О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

1325/18.10.2017 г., гр. Хасково

 

 

Хасковският районен съд, Девети граждански състав

На осемнадесети октомври две хиляди и седемнадесета година

в закрито заседание в следния състав:

                                                                   Председател: Петър Вунов            

 

като разгледа докладваното от съдията Петър Вунов гражданско дело № 2745 по описа за 2016 г. на Районен съд - Хасково, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по искова молба от Ж.С.С. срещу „Кировци" ЕООД за присъждане на сумата от 3 137,00 лв., представляваща неизплатено обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ в размер на брутното му трудово възнаграждение при ответника за 6 месеца, ведно със законната лихва върху нея от датата на завеждането на исковата молба до окончателното й изплащане.

С протоколно определение от 03.04.2017 г. производството по настоящото дело е спряно на основание чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК - по общо съгласие на страните. Едновременно с това изрично им е указано, че ако в 6-месечен срок от влизане в сила на определението за спиране не бъде поискано възобновяване на производството, същото ще бъде прекратено.

В о.с.з. на 03.04.2017 г. са присъствали процесуалните представители на страните - адв. Венелин Челебиев – на ищеца и адв. Таня Ванкова – на ответника.

Следователно, определението е влязло в сила на 10.04.2017 г., а законоустановеният 6-месечен срок е изтекъл на 10.10.2017 г. В този период от време, както и към настоящия момент, никоя от страните не е направила искане за възобновяването му. При това положение следва да се приеме, че в случая са налице предпоставките по чл. 231, ал. 1 ГПК, поради което спряното производство следва да се прекрати.

Мотивиран от горното, съдът  

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА, на основание чл. 231, ал. 1 ГПК, производството по гражданско дело № 2745/2016 г. по описа на Районен съд - Хасково.

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Окръжен съд - Хасково в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.                                                                           

 

            СЪДИЯ:/п/ не се чете

                                                                                                                           /Петър Вунов/

 

 

Вярно с оригинала!

 

Секретар:Щ.М.