Р Е Ш Е Н И Е

 

   256                                     18.10.2017 г.                         град Хасково

         

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ХАСКОВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, Втори  наказателен състав,

на осемнадесети   септември двехиляди и седемнадесетта година,

в публично съдебно заседание в състав:

 

                                                                                                              Съдия: Даниела Николова

секретар: Цветелина Станчева

прокурор:

като разгледа докладваното от съдията 

АНД №624 по описа на Районен съд - Хасково за 2017 г.

 

          Производството е по реда на чл. 59 и сл. от Закона за административните нарушения и наказания.

          Образувано е по жалба от Й.Н.Н. ***  срещу Електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство, Серия К № 1163483, издаден от ОД на МВР - Хасково, с който на основание чл. 189, ал. 4, вр. чл. 182, ал. 1, т. 3 от ЗДвП на жалбоподателя  е наложено административно наказание – „Глоба” в размер на 100 лева за извършено нарушение по чл. 21, ал. 1 от ЗДвП. В подадената жалба се релевират оплаквания за незаконосъобразност и неправилност  на издадения електронен фиш, поради допуснати  нарушения на материалния и процесуалния закон.Иска се  отмяна на електронния фиш в каквато насока се моли съда да постанови съдебния акт.

           Издателят на електронния фиш - ОД на МВР – Хасково, редовно призовани, не изпращат представител по делото и не представят становище по жалбата.

Жалбата е подадена в законоустановения срок, съгласно разпоредбата на чл. 189, ал. 8 ЗДвП и предвид липсата на представени доказателства за връчване на ел. фиш от издателя на същия, в чиято тежест е да установи този факт, срещу подлежащ на обжалване акт, от лице, легитимирано да атакува издадения електронен фиш, поради което е процесуално допустима.

          ХАСКОВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, за да се произнесе по основателността й и след като се запозна и прецени събраните доказателства при извършената проверка на обжалваното наказателно постановление, намира за установено следното:

          На 05.02.2016 год. в 10.37  часа, било установено и заснето с автоматизирано техническо средство № 597 движение на лек автомобил марка «**** ** ”, с регистрационен номер ******* със скорост от 74  км./ч. – над разрешената за движение от 50 км. ч. в  населено място и е посочено отклонение  от 24  км/ч. Въз основа на заснемането бил издаден електронен фиш, в който като нарушител е вписано името на Й.Н.Н. ***  .

         Видно от представената Справка в централна база КАТ, по регистрационен номер, се установява, че автомобилът с посочения по – горе регистрационен номер е лек по своя вид и същият е регистриран на «Ю-Брадърс»ООД,грасково.От представената декларация по чл.189 ал.5 от ЗДвП  и приложените към нея доказателства се установява,че лек автомобил марка «**** ** ”, с регистрационен номер ******* е отдаден под наем на Й.Н.Н.  с  договор за наем на моторни превозни средства от 01.02.2016 г.  и ползван от него  за времето от 10.00 ч на 01.02.2016г. до 12.00 часа на 07.02.2016г.Декларацията  по чл.189 ал.5 от ЗДвП ,адресирана до ОД на МВР-Хасково  е представена с  копие на СУ на МПС на Й.Н.Н. .

          Въз основа на тези констатации е издаден процесния електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство. В описателната част на електронния фиш е вписано движение с установена скорост от 74 км./ч. – превишаване с 24 км/ч. За дата и час на нарушението са вписани показанията на техническото средство, което видно от приложения Протокол от последваща проверка № 7-52-15/04.12.2015 г. техническото средство - Мобилна система за видеоконтрол на нарушенията на правилата за звижениеTFR-1M е преминало последваща проверка , а за място на нарушението –грасково ,бул.“Г.С.Раковски“ срещу СБА  посока център на гр.Хасково .

             Изложената  фактическа обстановка е категорично установена от представените по делото писмени доказателства, приложени към администртивно-наказателната преписка. По отношение на приложения снимков материал от заснет клип №  7124 с техническо средство радар № 597 съображения ще бъдат изложени по – долу в изложението на правните изводи. На това място следва единствено да бъде отразено принципното законово положение, че снимковият материал, съгласно чл. 189, ал. 15 от Закона за движението по пътищата, като изготвено с техническо средство и система, заснемаща и записваща датата, точния час на нарушението и регистрационния номер на моторното превозно средство, съставлява веществено доказателствено средство в административнонаказателния процес и като такова бе приобщено по делото.

          При така установените факти съдът намира от правна страна следното:             

          Съгласно разпоредбата на чл. 21, ал. 1 от Закона за движението по пътищата при избиране скоростта на движение на водача на пътно превозно средство е забранено да превишава определените стойности на скоростта в km/h, които за пътно превозно средство от Категория Б за населеното място е 50 км. ч., извън населено място90 км. ч., а по автомагистрала130 км. ч., а според ал. 2 когато стойността на скоростта, която не трябва да се превишава, е различна от посочената в ал. 1, това се сигнализира с пътен знак. По силата на чл. 182, ал.1, т. 3 от ЗДвП, в редакцията й относима към датата на извършване на деянието и издаване на наказателното постановление за превишаване на разрешената скорост  в   населено място от 21 km/h  до 30 km/h  е предвидена   глоба  100 лвледователно, деянието, за което е наложено на жалбоподателя административно наказание е обявено от закона за наказуемо.

