О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

1298 / 13.10.2017 година, гр. Хасково

Хасковският районен съд Първи граждански състав       

На тринадесети октомври през две хиляди и седемнадесета година

В закрито заседание в следния състав:                                                                   

                Председател : Мария Ангелова

                                                                             Членове :  

                                                                             Съдебни заседатели:      

Секретар

Прокурор

Като разгледа докладваното от съдия Мария Ангелова

Гражданско дело номер 2170 описа за 2017 година; взе предвид следното:

         

Предявен е иск с правно основание чл.135 ал.1 от ЗЗД.

С разпореждане № 6830/28.08.2017 г. от закрито заседание, исковата молба е оставена без движение, като на ищеца са дадени подробни указания за отстраняването им - в 1 – месечен срок от съобщението, като в т.ч. да представи вписана в Агенцията по вписванията – Имотен регистър искова молба, за което допълнително му е указано, че е негово, а не на съда задължение, предвид искането му – съдът сам да впише исковата молба. Със същото е разпоредено, на ищеца да се издадат исканите от него съдебни удостоверения, след като внесе по сметка на съда следващата се за това държавна такса. Съобщението с подробните указания на съда е получено от ищеца на 12.09.2017 г. Три дни по-късно, в петък, по делото е постъпила молба от ищеца с приложено платежно нареждане за внесените от него такси за издаване на исканите 4 бр. съдебни удостоверения, които са му били издадени на 18.09.2017 г., понеделник. Тези удостоверения са били получени от представител на ищеца едва на 03.10.2017 г., според направеното за това саморъчно отбелязване.

Днес, на 13.10.2017 г., по делото е постъпила уточняваща молба от ищеца, в изпълнение указанията на съда за нередовностите на исковата молба, с приложени нови писмени доказателства, както и платежно нареждане за довнесена държавна такса. Тя е била изпратена от София по пощата, с нечетливо клеймо на плика, получена в Хасково на 13.10.2017 г. С оглед на това, съдът приема, че така депозираната молба е в рамките на гореуказания на ищеца срок за отстраняване на нередовностите. В нея се прави искане – „с оглед изправените в дадения срок от банката ищец по-горе нередовности“ – на ищеца да се издаде документ/удостоверение/придружително писмо до СВп-Хасково за вписване на първоначалната искова молба и да му се даде допълнителен срок за представяне на вписаната в СВп искова молба. Не е приложена вписана в Агенцията по вписванията – Имотен регистър искова молба.

Предвид изложените данни по делото, съдът намира преди всичко, че следва да отхвърли молбата на ищеца за продължаване срока за отстраняване на част от недостатъците на исковата му молба - за представяне на вписана исковата молба. Същата е подадена до съда в рамките на законоустановения за това срок по чл.63 ал.1 от ГПК и е допустима, но разгледана по същество се явява неоснователна. Цитираната разпоредба дава възможност, определените от съда срокове да могат да бъдат продължавани от съда по молба на заинтересованата страна, при наличие на уважителни причини. В случая обаче, нито се сочат, нито се установяват уважителни причини за пропускането на първоначално указания на ищеца срок. За отстраняване на множеството нередовности в исковата молба и с оглед тяхното естество, в т.ч. за представяне на вписана в Агенцията по вписванията – Имотен регистър искова молба, на ищеца е бил даден достатъчно дълъг 1-месечен срок, далеч надвишаващ законовоустановения по чл.129 ал.2 от ГПК. Ищецът обаче не се е възползвал от същия, а е проявил и бездействие, получавайки издадените му от съда удостоверения, част от тях необходими и за вписването на исковата молба – едва 9 дни преди изтичането на срока. Не може да се приеме, че за ищеца е неясен редът на вписване на исковата молба в Агенцията по вписванията – Имотен регистър. Преди всичко, той е представляван от юрисконсулт, а на следващо място – изрично допълнително му е указано от съда, че това е негово, а не на съда задължение, предвид искането му – съдът сам да впише исковата молба. Ето защо, ищцовата молба за продължаването на гореописания срок, като неоснователна следва да се отхвърли.

На следващо място, установява се, че в рамките на указания 1-месечен срок неотстранена остава констатираната в исковата молба нередовност – необходимостта от вписването й в Агенцията по вписванията – Имотен регистър. За отстраняването й и за последиците от неизпълнение указанията на съда, ищецът е бил надлежно уведомен. Ето защо и на основание чл. 129 ал.4, вр. ал.1-3 от ГПК, вр. чл.114, вр. чл.112 от ЗС, производството по настоящото дело следва да се прекрати. Евентуално ново даване указания на ищеца, представляван от юрисконсулт, за отстраняване нередовности в исковата молба, би нарушило принципа за равнопоставеност на страните в гражданския процес /чл.9 от ГПК/, в каквато насока е и задължителната съдебна практика на ВКС.

Мотивиран така, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

 

                ОТХВЪРЛЯ молбата на ищеца, обективирана в негова молба с вх.рег. № 23446/13.10.2017 г. за продължаване срока за отстраняване на част от недостатъците на исковата му молба с вх.рег. № 20011/25.08.2017 г. - за представяне на вписана в Агенцията по вписванията – Имотен регистър искова молба.

 

       ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело № 2170/2017 г. на ХРС.

 

               Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд – Хасково в едноседмичен срок от съобщаването и връчването му на ищеца.

 

СЪДИЯ :/п/ не се чете.

 

                              Вярно с оригинала!

 

                              Секретар: Д.С.