Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

 

№ 619/19.10.2017 година, град Хасково

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Хасковският районен съд, Девети граждански състав

на втори октомври две хиляди и седемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

                                                                                                Председател: Петър Вунов      

секретар: Ваня Кирева

прокурор:

като разгледа докладваното от съдията Петър Вунов гражданско дело номер 2296 по описа на съда за 2017 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на гл. ХXVІ от Гражданския процесуален кодекс /ГПК/.

*******************************************************************************************************************

Мотивиран от горното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД сключения на 09.06.2007 г. в гр. Хасково граждански брак между Л.Н.Ж., ЕГН ********** ***, и Н.М.Ж., ЕГН ********** ***, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие.

            УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение, както следва:

1. Упражняването на родителските права върху родените от брака деца М. Н. Ж., ЕГН **********, и Н. Н. Ж., ЕГН **********, се предоставят на майката Л. Н. Ж., ЕГН **********.

2. Местоживеенето на родените от брака деца деца М. Н. Ж., ЕГН **********, и Н. Н. Ж., ЕГН ********** ще бъде на адреса на местоживеене на майката Л. Н. Ж., ЕГН **********,***.

3. Мерките за осъществяване на личен контакт между родените от брака деца М. Н. Ж., ЕГН **********, и Н. Н. Ж., ЕГН **********, и бащата Н.М.Ж., ЕГН ********** се определят както следва: всяка първа и трета събота и неделя от месеца, от 10 часа на съботния ден до 18 часа на неделния ден, с преспиване, както и един месец през лятото, който да не съвпада с отпуска на майката Л. Н. Ж., ЕГН **********, а вижданията през останалото време да бъдат със знанието и съгласието на майката.

4. Бащата Н.М.Ж., ЕГН ********** ***, ще заплаща месечна издръжка на роденото от брака дете М. Н. Ж., ЕГН **********, чрез неговата майка и законна представителка Л.Н.Ж., ЕГН ********** ***, от момента на завеждане на молбата пред PC – Хасково – 07.09.2017 г., в размер на 140 (сто и четиридесет) лева на месец, с падеж 30-то число на текущия месец до настъпване на законно основание за нейното отпадане или изменяване, ведно със законната лихва от датата на падежа до окончателното й изплащане.

5. Бащата Н.М.Ж., ЕГН ********** ***, ще заплаща месечна издръжка на роденото от брака дете Н. Н. Ж., ЕГН **********, чрез неговата майка и законна представителка Л.Н.Ж., ЕГН ********** ***, от момента на завеждане на молбата пред PC – Хасково – 07.09.2017 г., в размер на 160 (сто и шестдесет) лева на месец, с падеж 30-то число на текущия месец до настъпване на законно основание за нейното отпадане или изменяване, ведно със законната лихва от датата на падежа до окончателното й изплащане.

6. Страните заявяват, че не разполагат със семейно жилище по смисъла на СК.

7. Страните не притежават недвижимо и движимо имущество, включително и влогове, представляващи съпружеска имуществена общност.

8. След прекратяване на брака съпругата Л.Н.Ж., ЕГН ********** ***, ще запази фамилията си Д..

9. С настоящото споразумение страните уреждат изцяло и окончателно всички свои лични и имуществени отношения във връзка с прекратяването на брака им и се задължават да не оспорват така сключеното споразумение и да нямат претенции един към друг по въпросите, предмет на същото.

ОСЪЖДА Л.Н.Ж., ЕГН ********** ***, да заплати по сметка на Районен съд - Хасково сумата от 20,00 лв., представляваща дължима държавна такса по делото, както и сумата от 5,00 лв. за държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист за нейното събиране.

ОСЪЖДА Н.М.Ж., ЕГН ********** ***, да заплати по сметка на Районен съд - Хасково сумата от 236,00 лв., представляваща дължими държавни такси по делото, както и сумата от 5,00 лв. за държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист за нейното събиране

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

  СЪДИЯ:/п/ не се чете

 

        /Петър Вунов/