да е минимален според настоящият състав.

По изложените съображения, настоящият съдебен състав намира подадената жалба за основателна, поради което същата следва да бъде уважена, а атакуваното с нея наказателно постановление - отменено.

            Водим от изложеното  и на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, съдът

                                                         Р Е Ш И:

             ОТМЕНЯ Наказателно постановление /НП/ № 11-01-578/23.12.2015г. на Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция, гр. София, с което на М. Р. М., ЕГН **********,*** на основание чл.32, ал.1, т.1 от Закона за държавната финансова инспекция  е наложена глоба в размер на 1000 лв.

            Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд -Хасково  в 14 дневен срок от съобщението.

                                                                          Съдия: /п/ не се чете

 

 

 

Вярно с оригинала!!!

Секретар: В.К.