Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

  643 / 27.10.2017 година, гр. Хасково

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Хасковският районен съд Първи граждански състав

На двадесет и трети октомври през две хиляди и седемнадесета година

В публичното заседание в следния състав:

                                                                Председател : Мария Ангелова

                                                                    Членове :  

                                                                    Съдебни заседатели:      

Секретар Ваня Кирева

Прокурор

Като разгледа докладваното от съдия Мария Ангелова

Гражданско дело номер 2375 по описа за 2017 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е с правно основание чл. 50 от СК и е образувано по молба на Г.И.Г. с ЕГН ********** и Л.О.Г. с ЕГН **********,***.

*************************************************************************************************************************

          Мотивиран така, съдът

 

Р Е Ш И :

         

ПРЕКРАТЯВА сключения на ******* в гр. Х. граждански брак между Г.И.Г. с ЕГН ********** и Л.О.Г. с ЕГН **********,***; при сериозно и непоколебимо взаимно съгласие.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение, както следва:

ПРЕДОСТАВЯ на Л.О.Г. с ЕГН ********** упражняването на родителските права върху роденото от брака дете С.Г. Г. с ЕГН **********; и за местоживеене на детето СЕ ОПРЕДЕЛЯ местоживеенето на майката, понастоящем в гр. Х., **********; с право на бащата Г.И.Г. с ЕГН ********** да вижда и взема детето при себе си всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 9 часа в събота до 18 часа в неделя - с преспиване; както и един месец през лятото, когато майката не е в платен годишен отпуск; със задължение за бащата да връща детето на майката след изтичане на така определеното време.

ОСЪЖДА Г.И.Г. с ЕГН ********** да заплаща на Л.О.Г. с ЕГН **********, като майка и законен представител на детето С.Г. Г. с ЕГН **********, месечна издръжка в размер на 160 лева, платима до 15-то число на всеки месец по банкова сметка ***, считано от 01.09.2017 г. до настъпване на законни причини за изменението или прекратяването й; ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска от датата на падежа до окончателното й изплащане.

ПРЕДОСТАВЯ на Л.О.Г. с ЕГН ********** ползването на семейното жилище, находящо се в гр. Х., ***********.

След развода Л.О.Г. с ЕГН ********** ЗАПАЗВА брачното си фамилно име – Г..

Съпрузите заявяват, че нямат претенции един към друг за издръжка.

Разноските по делото се поемат изцяло от Г.И.Г. с ЕГН **********.

Със споразумението си съпрузите декларират, че уреждат напълно всички лични отношения, произтичащи от прекратяването на брака, и нямат други претенции един към друг.

ОСЪЖДА Г.И.Г. с ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ по сметка на Районен съд - Хасково държавна такса по допускането на развода в размер от общо 30 лева; както и държавна такса върху определения размер на издръжката в размер на 115,20 лева; както и в случай на служебно издаване на изпълнителен лист за събирането им – и държавна такса в размер на 5 лева.

Решението не подлежи на обжалване.

 

СЪДИЯ : /п/ не се чете

Вярно с оригинала!

Секретар: Е.С.