ОПРЕДЕЛЕНИЕ №1312

 

         Хасковски Районен съд четвърти граждански                       състав

в закрито заседание на  шестнадесети октомври

две хиляди и седемнадесета година в състав:

                                               Съдия: ПАВЛИНА  ГОСПОДИНОВА

                                               Секретар

Прокурор

Разгледа докладваното от съдията

Гр.дело №2507 по описа за 2017 година на Хасковски Районен съд, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.611, ал.3 и 4 от ГПК.

Образувано е по повод постъпила молба за връчване на документи, съгласно чл.4, пар.3 от Регламент ЕО №1393/2007г. На Европейския парламент и на Съвета от 13.11.2007г. относно връчване в държавите-членки на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела. Връчването на книжата е извършено на представляващ дружеството – адресат, за което е положен подпис, че е получил книжата от името на адресата /като управител на дружеството/.

Предвид изложеното и изчерпване предмета на настоящото дело, производството по същото следва да се прекрати, а съдебната поръчка ведно с пакета по изпълнението й, следва да се върне на предаващия орган, ведно с попълнено удостоверение за връчване на документа – приложение І.

 Мотивиран така, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА производството по ч. Гр. Дело №2507/2017г. По описа на Районен съд – Хасково.

ДА СЕ ИЗГОТВИ удостоверение за връчване на документа – приложение І, препис от което ДА СЕ ОСТАВИ по делото.

ДА СЕ ИЗПРАТИ на предаващия орган оригиналът на приложение І, включително и по факс и по електронна поща.

Определението не подлежи на обжалване.

Съдия:/п/ не се чете

 

 

Вярно с оригинала!

Секретар:Д.С.