О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

      1290     /11.10.2017 г., гр. Хасково

 

 

Хасковският районен съд, Девети граждански състав

на единадесети октомври две хиляди и седемнадесета година

в закрито заседание в следния състав:

                                                                            Председател: Петър Вунов            

 

като разгледа докладваното от съдията Петър Вунов гражданско дело2006 по описа за 2017 г. на Районен съд - Хасково, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по искова молба от Й. Г.К., действаща със съгласието на майка си Д.О.Ч., срещу А. Т.С. и „******“ ЕООД.

При извършена служебна проверка по реда на чл. 129, ал. 1 ГПК същата е оставена без движение с разпореждане от 16.08.2017 г., като на ищеца са дадени конкретни и ясни указания за отстраняване на констатираните нередовности в едноседмичен срок. Едновременно с това е указано и че при неизпълнението им в срок производството по делото ще бъде прекратено.

От приложената по делото разписка е видно, че съобщението за това му е връчено редовно на 29.08.2017 г.

Въпреки постъпилата уточняваща молба от 31.08.2017 г. ищецът не е отстранил част от констатираните недостатъци.

Със същата молба, при спазване на определения едноседмичен срок, е направено и искане за продължаване на срока за изпълнение на дадените указания, което е било оставено без уважение от съда, тъй като не са били посочени уважителни причини за това.

Следователно, крайният срок е изтекъл на 29.09.2017 г. /присъствен ден/, но и до настоящия момент дадените указания не са изпълнени в цялост.

Безспорно е, че правото на иск може да бъде надлежно упражнено чрез предявяването на редовна исковата молба, а за да е такава, тя трябва да отговаря на изискванията на чл. 127 и чл. 128 ГПК.  От друга страна, неизпълнението на дадените по реда на чл. 129, ал. 2 ГПК указания във връзка с редовността на исковата молба представлява предвидено от закона основание за нейното връщане, съотв. за прекратяване производството по делото.

За пълнота е необходимо да се отбележи, че евентуалното ново даване на указания на ищеца за отстраняване нередовности на исковата молба, би нарушило прогласения в чл. 9 ГПК принцип за равнопоставеност на страните в гражданския процес, като би поставило една от тях в привилегировано положение спрямо противната и би превърнало съдът в нейн помощник. В този смисъл е Решение № 315 от 07.12.2010 г. по гр. д. № 3555/2008 г. на ВКС, IV г. о., постановено по реда на чл. 290 ГПК, поради което имащо характер на задължителна съдебна практика съгласно т. 2 на Тълкувателно решение № 1 от от 19.02.2010 г. по тълк. д. № 1/2009 г. на ВКС, ОСГТК.

Ето защо съдът намира, че на основание чл. 129, ал. 4, вр. ал. 3 ГПК,  доколкото вече е образувано дело, производството по него следва да бъде прекратено. 

Мотивиран от горното, съдът  

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело2006/2017 г. по описа на Районен съд - Хасково.

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Окръжен съд - Хасково в едноседмичен срок от съобщаването му на ищеца.

                                                                           

 

            СЪДИЯ:/п/ не се чете

                                                                                  /Петър Вунов/

    Вярно с оригинала!

Секретар:В.К.