           В  конкретният случай е безспорно, че процесното нарушение на чл.21 ал.1 от ЗДвП е заснето с АТС тип мобилна система . Няма спор, че според чл.189, ал.4 от ЗДвП при нарушение, установено и заснето с с автоматизирано техническо средство или система, в отсъствието на контролен орган и на нарушител се издава електронен фиш за налагане на глоба в размер, определен за съответното нарушение. Образецът на електронния фиш се утвърждава от министъра на вътрешните работа. В конкретния случай, съставеният електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство формално отговаря на изискванията на чл. 189, ал. 4 от Закона за движението по пътищата, установяваща вида на данните, които следва да бъдат вписани в него и съответства на утвърдения със ЗаповедIз – 305 от 04.02.2011 г. на Министъра на вътрешните работи образец.

            С измененията на Закона за движение по пътищата и в частност на разпоредбите на  чл.165,ал.2,т.8 и ал.3 и  на чл.189,ал.4 и ал.8,обнародвани в ДВ бр.19 от 2015г.,в сила от 22.05.2015г. и приемането на  Наредба №8121з-532 от 12.05.2015г. за условията  и реда за използване на АТС и системи за контрол на правилата за движение по пътищата, процедурата по  установяване и заснемане на нарушения  ,чрез използване на мобилни технически средства за видеоконтрол  е регламентирана  с ясни и конкретни  правила. Посочените законодателни  промени  целят  да  удовлетворят изискванията ,поставени в Тълкувателно решение №1 от 26.02.2014г. на ОС на ВАС,като се   гарантира от едната страна  правото на контролните органи да използват АТСС  при  установяване на този вид нарушения , а от друга  да се обезпечат  правата на гражданите да бъдат  осведомени и информирани  за реда и начина на използване на тези технически  средства.В тази връзка следва да се отбележи, че обозначаването на мястото на нарушението при издаването на електронния фиш при нарушения, установени и заснети с мобилно техническо средство, само чрез използването на GPS система и приетото географско обозначение за местоположението (северна ширина и източна дължина в градуси) не е достатъчно за  неговото локализиране.Затова и по мнение на настоящия състав на съда  при съдебния  контрол  на  издадения ЕФ  ще подлежи на преценка  спазването на разписаните  в горепосочената   Наредба №8121з-532 от 12.05.2015г. на МВР правила , към която препраща ЗДвП в чл.189 ал.8 ,чието нарушаване   ще има за  последица   незаконосъобразност на издадения  ЕФ,заради  допуснати  пороци  при измерването на скоростта и регистрирането на нарушението  от АТТС. 

 На първо място в  обжалвания  ЕФ     е посочено като  място на извършване  на нарушението- гр.Хасково,бул.“Г.С.Раковски“ срещу СБА в посока  центъра на гр.Хасково . Следва да се отбележи, че електронният фиш не се ползва с доказателствена стойност относно възприетите в него фактически положения. Обратното освен, че не е предвидено изрично в закона, би противоречало на основните принципи за равенство на страните в процеса и на разпределение на доказателствената тежест, отчитайки факта, че електронният фиш всъщност се явява и предмета  на обжалване , чиято законосъобразност и доказаност са в обхвата на преценката на съда по същество – арг. чл. 189, ал. 10 и 11 от ЗДвП. С оглед на това принципно положение, следва и друго такова, а именно, че в тежест на издателя на електронния фиш е да бъдат установени по недвусмислен начин всички белези и признаци от обективна страна на нарушението, чрез предвидените доказателствени средства. Такова  по делото се явява  приложения  снимков материал- клип №7124/05.02.2016г.,  и изготвената  снимка  на знак Е -24 , според  изискванията на  чл.7, ал.2 и чл.10 ал.3 от Наредба №8121з-532 от 12.05.2015г. на МВР.Следователно   спазени са    изискванията  за обозначаване на участъка на пътя ,на който е бил осъществен контрола чрез мобилното техническо средство чрез поставяне на съответния пътен знак ,както и за оповестяването на контрола на интернет страницата на МВР,видно от приложената към АНП  разпечатка.От друга страна  съставен е и задължителният в случаите на ползване на мобилна АТСС, протокол по чл.10, ал.1 от Наредба №8121з-532 от 12.05.2015г. на МВР,който    също е доказателство за  мястото и времето на извършване на нарушението, на това с какво АТСС е заснето, посоката на движение, ограниченията на скоростта, автомобила на който е поставено мобилното АТСС, поставен ли е или не знак Е-24 и останалите  изисквания по  наредбата. В случая приложения по административнонаказателната преписка  протокол по чл. 10, ал.1 от Наредба № 8121з-532 от 12.05.2015 г. на МВР  е попълнен изцяло и е налице яснота относно способа за въвеждане на ограничението на скоростта от 50 км/ч., визирано в ел. фиш, като е посочено в цитирания протокол, че важи  общото  правило  за ограничението при подбора на скоростта при движение в  населено място – 50 км.ч.При това положение съдът намира ,че производството за административно наказателна отговорност чрез издаването на електронен фиш се е развило при спазване на установените процесуални правила.

               От друга страна  преценката на наказващия орган досежно установената скорост на движение на процесния лек автомобил се явява обоснована, като в хода на съдебното производство от  издателят на електронния фиш - ОД на МВР Хасково са представили протокол от  проверка №7-52-16/04.12.2015 года БИМ на използваното в случая техническо средство за измерване и в този смисъл  е доказано, че то е било годно и към датата на установяване на нарушението отговаря на метрологичните изисквания, а  ползваната мобилна система за видеоконтрол е от одобрен тип, с оглед ангажираните писмени доказателства в тази насока.

                С разпоредбите на чл. 189, ал. 4 -  11 от ЗДвП се въведе възможност за установяване на административни нарушения и ангажиране на административнонаказателна отговорност по опростена процедура, която се основава на автоматизирани технически средства. Текстът на разпоредбата на чл. 189, ал. 4, изр. 1 от ЗДвП, който гласи, че при нарушение, установено и заснето с техническо средство, в отсъствието на контролен орган и на нарушител, се издава електронен фиш за налагане на глоба в размер, определен за съответното нарушение, не следва да се тълкува като абсолютна забрана за присъствие на горепосочените субекти, а означава, че установяването на нарушението се извършва автоматизирано - без участието на контролен орган и нарушител, като тяхното присъствие не е необходимо и при издаването на самия електронен фиш. Тази опростена процедура е изключение от общото правило на  чл. 40, ал. 1 от ЗАНН, който изисква да се състави акт от оправомощено за това лице и в присъствието на нарушителя /макар за последното да са налице и изключения при определени хипотези, предвидени в ЗАНН/. Непосредствено след извеждане в ал. 1 на чл. 189 на принципа, че актът се съставя от контролен орган, в ал. 4 е дадено изключението от правилото, а именно случаите, при които съответен писмен акт се съставя, без за това да се изисква присъствието нито на нарушител, нито на контролен орган, като са разписани и обстоятелствата, когато това е допустимо и законосъобразно. В същия смисъл - на изключение от правилото по чл. 40, ал. 1 от ЗАНН - е и разпоредбата на чл. 39, ал. 4 от ЗАНН.

          Следващият съществен момент се явява този, касаещ авторството на деянието. В тази насока в съответната ОД на МВР се съдържа информация и в този смисъл при издаване на електронния фиш е било известно лицетособственик на управляваното МПС. В тази насока е и приложената по преписката справка от база данни – КАТ –Хасково  за установяване на това обстоятелство.В случая въпросът за субекта на административната отговорност за извършеното нарушение, с оглед характера на това нарушение и обстоятелствата около неговото констатиране е разрешен с разпоредбата на чл. 188, ал. 1 ЗДвП и собственикът или този, на когото е предоставено моторно превозно средство, са тези, които отговарят за извършеното такова, а собственикът се наказва с наказанието, предвидено за извършеното нарушение, ако не посочи на кого е предоставил моторното превозно средство. С разпоредбата на  чл. 189, ал. 5 от ЗДвП законодателят е въвел законова презумция, че при неподаването на писмена декларация с данни за лицето, извършило нарушението в 14-дневен срок от получаването на електронния фиш от собственика, същият се смята за извършител на констатираното с електронния фиш нарушениери положение, че в конкретния случай от представляващ дружествотособственик на МПС е подадена такава писмена декларация в законоустановения срокедно със  СУМПС  на лицето ,на което е бил отдаден под наем автомобила    законосъобразно е ангажирана отговорността на  Й.Н. като негов ползвател .

          По същество съдът намира, че жалбоподателя ,  управлявайки горният автомобил е извършил нарушение на ЗДвП, като се е движел със скорост по-висока от въведеното ограничение от 50 км/ч. в населеното място. На практика правилно е ангажирана административнонаказателната  му  отговорност по чл.182 ал.1,т.3 от ЗДвП. Законосъобразен е и размерът на наложената санкция,тъй като за превишаване на скоростта от  км. час законът /чл.182,ал.1,т.3 от Закона за движение по пътищата/ предвижда   санкция в абсолютен размер,каквато е и наложената с ЕФ.

         Изложеното налага като краен извода за неоснователност на подадената жалба. Атакуваният с нея електронен фиш е законосъобразно издаден, с оглед на което същият ще следва да бъде потвърден.

          Мотивиран така, съдът

 

                                         Р Е Ш И:

 

          ПОТВЪРЖДАВА Електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство, Серия К, № 1163483, издаден от ОД на МВР - Хасково, с който на основание чл. 189, ал. 4, вр. чл. 182, ал. 1, т. 3 от ЗДвП на Й.Н.Н. ***   е наложено

 административно наказание – „Глоба” в размер на 100 лева за извършено нарушение по чл. 21, ал. 1 от ЗДвП.

           Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Хасково в 14 – дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                                              Съдия: /п/ не се чете.

 Вярно с оригинала!

 Секретар: Ц.С.